Curs Superior de Dret Empresarial

Curs
On-line | Distància
475 hores
3350 €

Descripció

OBJECTIUS:

Mòdul I: Introducció

La denominació d'aquest màster de Dret Empresarial ve donada per l'objecte del seu estudi que és l'empresa, i el caràcter del seu estudi és jurídic. Són moltes les normes del dret que incideixen en l'empresa, per ser molts els elements que la integren. I és per això, que davant un màster de caràcter jurídic com aquest, es fa necessari aproximar l'alumne a categories jurídiques bàsiques. En aquest mòdul d'Introducció s'estudia el concepte de dret amb les seves diferents accepcions, l'origen de la norma, és a dir, les diferents fonts de producció del dret i s'analitza el concepte de dret empresarial.

Mòdul II: Part General

Aquest mòdul consta de 11 temes a través dels quals ens endinsar-nos en conceptes jurídics, tan importants i de tanta transcendència per a la realitat pràctica de la vida dels negocis, com és la voluntat negocial. És a dir, la declaració de voluntat sense vicis rebuda per una altra persona i que dóna lloc a la creació a la vida del dret del negoci jurídic. L'alumne aprendrà a conèixer com s'ha d'emetre aquesta declaració i les seves condicions perquè sigui vàlida. Així mateix, són bàsics per a la vida dels contractes, conèixer els conceptes de personalitat jurídica i capacitat d'obrar i els seus requisits, ja que determinen la validesa dels actes de les persones necessàries per a poder efectuar-los.

Mòdul III: Concepte i bases del dret, dret de les persones i de les coses

A la vida d'una empresa contínuament s'estan realitzant contractes de tot tipus amb terceres persones. La vida contractual és intrínseca a la vida empresarial i que, a través d'aquells, l'empresa aconsegueix els seus objectius. És per això, de conèixer la teoria general de la contractació és imprescindible per portar a bon fi els contractes que una empresa realitzi. En aquest mòdul també s'estudia amb gran profunditat, al costat dels contractes més comuns, préstecs, arrendaments .., un contracte fonamental, com és la compra-venda.

Mòdul IV: Aspectes mercantils del dret empresarial

El dret mercantil és la branca que estudia el dret privat dels empresaris i del tràfic empresarial. L'empresa constitueix el concepte previ i li dóna contingut al Dret Mercantil, que qualifica al seu titular com a empresari i al seu activitat externa, com tràfic empresarial. L'empresa és una organització que conté elements molt diversos: personals, materials, immaterials i relacions jurídiques i de fet, que es regeixen per diferents branques del dret. Per això, en aquest curs s'aglutinen i són objecte d'estudi.
L'estudi de l'estatus jurídic que atorguen les lleis mercantils a l'empresari és el contingut d'aquest mòdul.

Mòdul V: Seguretat Social i relacions laborals

En aquest mòdul, l'alumne arribarà a conèixer tota la regulació jurídica d'un element clau de l'empresa i del seu patrimoni personal: els treballadors. S'estudia, des de l'inici, la relació contractual del treballador amb l'empresa i les obligacions que això comporta, passant per les incidències que puguin presentar al llarg de la vigència del contracte, fins a la finalització. Tanmateix l'alumne coneixerà a la perfecció les obligacions de l'empresa envers el sistema de la Seguretat Social, així com les prestacions que aquesta ofereix als treballadors.

Mòdul VI: La tributació en l'àmbit empresarial

La Constitució espanyola crea un sistema de recaptació per al sosteniment de les despeses públiques, basat en un sistema tributari just inspirat en els principis d'igualtat i progressivitat.

L'empresa, com a persona jurídica, també està gravada per multitud d'impostos classificats en directes i indirectes, locals, especials, ... En aquest mòdul s'estudien quins són els tributs que afecten l'empresa: Impost de Societats, Iva,?, Així com el sistema de gestió tributària.

Mòdul VII: L'Administració Pública i la seva regulació

El dret administratiu és el conjunt de normes de dret públic intern que regulen l'organització i l'activitat de les administracions públiques. La relació de l'Administració amb els particulars està regulada pel dret, ja que les prerrogatives de l'Administració en un estat de dret estan limitades. Conèixer el curs jurídic de la relació entre l'empresa, com a subjecte de drets, i l'Administració és la visió que atorga l'estudi del temari d'aquest mòdul.

Mòdul VIII: La Responsabilitat Penal i Dret Empresarial

El dret penal sanciona amb diverses penes aquelles conductes que atempten contra un bé jurídic considerat per la llei com a bé protegit. Així, certes conductes poden ser valorades com punitives si atempten contra el patrimoni dels altres, contra la hisenda pública, contra la llibertat?

Les empreses, persones jurídiques, també poden incórrer en conductes punitives a través de l'actuació dels seus representants legals. Conèixer quins poden ser aquest tipus de conductes és la millor inversió per poder prevenir-les.

Mòdul IX: Processos Judicials, Civils i Penals

Tenir suficients elements de judici per valorar el interposar una reclamació judicial és vital per a la vida de l'empresa, ja que són múltiples les relacions contractuals d'aquesta amb altres persones, i són font contínua d'incompliments o compliments defectuosos per part d'aquestes. Així mateix, la visió que atorga el dret processal que s'estudia en aquest mòdul, aporta un plus per prevenir futurs problemes quan es signen els diversos contractes. El conèixer, per exemple, quina documentació serveix de prova davant d'un jutjat, ajuda a documentar correctament les obligacions jurídiques que es van assumint.

Temari

MÒDUL I: INTRODUCCIÓ

U. 1 El dret.
U. 2 Fonts de producció del Dret.
U. 3 El ordenament jurídic.
U. 4 El Dret empresarial.

MÒDUL II: PART GENERAL

U. 5 La Llei
U. 6 Usos i costums.
U. 7 Els principis generals del dret. La doctrina científica.
U. 8 El poder judicial.
U. 9 La interpretació de les normes jurídiques.
U.D.10 L'eficàcia de la norma.
U.D.11 La personalitat.
UD12 Diversos tipus d'entitats amb personalitat jurídica pròpia.
U.D.13 Béns i coses.
U.D.14 El negoci jurídic.
U.D.15 La voluntat negocial i la seva declaració.


MÒDUL III: CONCEPTE I BASES GENERALS DEL DRET. DRET DE LES PERSONES I DE LES COSES

U.D.16 El vincle obligacional. Subjectes i objecte de l'obligació.
U.D.17 Obligacions pecuniàries.
UD18 Les circumstàncies en la relació obligatòria.
U.D.19 El compliment de l'obligació.
U.D.20 Incompliment de l'obligació.
U.D.21 Transmissió i protecció del crèdit.
U.D.22 Concurrència i concurs de creditors.
UD23 Extinció i modificació de les obligacions.
U.D.24 La responsabilitat extracontractual.
U.D.25 El contracte.
U.D.26 Elements del contracte.
UD27 Interpretació, modificació i extinció del contracte.
UD28 Eficàcia del contracte i cessió del contracte.
U.D.29 La compravenda.
U.D.30 La donació.
U.D.31 Arrendament de coses.
U.D.32 Arrendaments urbans.
U.D.33 Arrendaments rústics.
UD34 Els contractes d'arrendaments de serveis i obres.
U.D.35 El contracte de societat.
U.D.36 El contracte de mandat.
U.D.37 El contracte de préstec. El contracte de dipòsit.
U.D.38 Contractes aleatoris.
U.D.39 Contractes de transacció i arbitratge.
U.D.40 Els contractes de garantia.
U.D.41 El contracte atípic. Els contractes mixtos.
U.D.42 Concepte de dret real. Relació dret-cosa.
U.D.43 La possessió i els seus efectes jurídics.
U.D.44 L'adquisició dels drets reals.
U.D.45 El dret de propietat.
U.D.46 La propietat referida als immobles.
UD47 La propietat referida a les coses i als drets.
U.D.48 Els drets reals limitats.
U.D.49 Les servituds.
U.D.50 El dret de censos.
U.D.51 Drets reals de garantia.
UD52 Les garanties mobiliàries i immobiliàries.
U.D.53 El Registre de la Propietat.
U.D.54 El matrimoni de l'empresari.
U.D.55 Successió mortis causa. El testament.

MÒDUL IV: ASPECTES MERCANTILS DEL DRET EMPRESARIAL

UD56 El dret mercantil: el problema del seu concepte.
U.D.57 El comerciant.
U.D.58 La capacitat de l'empresari.
UD59 L'empresa com categoria fonamental del Dret Mercantil.
U.D.60 La propietat industrial.
U.D.61 La propietat intel · lectual.
UD62 Els signes distintius de l'empresa i de l'empresari.
U.D.63 La llibertat d'empresa.
UD64 L'organització comptable com a element estructural de l'activitat empresarial.
U.D.65 Els auxiliars de l'empresari.
U.D.66 La publicitat comercial.
UD67 L'estructura negocial i institucional de la societat.
U.D.68 La Societat Col · lectiva.


U.D.69 La Societat en Comandita.
UD70 La Societat Anònima: nocions fonamentals.
U.D.71 Fundació de la Societat Anònima.
UD72 L'estructura financera de la Societat Anònima. Les accions. Les obligacions.
U.D.73 Els òrgans de la Societat Anònima (I).
U.D.74 Els òrgans de la Societat Anònima (II).
U.D.75 La Societat Anònima. Els comptes anuals.
U.D.76 La Societat Anònima. Modificació dels estatuts.
U.D.77 La societat anònima i la Borsa.
U.D.78 La Societat de responsabilitat limitada.
UD79 Les modificacions estructurals de les Societats Mercantils.
U.D.80 La Societat Cooperativa.
U.D.81 El dret concursal.
U.D.82 L'estructura del procediment concursal.
UD83 Fase de conveni i liquidació del concurs.
U.D.84 Els procediments paraconcursals.
U.D.85 L'acord mercantil.
U.D.86 Estructura dels contractes.
U.D.87 La factura.
U.D.88 L'albarà.
U.D.89 La correspondència.
U.D.90 La comanda.
U.D.91 Els títols valors.
U.D.92 Classes de títols valors.
U.D.93 La lletra de canvi, generalitats.
U.D.94 Naixement de l'obligació canviària.
UD95 Provisió de fons i acceptació de la lletra.
U.D.96 La circulació de la lletra de canvi.
U.D.97 L'aval.
U.D.98 El pagament de la lletra.
U.D.99 La intervenció en la lletra de canvi.
U.D.100 La lletra no atesa: el protest.
U.D.101 La lletra no atesa. Accions i excepcions.
U.D.102 El xec.
U.D.103 El pagaré.
UD104 Elements i estructura dels contractes mercantils.
U.D.105 El contracte de compravenda.
U.D.106 Contractes de gestió.
UD107 Contractes de col · laboració i finançament.
U.D.108 Contractes de garantia.
U.D.109 Contractes complexos.
U.D.110 El contracte de transport.
U.D.111 El sistema financer.
UD112 La banca i altres institucions del crèdit.
U.D.113 Contractes bancaris.
U.D.114 El mercat de valors.
U.D.115 El contracte d'assegurança: doctrina general.
U.D.116 El dret marítim.
U.D.117 El contracte de noliejament.
UD118 Contracte d'assegurança marítima: avaries, assistència i salvaments.
U.D.119 El dret aeronàutic.

MÒDUL V: RELACIONS LABORALS I SEGURETAT SOCIAL

U.D.120 El dret del treball.
U.D.121 La Seguretat Social.
U.D.122 Règim General de la Seguretat Social.
UD123 Acció Protectora, Assistència sanitària i prestacions econòmiques.
UD124 Accidents de treball i malalties professionals.
UD125 Pensions i prestacions per jubilació, incapacitat, mort i supervivència.

U.D.126 Protecció a la família. Assistència Social.
U.D.127 Administració Pública Laboral (I).
U.D.128 Administració Pública Laboral (II).
U.D.129 procediment laboral.
U.D.130 Atur.

MÒDUL VI: LA TRIBUTACIÓ EN L'ÀMBIT EMPRESARIAL

U.D.131 El dret tributari.
U.D.132 L'obligació tributària.
UD133 La gestió dels tributs i els recursos administratius.
U.D.134 I.R.P.F.
U.D.135 impost sobre el patrimoni.
U.D.136 impost sobre societats.
U.D.137 Impost sobre Successions i Donacions.
UD138 impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
UD139 IVA, i Impost sobre les primes d'assegurances.
U.D.140 Sistema tributari local.
U.D.141 Impostos especials.

MÒDUL VII: L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I LA SEVA REGULACIÓ

UD142 Concepte, fonts i principi de legalitat del dret administratiu.
UD143 Els òrgans de l'administració i la competència administrativa.
UD144 Els òrgans centrals, perifèrics i consultius de l'administració de l'Estat.
UD145 El dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions.
UD146 L'aplicació del concepte de relació jurídica al dret administratiu.
U.D.147 Concepte i classes d'acte administratiu. La seva perfecció, eficàcia, invalidesa i extinció.
U.D.148 El procediment administratiu.
UD149 El recurs administratiu i el recurs contenciós-administratiu.
UD150 Reclamació contra l'Administració i conflictes jurisdiccionals.
U.D.151 La responsabilitat de l'Administració.
U.D.152 El contracte administratiu.
U.D.153 L'intervencionisme administratiu.
UD154 L'activitat administrativa de prestació.
UD155 Règim administratiu de la propietat privada.
UD156 El domini públic i el patrimoni privat de l'Administració.
U.D.157 Introducció al Dret Urbanístic.
U.D.158 Règim del sòl.
U.D.159 Urbanització i edificació.

MÒDUL VIII: RESPONSABILITAT PENAL I DRET EMPRESARIAL

U.D.160 El dret penal.
U.D.161 La Norma Jurídic Penal.
U.D.162 El dret penal espanyol.
U.D.163 El delicte.
U.D.164 La tipicitat en els delictes.
U.D.165 l'antijuridicitat.
U.D.166 Autoria i participació en el delicte.
U.D.167 La culpabilitat. La punibilitat.
UD168 Sistema de penes en el Codi Penal espanyol.
U.D.169 Delictes contra la vida. Protecció penal de l'honor.
U.D.170 Delictes contra el patrimoni (I).
U.D.171 Delictes contra el patrimoni (II).
UD172 Delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social.
U.D.173 Altres delictes.MÒDUL IX: PROCESSOS JUDICIALS CIVILS I PENALS

U.D.174 El dret processal.
U.D.175 Jurisdicció. Competència. Legitimació i costes.
U.D.176 Els procediments.
U.D.177 Processos especials.
UD178 El judici canviari i el procés monitori.
U.D.179 Terminació i recursos.
U.D.180 Els processos d'execució.
U.D.181 L'embargament.
U.D.182 L'alienació forçosa.

    Casos pràctics.

Promocions


Curs Superior de Dret Empresarial
AFIGE
Campus i seus: AFIGE
AFIGE
MUNTANER, 45 08011 BARCELONA
Cursos més populars
X