Diploma d'Especialització Universitària en Psicomotricitat

Descripció

El curs està pensat essencialment per a la formació de professionals en aquest camp i vol proporcionar una formació que integri diferents formes de treball, a més de donar eines per poder arribar a una especificació de l'actuació psicomotriu.
Utilitzant els recursos, les estratègies i els elements teoricopràctics necessaris s'arribarà a un coneixement i a un aprofundiment del que és la psicomotricitat.

Més enllà de la formació prèvia de cada professional, s'aportarà la competència necessària per desenvolupar els diferents vessants, tenint en compte els camps d'intervenció: educatiu, reeducatiu i terapèutic.

Temari

Mòdul 1 - Història de l'activitat corporal (2 ECTS)
 1. Aproximació al concepte de cos i de cultura corporal
  1. Procés històric i metodològic per abordar l'estudi de les diferents civilitzacions
  2. Anàlisi històrica de caràcter global. Les activitats físiques lúdiques, higièniques i educatives en les diverses cultures 
 2. Concepte i història de la psicomotricitat
  1. Delimitació del concepte psicomotricitat
  2. Història de la psicomotricitat, fonaments i objectius. Diferències respecte a altres abordatges corporals
  3. Situació actual del camp psicomotriu. Diverses línies de treball 
  4. Conclusió: integració de les aportacions, punts en comú
 3. El cos (i els models corporals) en  la postmodernitat
 4. Àmbits d'acció de la psicomotricitat
 5. Espais, recursos i materials per a la intervenció psicomotriu
Mòdul 2 - Continguts psicomotrius (1 ECTS) 
 1. Classificacions dels continguts psicomotrius segons diversos autors
 2. Els continguts en psicomotricitat d'integració. Les dimensions
 3. La dimensió motriu: coordinació, equilibri, to, postura, etc. Característiques, evolució, dificultats, educació.
 4. La dimensió cognitiva: nocions bàsiques, espai, temps, representació simbòlica, etc. Característiques, evolució, dificultats, educació
 5. La dimensió relacional: comunicació nen - nen , nen - adult. Empatia, transfer. Característiques, evolució, dificultats, educació
 6. Dimensió fantasmàtica: plaer sensomotriu, fusió - identitat, pors, alteracions emocionals. Característiques, evolució, dificultats, educació
 7. La totalitat corporal
Mòdul 3 – Desenvolupament psicomotriu del nen (1 ECTS)
 1. Introducció: el cervell
 2. Desenvolupament sensopsicomotor des del naixement fins als tres anys
 3. Funcionalitat simètrica
 4. Desenvolupament sensomotriu: 3-6 anys
 5. Organització lateral predominant
 6. Elaboració del programa de suport
Seminaris: Estudi de casos
Mòdul 4 - Espai de psicomotricitat de 0 a 3 anys (3 ECTS)
 1. El marc general de la psicomotricitat en la primera infància. Principis bàsics
 2. Trets evolutius més significatius en aquesta etapa. De la dependència a l'autonomia
 3. El joc i el plaer pel moviment, la seva contribució al desenvolupament del nen 
 4. L'estructura d'una sessió. Espais, materials i recursos
 5. Els paràmetres d'observació psicomotrius més importants
 6. Anàlisi i reflexió sobre les actituds i la manera de fer de l'adult envers l'infant: definició d'estratègies d'intervenció
 7. Planificació a partir del context: organitzar una sessió, optimització dels materials, dels espais i del temps disponible
 8. Elaboració d'una graella d'observació: registre i interpretació
Seminaris: Estudi de casos 
Mòdul 5 - Psicomotricitat educativa (3 ECTS)
 1. Marc curricular i psicomotricitat
  1. Fonaments del disseny curricular i psicomotricitat
  2. Model de currículum i psicomotricitat
 2. Àmbit de la psicomotricitat
  1. Educació infantil: llar d'infants (0-3), 1r cicle. Parvulari (3-6), 2n cicle
  2. 3r cicle d'educació primària (6-8): cicle pont de psicomotricitat i educació física
  3. Nens amb necessitats especials en PM educativa
 3. Programació d'aula. Elements de les unitats de programació
  1. Continguts i psicomotricitat
  2. Objectius
  3. Metodologia i estratègies psicomotrius en el marc del DC
  4. Avaluació psicomotriu i DC
  5. Activitats d'aprenentatge en el DC i activitats psicomotrius
  6. La sessió de PM: estructura i tipus      
  7. L'espai, els materials i el temps
 4. Aprofundiment en aspectes i estratègies en psicomotricitat educativa:
  1. Relaxació
  2. Ritme
  3. El joc lliure
 5. Necessitats especials en el marc de la PM educativa
  1. PM educativa. En escoles d'acció especial
  2. Tractament de necessitats especials
 6. Funció i actituds del psicomotricista en DC
 7. Investigació en psicomotricitat educativa
  1. Aprofundiment en els principis d'una PM integradora
  2. Paràmetres psicomotrius (conductes observables)
  3. La PM com a llenguatge corporal propi, origen del altres llenguatges
Seminaris: Estudi de casos i Elaboració sessions
Mòdul 6 - Els llenguatges expressius (2 ECTS)
 1. El joc educatiu i terapèutic en el nen (tècnica i recursos)
  1. El joc i les joguines. Dinàmica del joc
  2. L'evolució del lúdic
  3. Diverses modalitats del joc: joc psicopedagògic, joc psicomotriu. El joc com a recurs terapèutic
  4. Hora de joc diagnòstica. Hora de joc terapèutica
  5. El significat del joc: fer actiu allò passiu. La creació i la simbolització
  6. Com cal jugar amb el nen?
 2. La representació en el marc psicomotriu
  1. Abordatge del dibuix com a tècnica educativa. Ús i significat
  2. Evolució del dibuix en els nens a partir dels 4 anys. Etapes gràfiques successives. Relació entre grafisme i aprenentatge
  3. La representació com a mitjà de valoració del nivell cognitiu del nen
  4. El món gràfic, l'espai, la forma, el color
  5. La relació entre el dibuix i els estats emocionals del nen. Continguts
  6. La interpretació i valoració del dibuix. El seu ús com a recurs terapèutic
  7. Les construccions de fusta. Ús i significat
  8. Anàlisi de diversos tipus de representacions gràfiques i manipulatives
 3. Els contes en psicomotricitat
  1. Significat dels contes. Trama narrativa. Personatges. A la recerca de la màgia
  2. Aprendre a explicar contes, a representar personatges i situacions
  3. Construcció pràctica de nous personatges i elements aplicant l'estimulació i la creativitat
  4. Creació d'històries depenent de patologies emocionals infantils, i com cal usar-les per tal de superar-les
  5. El conte vivenciat
Mòdul 7 - Psicomotricitat terapèutica (3 ECTS)
 1. Delimitació del marc reeducatiu en psicomotricitat                        
  1. Conceptes de reeducació psicomotriu
  2. Exploració psicomotriu                                             
  3. Tècniques d'observació en reeducació
 2. Trastorns psicomotrius
  1. Trastorns psicomotrius
  2. Tractament psicomotriu de les dificultats d'aprenentatge 
 3. Tractament psicomotriu en diverses discapacitats
  1. Discapacitat física
  2. Discapacitats sensorials
  3. Discapacitats mentals
  4. Trastorns de personalitat: caracterials i psicosi-autisme
Seminaris: Estudi de casos i anàlisi de vídeos
Mòdul 8 - Formació corporal específica (8 ECTS)
 1. Expressivitat psicomotriu i la seva anàlisi
 2. Sistema d' actituds i imatge corporal de l'alumne
 3. Tècniques corporals
Mòdul 9 - Pràctiques externes (3 ECTS)
 1. Es farà mitjançant l'anàlisi de vídeos, estudi de casos pràctics, explicació d'experiències concretes, pràctiques d'observació i coparticipació, que es duran a terme en diferents centres públics i privats
 2. Seminaris de pràctiques
Mòdul 10 - Treball de fi del diploma d'especialització (4 ECTS)              
 1. La recerca: aspectes epistemològics, metodològics i ètics 
 2. La metodologia observacional
 3. Les recerques en el camp de la psicomotricitat
 4. Treball de fi de Diploma d'Especialització en Psicomotricitat
Seminaris de recerca que es desenvolupen en cada mòdul

Competències per a les quals et prepara el curs

Incorporar els principis i mètodes bàsics de la investigació acció en les seves pràctiques professionals. Gestionar la informació de forma reflexiva per transformar-la en coneixement aplicable en els processos de millora i innovació professional. Ser capaç d?assumir responsabilitats i prendre decisions en la gestió de la intervenció educativa i terapèutica. Expressar-se en públic i fer presentacions amb suport digital adaptades als diferents grups d'interès (docents, educadors, famílies, estudiants, etc.). Integrar els valors ètics en la pròpia conducta professional i en la gestió de la intervenció educativa i terapèutica.

Destinataris

Persones amb titulacions de grau que estiguin interessades en formar-se en el camp de la psicomotricitat com abordatge per intervenir a nivell preventiu, educatiu i terapèutic per treballar amb una varietat de col·lectius amb situacions diverses dins del 'àmbit de l'educació i de la salut i contribuir així al seu millor benestar i qualitat de vida.
 
*Els psicòlegs col·legiats que cursin aquest curs i acompleixin la resta de condicions marcades pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) podran optar a l'acreditació de psicòleg psicomotricista d'aquesta institució.

Durada

1 any.

Objectius

L'objectiu formatiu essencial és capacitar l'alumnat per poder fer activitats de programació, intervenció i avaluació de projectes psicomotrius dins el marc preventiu, educatiu i d'ajuda.
Dotar els assistents de recursos teòrics i pràctics per elaborar la programació psicomotriu en l'educació infantil i primària.
Donar els recursos necessaris per elaborar, posar en pràctica i assessorar un projecte psicomotriu en l'educació especial.
Adquirir experiència i criteris bàsics per desenvolupar tasques d'avaluació i estratègia d'ajuda.
Reciclar coneixements i metodologies referides al camp psicomotriu.
Capacitar l'alumnat per poder dur a terme activitats investigadores i de gestió de la recerca específica en psicomotricitat i en un entorn multidisciplinari, amb autonomia i sentit crític.

Pràctiques

En aquest títol s'inclou un mòdul de 3 ECTS de pràctiques externes que es realitzaran en diferents centres públics i privats.

Promocions

Finançament: l'import del curs es pot abonar fraccionadament seguint el pla de pagament següent :
 • Pagament inicial: 1.250,00 €
 • Pagament desembre 2019:  625 €
 • Pagament març 2020: 625 € 

Preu

2500 €
Preu: 2.500,00 ? Descompte alumni Blanquerna: 7% Descompte col·legiat COPC: 5%

Professorat

Coordinació: Dr. Joaquim Serrabona
Campus i seus: Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Císter, 24 - 34 08022 Barcelona
Cursos més populars
X