AFIGE

Curs Superior de Gestió Laboral de l'Empresa

AFIGE

Curs
On-line | Distància
245 Hores
2.200 €

Descripció

OBJECTIUS:

Mòdul I: La Nòmina.Iniciarem el mòdul amb una explicació detallada de cadascuna de les caselles que componen la nòmina.S'aprofundirà en el coneixement dels conceptes salarials i extrasalarials, quan i com podem utilitzar-los, incloent quadres sinòptics per a la seva major comprensió.Continuarem veient els conceptes que integren la base de cotització i els grups, tipus i límits afectes a aquesta, així com les deduccions, incloent el programa de foment d'ocupació entre d'altres. Finalitzarem el mòdul amb el càlcul de l'IRPF, amb l'explicació del model estatal, així com dels models forals.Mòdul II: Les Assegurances Socials.En aquest mòdul es detallen les caselles que componen el model TC-1, TC-2 i TC-1 abreujat, que conté les instruccions d'emplenament dels mateixos.Mòdul III: Comptabilització de Nòmines i Assegurances SocialsEs detallen els principals comptes comptables que s'utilitzen en la comptabilització de les nòmines i les assegurances socials.Mòdul IV: El contracte de treball: concepte i naturalesa jurídicaLa finalitat d'aquest mòdul és que l'alumne conegui en profunditat els elements que constitueixen tot contracte de treball, aprenent així a diferenciar-lo de figures afins recollides en l'ordenament civil o mercantil, conèixer els drets i obligacions derivades de la formalització, i, sobretot , els límits a l'autonomia de la voluntat imposats per les normes legals o convencionals.Mòdul V: Tipologia de contractes de treball I. El contracte indefinit i la conversió a indefinitEn aquest mòdul es pretén que l'alumne conegui el funcionament del contracte de treball per temps indefinit, la possibilitat de conversió dels contractes temporals al règim de indefinits, així com la formalització inicial de contractes indefinits i la transformació de contractes de duració determinada en indefinits .Mòdul VI: Tipologia de contractes de treball II. Els contractes de durada

determinadaL'objectiu d'aquest mòdul és conèixer la utilització correcta dels contractes de durada determinada, delimitant el seu objecte i causa, per així evitar l'ús indegut o fraudulent dels contractes temporals i la seva possible encadenament.Mòdul VII: Les empreses de treball temporal i les agències privades de col.locacióEn aquest mòdul s'estudien els agents de la intermediació laboral, entitats que intervenen en la contractació laboral, de vegades directament, com és el cas de les empreses de treball temporal, o indirectament, com en el cas de les agències privades de col · locació.Mòdul VIII: Els contractes amb persones amb discapacitatLa finalitat d'aquest mòdul és el coneixement ampli dels incentius a la contractació de persones discapacitades per complir amb l'exigència legal d'integració d'aquest col · lectiu en el mercat ordinari de treball.MóduloIX: El contracte a temps parcialL'objectiu d'aquest mòdul és conèixer a fons el règim jurídic dels contractes a temps parcial, i diferenciar-lo, segons els casos, del fix discontinu, la seva possibilitat de conversió a temps complet o la seva utilització en supòsits de jubilació parcial.Mòdul X: Altres contractes de treball i relacions laborals de caràcter especialEn aquest mòdul s'estudien altres modalitats de contractació menys comuns en el tràfic empresarial, així com les relacions laborals que la llei reconeix com de caràcter especial.Mòdul XI: Els pactes contractualsL'objectiu d'aquest mòdul és conèixer les clàusules contractuals més comuns, el seu règim legal i la seva correcta utilització. Les clàusules contractuals complementen el contingut mínim dels contractes de treball, però aconsegueixen una importància crucial en determinats

casos, ja que la seva absència o una incorrecta aplicació poden causar severs perjudicis a qui té la condició d'empleador.Mòdul XII: El registre de contractes i el seu control administratiuEn aquest apartat s'estudien els requisits imposats per l'Administració per al control de la contractació laboral, les funcions legals de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i les possibles infraccions i sancions que pot comportar una utilització indeguda de les formes contractuals.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: La Nòmina

U. 1 El rebut de salaris.
U. 2 Significat legal de salari.
U. 3 Estructura de salaris: meritacions salarials i extrasalarials.
U. 4 Deduccions.
U. 5 La base de cotització, tipus i quota.
U. 6 Retencions i ingressos a compte de l'IRPF.

Mòdul II: Les Assegurances Socials

U. 7 La relació nominal de treballadors (Model TC-2).
U. 8 El butlletí de cotització (Model TC-1).
U. 9 Liquidació de quotes abreujada (model "TC2 abreujat" inclòs en el model TC1).

Mòdul III: Comptabilització de Nòmines i Assegurances Socials

U. 10 Despeses de personal.

Mòdul IV: El contracte de treball: concepte i naturalesa jurídica.

U. 11 El contracte de treball: concepte i elements constitutius.

Mòdul V: Tipologia de contractes de treball I. El contracte indefinit i la
conversió a indefinit.

U. 12 Contractes indefinits.

Mòdul VI: Tipologia de contractes de treball II. Els contractes de durada
determinada.

U. 13 Contractes formatius.
U. 14 Contractes de durada determinada.

Mòdul VII: Les empreses de treball temporal i les agències privades de
col · locació.

U. 15 Empreses de treball temporal, agències de col · locació i agències de selecció de treballadors.

Mòdul VIII: Els contractes amb persones amb discapacitat.

U. 16 Contractació de persones amb discapacitat.

Mòdul IX: El contracte a temps parcial.

U. 17 Contractes a temps parcial.

Mòdul X: Altres contractes de treball i relacions laborals de caràcter
especial.

U. 18 Altres contractes i esquemes de les modalitats vigents.
U. 19 Contractes especials.

Mòdul XI: Els pactes contractuals.

U. 20 Clàusules addicionals.

Mòdul XII: El registre de contractes i el seu control administratiu.

U. 21 Presentació i control del contracte de treball.
Veure més

Preu

2.200 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Superior de Gestió Laboral de l'Empresa

També et recomanem aquests cursos

Curs Superior de Gestió Laboral de l'Empresa