AFIGE

Curs Superior de Gestió Fiscal de l'Empresa

AFIGE

Curs
On-line | Distància
345 Hores
3.050 €

Descripció

OBJECTIUS:? Conceptes del cicle comptableEl primer mòdul ens condueix des del principi a descobrir com, partint dels conceptes comptables bàsics, s'arriba a completar el procés de comptabilització adequat al Nou Pla General de Comptabilitat.A través de la lectura, comprensió i estudi d'aquest mòdul podem entendre el que és un compte, quins tipus de comptes hi ha, de despeses, d'ingressos, els seients, etc., Donant lloc a entendre i analitzar el compte de resultats i el Balanç de Situació.Es descriuen de manera detallada tots els mètodes d'amortització, així com exemples diversos per facilitar l'entesa d'aquests.Com a annex, també s'incorpora el nou Pla General Comptable, la Taula general d'amortitzacions, així com la composició dels llibres de comerç obligatoris que ha de portar una empresa, i els auxiliars.S'ha volgut, sobretot, en aquest primer mòdul, anar mostrant pas a pas tots aquells elements i conceptes que considerem fonamentals per a un millor enteniment, finalitzant amb un complet cas pràctic on s'han reflectit tots els conceptes anteriorment explicats, per mostrar la interrelació d'aquests en la pràctica comptable del dia a dia.? Interpretació del BalançAmb el segon mòdul, s'ofereix una àmplia visió dels fonaments que componen el nou balanç (segons el Nou Pla de Comptabilitat), així com les tècniques d'anàlisi d'aquest. D'aquesta manera, el balanç se'ns manifesta com una clau d'interpretació de la realitat econòmica de l'empresa.

La matèria explicada en aquest mòdul s'ha estructurat en quatre grups:En el primer (unitat 10 a la 14) s'estudia la composició del balanç de situació, els conceptes que integren l'actiu, el patrimoni net i el passiu.El segon grup (unitat 15) està dedicat a l'Impost sobre el valor afegit (IVA), la comptabilització de les operacions més comuns, la seva relació amb el NPGC (Nou Pla General Comptable) i, finalment, l'explicació de la regla de la prorrata.En el tercer (unitat 17) es descriuen les situacions? Especials? que una empresa ha d'afrontar en determinades ocasions (fallida, suspensió de pagaments, fusió, escissió, etc.).I, finalment, (unitat 18), s'ofereix una visió generalitzada de la consolidació de balanços, en què consisteix, i els diferents mètodes i sistemes de consolidació. Per finalitzar es fa un breu resum de com les empreses han de presentar els comptes anuals en el Registre Mercantil.

? Anàlisi ComptableUn cop s'han donat per tancades les comptes de l'exercici comptable d'una companyia, cal plasmar els moviments en un balanç i compte d'explotació, i aquests en uns comptes anuals que s'han de presentar al Registre Mercantil.La primera unitat d'aquest mòdul recull les pautes que s'han de seguir, la informació que ha de recollir aquests comptes anuals, que són el Balanç, el Compte d'Explotació, la Memòria i l'informe de gestió.Així, un cop la societat té els comptes tancades, cal procedir a analitzar les xifres. Aquesta anàlisi pot ser tant econòmic com financer. Així mateix, cal analitzar si hi ha equilibri en l'empresa.L'equilibri es pot analitzar des de dos vessants: patrimonial i financer. Des del punt de vista patrimonial s'analitza la inversió de la companyia (en què inverteix) i el finançament d'aquesta inversió. Aquesta anàlisi es realitza a través d'una sèrie de ràtios que permetran concloure si la societat pot assumir els deutes contrets.L'anàlisi des del punt de vista financer ens centrarà en l'estudi de variables noves fins ara com el fons de maniobra i el cash-flow. Amb aquestes dues variables, podrem conèixer la situació financera i de liquiditat i la capacitat financera de l'empresa.El mòdul continua amb l'anàlisi econòmica del compte d'explotació, una de les principals preocupacions de la direcció de l'empresa. Una manera d'analitzar els resultats d'una empresa consisteix a avaluar els resultats des del punt de vista analític, a fi de conéixer si el benefici o pèrdua de la societat prové de l'evolució del seu cicle normal d'explotació, dels resultats financers i / o extraordinaris.En aquest mòdul es continuen presentant conceptes nous com el punt mort o punt d'equilibri i el marge de contribució, imprescindibles per analitzar l'evolució del negoci.Una vegada conclòs el mòdul, l'alumne serà capaç de reconèixer la situació en què es troba la companyia en termes financers i econòmics, la qual cosa permetrà prendre la decisió més encertada possible per al desenvolupament del negoci.

? Impostos. Part general.

En aquest mòdul l'alumne s'endinsa en el món del dret tributari, com és lògic, pels seus orígens, no en va, tots els tractadistes aborden l'estudi de la matèria tributària des d'un més ampli ventall, la matèria financera. Es persegueix que l'alumne conegui les característiques principals del dret tributari com a branca del coneixement, i formant part dels ingressos públics.

A continuació i de forma immediata entrem en l'estudi del coneixement de les fonts del dret tributari, de les normes aplicables al dret tributari, del seu àmbit d'aplicació territorial i espacial i com han de ser interpretades.

I emmarcats els principis generals i les fonts del dret tributari, l'alumne passa a conèixer la relació juridicotributària, aquesta relació que s'estableix entre l'Administració Tributària i el contribuent i de la qual neix un obligació de pagament. S'estudia en profunditat aquesta relació, analitzant les característiques dels subjectes de la relació, la capacitat que han de tenir per actuar, si poden estar representats per tercers per actuar, i des de quin moment neix aquesta obligació tributària.

Presentada l'obligació tributària, i consistint el seu objecte en una obligació de pagament, l'alumne s'endinsa en els diversos mètodes de quantificació del deute tributari.? Gestió, Inspecció, procediments tributaris. Infraccions i sancions.

L'estudi d'aquest mòdul permet a l'alumne conèixer com funciona i camina la relació jurídic tributària al llarg del temps, des que es realitza el fet imposable, fins que finalment s'ingressa el deute en l'Administració Tributària.

En primer lloc caldrà liquidar el tribut, és a dir, procedir a saber quina és la quantia que es deu a l'Administració Tributària, per a posteriorment satisfer-la, sigui en període voluntari, o en període d'execució forçosa, forçades per l'Administració Tributària-període de recaptació-. Sovint es produeixen actuacions diverses per part de l'Administració Tributària enfront de les quals el contribuent ha de poder defensar-se, i així ho estableix la mateixa Llei en establir diversos mitjans d'impugnació dels actes administratius tributaris, en fase administrativa, davant els tribunals economicoadministratius administratius, o davant els tribunals de justícia ordinaris.

Atès que s'han de facilitar innombrables dades a l'Administració Tributària, aquesta deure donar competència a determinats òrgans perquè s'encarreguin de verificar la informació facilitada. I aquesta comprovació externa la porten a terme els òrgans d'Inspecció.

Finalment, les actuacions que el contribuent no realitza conforme a dret poden estar tipificades com a infraccions que comporten sancions concretes, i en conseqüència, l'alumne haurà de conèixer quines són aquestes infraccions, les sancions que comporten, i com defensar enfront d'elles.

? Sistema tributari espanyol. Part especial, impostos directes i indirectes.

Per conèixer la situació actual del sistema tributari, res millor com conèixer la història que ha portat fins al present, i així comença aquest mòdul per a una major comprensió de l'alumne. A continuació s'estudia tot el sistema tributari espanyol, tant la imposició directa com la indirecta, el que la doctrina tributària s'ha anomenat de forma unívoca com a part especial del dret tributari.

Hi ha un conjunt d'unitats didàctiques, cadascuna d'elles aborda de manera monogràfica els impostos

- IRPF.

- Impost de Societats.

- Impost de successions i donacions.

- Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

- Impost sobre el valor afegit.

Després de l'estudi d'aquestes unitats, l'alumne haurà diferenciar clarament cadascuna d'aquestes categories tributàries, i ha de conèixer la forma de determinar el deute tributari de cada un dels impostos esmentats.

? Sistema Tributari Local.

En aquest mòdul l'alumne estudia la imposició provincial i municipal.

També es posa en coneixement de l'alumne la possibilitat de la qual gaudeixen les autonomies, els municipis i determinades entitats locals menors i supramunicipals d'establir recàrrecs o participacions sobre determinats impostos estatals.

Finalment s'estudien, igual que es va fer en el mòdul anterior, les principals figures impositives de l'esfera local.

? Impostos especials.

Aquest és l'últim mòdul, amb el qual l'alumne assoleix una visió total i global del sistema tributari, estudiant els impostos especials i els impostos duaners.

Veure més

Temari del curs

Conceptes del cicle comptable

? Conceptes comptables: el compte.
? Compres i despeses per naturalesa.
? Vendes i ingressos per naturalesa.
? La valoració d'existències.
? Sistemes d'amortització.
? Comptes de resultats.
? Balanç. Comptes anuals.
? Periodificació i assentaments de tancament
? Llibres de comptabilitat.

Interpretació del Balanç

? Teoria del Balanç.
? El Actiu no corrent.
? El Actiu corrent.
? El patrimoni net.
? El Passiu no corrent I el Passiu corrent.
? L'impost sobre el valor afegit.
? Comptes transitòries i Compensatòries.
? La Comptabilitat en situacions especials.
? Consolidació de balanços.

Anàlisi de Balanços

? Introducció a l'anàlisi de balanços.
? Anàlisi de Balanços.
? Anàlisi de l'equilibri patrimonial.
? Anàlisi de l'equilibri financer.
? Anàlisi econòmica (I).
? Anàlisi econòmica (II).
? Rendiment, Rendibilitat i apalancament financer.
? Eines economicofinanceres.

Casos pràctics.

Impostos. Part General

? El dret tributari.
? Ingressos públic
? Els tributs
? Principis de l'ordenament tributari.

? Fonts del dret tributari.
? Eficàcia de la norma tributària.
? Interpretació de la norma tributària.
? Subjectes de l'obligació tributària.
? Capacitat d'obrar, representació i domicili en el dret tributari.
? Naixement de l'obligació tributària: el fet imposable.
? Quantificació del deute tributari.

Gestió, Inspecció, procediments tributaris:
Infraccions i sancions.

? La gestió dels tributs. La liquidació.
? Extinció de l'obligació tributària.
? La inspecció tributària.
? Recaptació dels tributs.
? Infraccions i sancions tributàries. El delicte fiscal.
? La revisió dels actes en via administrativa (I):
o Procediments especials de revisió i recurs de reposició.
? Revisió dels actes en via administrativa (II):
o Reclamacions economicoadministratives. (I)
? Revisió dels actes en via administrativa (III).
o Reclamacions economicoadministratives. (II)
? Esquema de la Llei general tributària.
? Models de reclamacions i recursos

Sistema tributari espanyol.
Part especial, impost directes i indirectes.

? Història del sistema tributari.
? L'Estatut del Contribuent.
? Impost sobre la renda de no residents i normes tributàries.
? Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. (I)
? IRPF (II): pagaments a compte: retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats.
? Impost sobre el Patrimoni.
? Impost sobre Societats.
? Impost sobre successions i donacions.
? Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (I)
? Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (II)
? Impost sobre el valor afegit.
? Impost sobre les primes d'assegurances.

Sistema tributari local.

? Sistema tributari local: taxes, contribucions i impostos. Recàrrecs i participacions.
? Recursos de les províncies i d'altres entitats locals. Règims especials.
? Impost sobre activitats econòmiques.
? Impost sobre els Béns Immobles.

Impostos especials. Impostos duaners. La renda de duanes.

? Impostos especials.
? Impostos duaners: la renda de duanes.

Casos pràctics
Veure més

Preu

3.050 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Superior de Gestió Fiscal de l'Empresa

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs Superior de Gestió Fiscal de l'Empresa