AFIGE

Curs Superior de Gestió Jurídica de l'Empresa

AFIGE

Curs
On-line | Distància
322 Hores
2.600 €

Descripció

OBJECTIUS

Aquest curs superior abasta dues parts clarament diferenciades. En la primera d'elles s'obtenen els coneixements destinats a evitar la morositat en les operacions mercantils, evitant el risc dels impagats i explicant després el camí per al seu recobrament si aquells es produeixen. Va dirigida a la preparació dels responsables de l'administració de les empreses en l'àrea del crèdit que es dóna als clients. També va dirigida a la preparació dels responsables de l'obtenció de recursos, que solen ubicar-se en l'àrea financera. La segona part del curs abasta els aspectes mercantils del Dret empresarial, és a dir, el dret privat dels empresaris i del tràfic empresarial.El primer mòdul obeeix al criteri de "més val prevenir que curar". Efectivament, el major percentatge d'impagats es produeix per no haver concretat i aclarit prèviament amb suficient precisió tots els condicionants de l'operació, per això, en aquesta primera part del curs es tracta de la pre-venda. La formalització de la comanda o contracte amb tots els requisits i la gestió de post-venda (factures-garanties, el cobrament i el seu seguiment, etc.), Acaben de configurar aquesta primera part.El segon mòdul té com a objectiu l'estudi de l'organització de la gestió de cobrament i el recobrament dels impagats des del punt de vista de la gestió empresarial, i comprèn des del tractament intern dels impagats fins al seu tractament judicial en cas de ser necessari .El tercer mòdul explica els diferents camins externs a l'empresa per tractar d'obtenir el recobrament dels impagats que ha rebut. Per a això estudia el procediment legal i quin

és el camí idoni per sol · licitar i aconseguir la intervenció judicial en el cas que a través d'aquesta via haguem de reclamar els nostres crèdits.El quart mòdul. Aspectes mercantils del dret empresarialEl dret mercantil és la branca que estudia el dret privat dels empresaris i del tràfic empresarial. L'empresa constitueix el concepte previ i li dóna contingut al Dret Mercantil, que qualifica al seu titular com a empresari i al seu activitat externa, com tràfic empresarial. L'empresa és una organització que conté elements molt diversos: personals, materials, immaterials i relacions jurídiques i de fet, que es regeixen per diferents branques del dret. Per això, en aquest curs s'aglutinen i són objecte d'estudi.

L'estatus jurídic que atorguen les lleis mercantils a l'empresari és el contingut d'aquest mòdul.

Veure més

Temari del curs

Mòdul 1: La prevenció dels impagaments des del seu origen

? El client nou. Requisits bàsics per a la primera operació.
? Les condicions de la venda.
? L'informe comercial.
? Formalització d'una comanda.
? La post-venda.

Mòdul 2: La gestió del impagat

? El departament de crèdit.
? Tractament intern dels impagats.
? Tractament extern dels impagats.

Mòdul 3: El recobrament del impagat

? El procés i les fonts aplicables del dret processal.
o Llei aplicable.
? La jurisdicció.
? La competència.
? Les parts en el procés civil.
? Terminis i assenyalaments. Estructura del procés civil.
? Processos declaratius ordinaris.
? El judici ordinari i verbal.
? Processos especials amb incidència en el tràfic mercantil.
o El Judici Canviari i el procés monitori.
? Els mitjans d'impugnació.
? Mesures cautelars, procés d'execució i execució provisional.
? L'embargament i l'alienació forçosa.
? El concurs de creditors.

Casos pràctics

Mòdul 4: Aspectes mercantils del Dret Empresarial

? El Dret Mercantil: el problema del seu concepte.
? El comerciant.
? La capacitat de l'empresari.
? L'empresa com categoria fonamental del Dret Mercantil.
? La propietat industrial.
? La propietat intel · lectual.
? Els signes distintius de l'empresa i de l'empresari.
? La llibertat d'empresa.
? L'organització comptable com a element estructural de l'activitat empresarial.
? Els auxiliars de l'empresari.
? La publicitat comercial.
? L'estructura negocial i institucional de la societat.
? La Societat Col · lectiva.
? La Societat en Comandita.
? La Societat Anònima: nocions fonamentals.
? Fundació de la Societat Anònima.
? L'estructura financera de la Societat Anònima. Les accions. Les obligacions.
? Els òrgans de la Societat Anònima (I).
? Els òrgans de la Societat Anònima (II).
? La Societat Anònima. Els comptes anuals.
? La Societat Anònima. Modificació dels estatuts.
? La Societat Anònima i la Borsa.
? La Societat de responsabilitat limitada.
? Les modificacions estructurals de les Societats Mercantils.
? La Societat Cooperativa.
? El dret concursal.
? L'estructura del procediment concursal.
? Fase de conveni i liquidació del concurs.
? Els procediments paraconcursals.
? L'acord mercantil.
? Estructura dels contractes.
? La factura.
? L'albarà.
? La correspondència.
? La comanda.
? Els títols valors.

? Classes de títols valors.
? La lletra de canvi, generalitats.
? Naixement de l'obligació canviària.
? Provisió de fons i acceptació de la lletra.
? La circulació de la lletra de canvi.
? L'aval.
? El pagament de la lletra.
? La intervenció en la lletra de canvi.
? La lletra no atesa: el protest.
? La lletra no atesa. Accions i excepcions.
? El xec.
? El pagaré.
? Elements i estructura dels contractes mercantils.
? El contracte de compravenda.
? Contractes de gestió.
? Contractes de col · laboració i finançament.
? Contractes de garantia.
? Contractes complexos.
? El contracte de transport.
? El sistema financer.
? La banca i altres institucions del crèdit.
? Contractes bancaris.
? El mercat de valors.
? El contracte d'assegurança: doctrina general.
? El dret marítim.
? El contracte de noliejament.
? Contracte d'assegurança marítima: avaries, assistència i salvaments.
? El dret aeronàutic.
Veure més

Preu

2.600 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Superior de Gestió Jurídica de l'Empresa

També et recomanem aquests cursos

Curs Superior de Gestió Jurídica de l'Empresa