Diploma d'Especialització universitària en Gestió de Residències i altres Serveis per a Gent Gran

Descripció

Formació destinada a tots aquells professionals que volen orientar la seva carrera a la gestió de centres i serveis per a gent gran. L'objectiu és oferir eines per dirigir centres i coordinar equips de treballs en serveis per a gent gran i donar resposta a les actuals necessitats de la societat de l'envelliment. Els professionals desenvolupen contextos de direcció i coordinació gerontològica que permeten millorar la qualitat de vida i proporcionar un envelliment satisfactori.

Temari

Mòdul 1.- DIRECCIÓ TÈCNICA DE CENTRES DE SERVEIS SOCIALS (5 ECTS)
 
Marc general de la política social i legislació de serveis socials
Normativa i reglaments en els serveis socials
Espais i equipaments dels centres
Drets dels usuaris. Característiques dels usuaris
Aspectes bioètics en l'atenció a les persones vulnerables
Programes d'intervenció. L'atenció integral centrada en la persona
Mòdul 2.- HABILITATS DIRECTIVES (4 ECTS)
 
Funcions i Responsabilitats del Director d'un centre i/o servei
Organització, missió i estratègia. Definir un model de centre
Procés de gestió: anàlisi, planificació, execució i avaluació
Planificació estratègica per objectius i desenvolupament d'un pla estratègic
Introducció al màrqueting dels serveis
Protecció de dades de caràcter personal
Comercialització del servei d'atenció
Mòdul 3.- SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (1'5 ECTS)
 
Marc normatiu de la prevenció en riscos laborals
Salut i Seguretat laboral
Gestió de prevenció de riscos
Mòdul 4.- QUALITAT EN ELS SERVEIS (3 ECTS)
 
Models de gestió de la qualitat
Normes de referència dels sistemes de qualitat
Sistemes d'avaluació de la qualitat
Anàlisi d'instruments d'observació i valoració
Mòdul 5.-  ASSISTÈNCIA SOCIAL I DEPENDÈNCIA (4 ECTS)
 
Atenció socio-sanitària. Recursos de la llei de dependència
Els serveis socials en el territori (l'atenció al domicili, teleassistència,...)
Habilitats de relació d'ajuda a persones amb dependència. El Counselling
L'atenció i elaboració del dol.
Mòdul 6.- GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS (4 ECTS)
 
Disseny dels llocs de treball, funcions i quantificació, segons la legislació i segons el model de centre. La selecció del personal. L'organització d'horaris
El treball en equip: condicionants, conducció de reunions, resolució de conflictes, consens
Motivació del personal: participació, presa de decisions, responsabilització, direcció per objectius
Coordinació i circuits de funcionament. La formació del personal
Legislació laboral
Mòdul 7.- GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA (3'5 ECTS)
 
El pressupost: confecció, seguiment, liquidació i anàlisi de desviacions.
Comptabilitat. Pla general comptable i pla general comptable de centres de serveis socials.
Comptabilitat de costos, centres de cost i indicadors.
L'inventari. Control d'existències.
Gestió de compres.
Gestió de facturació i cobrament de serveis.
Anàlisi de la situació econòmica financera. Anàlisi i control de costos.
Dret financer i tributari.
Mòdul 8.- PROJECTE DE GESTIÓ (5 ECTS)
 
Elaboració d'un projecte de gestió i visites a centres i serveis
Mòdul 9 (Optatiu).- EQUIPS DE VALORACIÓ: VISITES DOMICILIÀRIES VALORATIVES (5 ECTS)
 
Analitzar les eines per la realització dels barems de la dependència com a persona valoradora
Aplicar les eines i adquirir habilitats d'avaluació a partir de les visites de valoració.

Destinataris

Tota persona que tingui un títol universitari oficial (llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/a i també diplomat/a, mestre/a, enginyer/a tècnic/a i arquitecte/a tècnic/a o grau) pot demanar plaça. Tindran preferència els titulats en carreres de l'àmbit social i humanístic com pedagogia, psicologia, psicopedagogia, educació social i treball social.

Lloc on s'imparteix el curs

Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés-Universidad Ramon Llull (Santaló, 37 Barcelona 08029)

Horari

Divendres de 17:00h a 21:00h i dissabtes de 9:30h a 13:30h (cada 15 dies a partir de febrer de 2014)
Diploma d'Especialització universitària en Gestió de Residències i altres Serveis per a Gent Gran
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
Campus i seus: Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
c/Santaló 37 08021 Barcelona
Cursos més populars
X