Curs de Desenvolupament Web Avançat amb Angular JS

Curs
Presencial
15 hores
entre 250 € i 500 €

Descripció

El curs s'articula en 10 mòduls dividits en dues parts (5 inicials i 5 de desenvolupament en profunditat). En els 5 primers es revisa tota la maquinària d'Angular sense entrar en molts detalls ni en les personalitzacions. En els segons, es planteen problemes del dia a dia en el desenvolupament amb Angular i quines són les solucions més implantades o recomanades
 

Temari

1 - Primers Passos amb AngularJS
Instal·lació i configuració d'eines
Configuració i ús de l'editor Text sublim
Projectes d'Angular JS en Visual Studio
Arquitectura d'una aplicació
Una pàgina inicial (pàgina Shell)
Altres consideracions d'arquitectura
Bones pràctiques en el desenvolupament d'aplicacions angulars
2 - Arquitectura de AngularJS
Las bases de AngularJS
Model MVC i aplicacions SPA
Tècniques de desenvolupament típics en Angular JS (Injecció de dependència, IoC, etc.)
Directives (i últims canvis)
Eines actuals
Angular JS i V. Studio 2015
3 - Carga de componentsProgramant amb AngularJS 1.5
El Bootstrap (càrrega inicial)
Objectes fonamentals de AngularJS
Controladors
Mòduls
Programació de mòduls
Routing
Serveis
Filtres
4 - Directives Directives i Plantilles (Vistes)
Directives i Bindings
Directives incorporades
Altres directives
Directives en la gestió de formularis de dades
Directives i la lògica de presentació
Directives i validacions
5 - DataBinding
NgModelController: entre el model i l'interfície d'usuari
Databinding i directives d'elements d'entrada
Validació de formularis
Formularis nets i repetits
Formes de tramesa de la informació de formularis.
Reinici de valors d'un formulari
Opcions de personalització
6 - Serveis
Arquitectura i ús dels serveis a Angular
Principis S.O.L.I.D.
Serveis, Factories i Proveïdors
Declaració de constants i variables globals
Accés a Serveis Web
Accés a recursos REST través de $ resource.
Proveïdors com serveis
Promeses: una implementació ES5 en Angular.
Serveis del DOM
7 - Recursos personalizados
Creación de directivas de usuario
Estructura básica
Manejo del $ ámbito local en directivas
Comunicaciones entre ámbitos locales y globales.
Creación de filtros de usuario
Filtros avanzados: definición de salidas parametrizada.
Completar la aplicación mediante las API de JavaScript5
Análisis de demostraciones sobre casos prácticos de implementación
8 - Interoperabilidad, Rendimiento y Recursos Externos
Internacionalización: globalización y localización
Uso de i18n: opciones
Optimización de aplicaciones
Buenas prácticas
Consideraciones de rendimiento
Seguridad: Gestión del autenticación y la autorización.
Incorporación de recursos externos: Google Maps, Bing Maps, etc.
Utilización de terceros de la API
9 - Pruebas Unitarias
Las pruebas unitarias a Angular JS
Jazmín y el contexto de las pruebas unitarias.
Demos iniciales
Coincidencias y palabras reservadas del entorno de pruebas.
Configuración de Karma
Demos de pruebas con Karma
Uso de pruebas mediante ngMock
Demos de pruebas con ngMock
Configuración de Chutzpah: integración en Visual Studio 2015
Pruebas aritméticas
Automatización de las pruebas
Demos de pruebas integradas con Chutzpah
10 - Miscelánea
Transformaciones, transiciones y animaciones
Implementación de las API dinámicas de JavaScript
Serveis per Animacions d'Angular
ngAnimate
Incorporació de CSS3 en Angular.
La seguretat en angular
Serveis $ sce y $ sanitize
Mòduls per a seguretat: implementació
Tractament generalitzat d'excepcions
Altres objectes de Angular
Incorporació de jQuery i jQuite
 

Destinataris

Directors d'informàtica, Responsables de desenvolupament de programari, Caps de projecte, Analistes i desenvolupadors i, en general, qualsevol persona que per les seves necessitats professionals hagi de conèixer el funcionament d'aquest marc de treball.

Requisits

Els assistents han de tenir alguna experiència en projectes de desenvolupament de programari, coneixements bàsics dels idiomes d'Internet: HTML, CSS, i haver treballat en els aspectes fonamentals del llenguatge JavaScript.

 

Metodologia

Curs presencial, actiu i participatiu. El docent introduirà els continguts fent ús del mètode demostratiu, els participants assimilaran els coneixements mitjançant les pràctiques d'aplicació real.

Durada

Data d'inici a consultar

Objectius

En finalitzar aquest curs els alumnes podran:
Entendre l'arquitectura de AngularJS i entorns similars.
Integrar les llibreries necessàries de AngularJS en aplicacions noves i existents.
Fer servir l'accés a serveis Web i peticions AJAX dins el context d'execució de AngularJS.
Crear directives pròpies i utilitzar les existents per estendre la interfície del DOM segons les necessitats d'una aplicació.
Crear i utilitzar serveis, factories i proveïdors injectables en qualsevol aplicació AngularJS.
Estendre les interfícies d'usuari mitjançant serveis avançats d'animació.
Utilitzar AngularJS en conjunció amb altres biblioteques populars de tercers com Bootstrap, jQuery, etc.

Preu

entre 250 € i 500 €
A consultar
Curs de Desenvolupament Web Avançat amb Angular JS
Bit formació informàtica
Campus i seus: Bit formació informàtica
Bit formación informática
C/Almogàvers, 119 2ª planta 08018 Barcelona
Cursos més populars
X