Doble Grau Universitari en Dret i Administració i Direcció d'Empreses

Grau
Oficial / homologat
On-line
Consulteu el preu

Descripció

Aquest programa conjunt organitzat per la Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials i la Facultat de CC. Jurídiques permet als estudiants simultaniejar els graus en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret, mitjançant una ordenació temporal de les diferents assignatures a cursar a partir dels dos plans d'estudis oficials. El pla d'estudis es troba estructurat perquè en quatre anys es pugui obtenir el títol de Grau en Dret amb menció en Dret de l'Empresa i en tres quadrimestres més el títol de Grau en Administració i Direcció d'Empreses (sense menció).
La matriculació en aquest pla d'estudis suposa la permanència de l'estudiant en el Doble Grau, durant el curs acadèmic, en el qual realitza la matrícula.
El títol de Graduat en Dret resulta imprescindible en l'exercici de nombroses activitats professionals en què la interpretació i l'aplicació de l'ordenament jurídic constitueix la tasca principal o, si més no, preponderant. Per això, estem davant d'una titulació amb múltiples possibilitats professionals, ja sigui a la feina per compte propi com a advocat, o per compte d'altri en empreses i institucions públiques i privades. Així mateix és una titulació que habilita per a l'accés a diverses oposicions de l'Administració. A més, com a conseqüència de la normativa reguladora de l'exercici d'activitats professionals vinculades al Grau, en el curs 2012-2013, la UDIMA ha començat a impartir el Màster Universitari en Pràctica de l'Advocacia.
D'altra banda, cal ressaltar que els titulats en ADE configuren un dels col·lectius amb més àmplies sortides professionals, ja que no només es troben en disposició d'exercir funcions per compte d'altri per a una gestió eficient de l'empresa, sinó que tenen els coneixements necessaris per posar en marxa tot tipus d'iniciatives empresarials i emprenedores.

Temari

El pla d'estudis que es proposa consta de les següents assignatures:
• Tecnologia i Gestió de la Informació i del Coneixement
• Introducció al Dret
• Introducció a l'Economia
• Història del Sistema Jurídic
• Constitució i ordenament jurídic
• Fonaments de Dret Civil. Fonts i Dret de la Persona
• Fonaments de Dret Administratiu
• Sistema de Tutela Judicial Efectiva
• Introducció a l'Economia de l'Empresa
• Matemàtiques
• Organització de l'Estat. Drets i Llibertats
• Dret Penal. Norma Penal, Penes i Responsabilitat Penal
• Dret Administratiu. Procediments, Actes i Contractes Administratius
• Introducció a l'Organització d'Empreses
• Dret Internacional Públic
• Dret Romà
• Dret Mercantil
• Dret Civil. Dret de les Obligacions
• Operacions Financeres
• Dret Comunitari
• Introducció a la Comptabilitat
• Dret Administratiu. funcions Administratives
• Introducció al Dret Tributari
• Dret Penal. delictes I
• Màrqueting i Globalització
• Dret Mercantil. Estructura de l'Organització Empresarial
• Dret Civil. drets Reals
• Dret Penal. delictes II
• Matemàtiques per a Economistes
• Dret del Treball
• Dret Civil. Drets Immobiliari i Registral
• Dret Administratiu. Control de Legalitat dels Actes Administratius
• Dret Civil. Dret dels contractes
• Investigació de Mercats
• Normativa Comptable Espanyola
• Dret Processal Civil
• Dret Mercantil. Contractes Mercantils
• Dret Civil. Drets de Família i Successions
• Dret Processal Penal
• Fiscalitat de les Persones Físiques
• Dret de la Protecció Social
• Estadística
• Pràcticum
• Dret Internacional Privat
• Treball de Fi de Grau - Dret
• Fiscalitat de les Persones Jurídiques
• Direcció i Gestió del Personal
• Comptabilitat de Societats
• Finances Empresarials I
• Història Econòmica Espanyola i Mundial
• Economia Espanyola i Mundial
• Direcció Estratègica de l'Empresa
• Comptabilitat de Costos
• Direcció de la Producció
• Anàlisi d'Estats Financers
• Finances Empresarials II
• Direcció Financera
• Creació i Gestió d'Empreses
• Control de gestió
• Auditoria d'Estats Financers
• Consolidació d'Estats Financers
• Treball Fi de Grau - ADE
• Direcció Comercial
• Responsabilitat Social Corporativa i Deontologia Professional

Destinataris

La titulació es dirigeix ??als següents perfils d'estudiants:
• Estudiants sense titulació universitària prèvia que realitzin el curs d'Accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys.
• Estudiants interessats a participar com a agents implicats en l'àmbit jurídic que actualment ocupen tasques vinculades amb la pràctica del Dret.
• Professionals o funcionaris en exercici d'activitats vinculades directament amb el Dret: assessories jurídiques, notaries, agents judicials, etc.
• Estudiants de batxillerat sense experiència professional que volen dedicar-se a l'àmbit del Dret oa l'àmbit de treball de l'Administració i Direcció d'Empreses en general o de la comptabilitat, la Fiscalitat o les Finances en particular.
• Estudiants que ja han cursat estudis universitaris en qualsevol camp de coneixement de les Ciències Socials, de cara a un major desenvolupament professional i l'obtenció del títol de Grau.
• Estudiants que ja han cursat estudis universitaris en qualsevol camp de coneixement de les Ciències Socials, de cara a un major desenvolupament professional i l'obtenció del títol de Grau.

Requisits

Podran accedir als estudis universitaris oficials de Grau en la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA), que compleixin alguna de les següents vies d'accés:
• Accés des del Batxillerat, COU i altres Títols de secundària del sistema educatiu espanyol.
• Accés des de la prova d'accés per a majors de 25 anys.
• Accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
• Accés des de la prova d'accés per a majors de 45 anys.
• Accés des d'un Títol de Formació Professional.
• Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent.
• Accés des d'un Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent.
• Accés a través de l'acreditació d'estudis i títols professionals que donin accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent.
• Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014.
• Accés per estudis estrangers no universitaris.
• Accés des d'estudis estrangers universitaris.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta l'Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre. El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als estudiants a aprendre fent. El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat.

Durada

Inici: 21 de febrer de 2022.

Preu

Consulteu el preu
Preu: Preu del crèdit 77,50 euros. El preu dels estudis a la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA) es calcula en funció del total de crèdits ECTS matriculats, en qualsevol dels títols de Grau. L'import inclou tant la formació com els materials. No hi ha despeses administratives per obertura d'expedient ni per gestió de matrícula.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.

Professorat

Juan Carrión Maroto.
Doble Grau Universitari en Dret i Administració i Direcció d'Empreses
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X