Doble Grau Universitari en Enginyeria en Organització Industrial i Administració i Direcció d'Empreses

Grau
Oficial / homologat
On-line
Consulteu el preu

Descripció

Aquest programa conjunt organitzat per l'Escola de Ciències Tècniques i Enginyeria i la Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials permet als estudiants simultaniejar els graus en Enginyeria d'Organització Industrial i Administració i Direcció d'Empreses mitjançant una ordenació temporal de les diferents assignatures a cursar a partir dels dos plans d'estudis oficials. El pla d'estudis es troba estructurat perquè en quatre anys es pugui obtenir el títol de Grau en Enginyeria d'Organització Industrial i en tres quadrimestres més el títol de Grau en Administració i Direcció d'Empreses.
El títol de «Grau en Enginyeria d'Organització Industrial» capacita l'egressat per a la gestió i direcció d'empreses industrials i de serveis, així com d'institucions de diferent índole (tant públiques com privades; administració pública, Universitat, empreses consultores, etc.) , en totes les àrees funcionals: producció, logística, qualitat, manteniment, compres, comercial, productes, processos, costos, finances, medi ambient, gestió de la innovació, gestió de projectes, recursos humans, prevenció de riscos laborals i responsabilitat social empresarial .
El títol de «Grau en Administració i Direcció d'Empreses» capacita el egressat per dirigir i administrar unitats econòmiques, i especialment empreses, tant en l'àmbit global de l'organització com en qualsevol de les seves àrees funcionals: producció, recursos humans, finançament, comercialització, inversió, administració o comptabilitat.

Temari

El pla d'estudis que es proposa consta de les següents assignatures:
• Expressió Gràfica
• Fonaments Matemàtics
• Fonaments Físics
• Introducció a l'Economia de l'Empresa
• Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
• Introducció a l'Economia
• Química
• Ampliació de Fonaments Matemàtics
• Microeconomia
• Gestió de la Informació i del Coneixement
• Màrqueting i Globalització
• Fonaments d'Estadística
• Matemàtica Discreta
• Bases de Dades
• Fonaments d'Electricitat i Electrònica
• Prevenció de Riscos Laborals
• Operacions Financeres
• Enginyeria de Materials i Fabricació
• Sistemes de Gestió de Qualitat
• Organització de la Producció
• Tecnologia Mecànica
• Fonaments de Termodinàmica i Mecànica de Fluids
• Introducció al Dret
• Automatització Industrial
• Investigació Operativa
• Oficina Tècnica. projectes
• Processos i Enginyeria de Fabricació
• Tecnologia Elèctrica
• Dret Mercantil
• Tecnologia Energètica, Medi Ambient i Energies Renovables
• Tècniques d'Optimització de Sistemes Industrials
• Filosofies i Metodologies Industrials
• Logística
• Sistemes Integrats d'Informació Industrial
• Introducció a la Comptabilitat
• Gestió de Projectes en Enginyeria
• Introducció a l'Organització d'Empreses
• Anglès
• Direcció Estratègica de l'Empresa
• Normativa Comptable Espanyola
• Introducció al Dret Tributari
• Anàlisi d'Estats Financers
• Direcció Comercial
• Habilitats Professionals
• Comptabilitat de Societats
• Treball de Fi de Grau - IOI
• Història Econòmica Espanyola i Mundial
• Economia Espanyola i Mundial
• Finances Empresarials I
• Auditoria d'Estats Financers
• Dret del Treball
• Comptabilitat de Costos
• Direcció i Gestió del Personal
• Direcció Financera
• Creació i Gestió d'Empreses
• Investigació de Mercats
• Control de Gestió
• Finances Empresarials II
• Responsabilitat Social Corporativa i Deontologia Professional
• Gestió Internacional de l'Empresa
• Fiscalitat de les Persones Físiques
• Fiscalitat de les Persones Jurídiques
• Consolidació d'Estats Financers
• Treball Fi de Grau - ADE

Destinataris

Aquest doble grau va dirigit a aquelles persones que estiguin interessades en la resolució de problemes en l'àmbit cientificotècnic de la indústria, però que alhora tinguin interès en l'economia i la gestió de les organitzacions.
Especialment va dirigit a aquells que estan interessats en:
Aprofundir en l'organització i gestió de les empreses.
El desenvolupament i implantació de plans estratègics
La millora dels sistemes productius i organitzatius, així com el disseny i gestió de sistemes de qualitat, productius, logístics i administratius.
Integrar-se en qualsevol àrea funcional d'una empresa o organització i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió (comptable, financera, fiscal, econòmica, etc.) que s'hi encomani.

Requisits

Podran accedir als estudis universitaris oficials de Grau en la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA), que compleixin alguna de les següents vies d'accés:
• Accés des del Batxillerat, COU i altres Títols de secundària del sistema educatiu espanyol.
• Accés des de la prova d'accés per a majors de 25 anys.
• Accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
• Accés des de la prova d'accés per a majors de 45 anys.
• Accés des d'un Títol de Formació Professional.
• Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent.
• Accés des d'un Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent.
• Accés a través de l'acreditació d'estudis i títols professionals que donin accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent.
• Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014.
• Accés per estudis estrangers no universitaris.
• Accés des d'estudis estrangers universitaris.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre. El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als nostres estudiants a "aprendre fent". El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Preu

Consulteu el preu
Preu: Preu del crèdit 77,5 euros. El preu dels estudis a la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA) es calcula en funció del total de crèdits ECTS matriculats, en qualsevol dels títols de Grau. L'import inclou tant la formació com els materials. No hi ha despeses administratives per obertura d'expedient ni per gestió de matrícula.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.

Professorat

Juan Carrión Maroto. Sergio Comerón Sánchez-Paniagua.
Doble Grau Universitari en Enginyeria en Organització Industrial i Administració i Direcció d'Empreses
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X