Doble Grau en Llengües Aplicades, Traducció i en Filologia Hispànica

Grau
Oficial / homologat
Presencial
360 crèdits
entre 2500 € i 5000 €

Descripció

L'itinerari de doble grau en Llengües Aplicades i Traducció i Filologia Hispànica, que permet obtenir aquests dos títols en 5 anys, neix amb la vocació de proporcionar una formació complementària a l'estudiantat que vol especialitzar-se en llengua i literatura hispàniques, dotant-lo de competències pròpies de camp de la lingüística aplicada, que és la disciplina que pretén resoldre els problemes de la societat relacionats amb el llenguatge. Dins d'aquest àmbit es posarà especial èmfasi en el camp de la traducció. També es pretén que assoleixin coneixements sobre la literatura i la cultura de països de parla anglesa i francesa, en la mesura que aquests són necessaris per a la comunicació intercultural.

Temari

Primer Curs
 • Introducció als estudis literaris
 • Introducció i història de la lingüística
 • Llengua i norma
 • Metodologia de la feina acadèmic i de la investigació científica
 • Llengua anglesa I
 • Llengua francesa I
 • Història de la llengua espanyola
 • Literatura espanyola moderna i contemporània I
 • Recursos expressius escrits en espanyol
 • Recursos expressius orals en espanyol
 • Llengua anglesa II
 • Llengua francesa II
Segon Curs
 • Literatura hispanoamericana I
 • Llengua catalana
 • Lexicologia hispànica
 • Morfologia espanyola
 • Assignatura optativa de el Grau en Filologia Hispànica:
 • Teatre clàssic espanyol
 • Pensament romà
 • Llatí vulgar (no oferida curs 2020-2021)
 • Llengua anglesa III
 • Literatura espanyola medieval I
 • Lingüística aplicada
 • Teoria de la comunicació
 • Tècniques de comunicació oral i escrita (català)
 • Tecnologies de l'llenguatge
 • Llengua francesa III
Tercer Curs
 • Edició de textos
 • Fonaments i recursos per a la traducció
 • Influència de la literatura francesa a la literatura espanyola
 • Llengua Francesa IV
 • Sintaxi espanyola
 • Mediació lingüística i comunicació intercultural
 • Fonètica i ortologia espanyoles
 • Literatura espanyola dels Segles d'Or I
 • Traducció
 • Llengua Anglesa IV
 • Llengües en contrast
 • Pràctica traductològica I (Anglès> Català / Castellà)
Quart Curs
 • Introducció a la llengua llatina
 • Literatura hispanoamericana II
 • Pragmàtica de la llengua espanyola
 • Cultura i comunicació dels països de parla anglesa
 • Pràctica traductològica inversa I (Català / Castellà> Anglès / Francès)
 • Traducció de textos cientificotècnics (Anglès i Francès> <Català / Castellà) (no oferida curs 2020-2021)
 • Assignatura optativa de el Grau en Filologia Hispànica:
 • Crítica literària hispànica
 • Dona i gènere en les lletres hispàniques
 • Estilística i retòrica (no oferida curs 2020-2021)
 • lexicografia espanyola
 • Literatura francesa i cinema (no oferida curs 2020-2021)
 • Espanyol col·loquial
 • Pervivència de la literatura grega en les lletres hispàniques
 • Dialectologia espanyola i espanyol d'Amèrica (no oferida curs 2020-2021)
 • Literatura hispanoamericana III
 • Literatura francesa contemporània i societat europea (no oferida curs 2020-2021)
 • Cultura francesa
 • Ensenyament i aprenentatge de l'espanyol llengua estrangera
 • Mitologia clàssica i cultura hispànica
 • Sociolingüística espanyola i hispanoamericana
 • Pràctica traductològica II (Anglès / Francès> Català / Castellà) 

Competències per a les quals et prepara el curs

Que l'estudiantat hagi demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi Gestionar un coneixement racional i crític dels fenòmens lingüístics que permeti comprendre'ls i fer-los comprensibles als demá. Adquirir coneixements essencials de la pensada lingüístic i la capacitat de discriminar entre diferents teories per aplicar-les en l'estudi científic de la llengua. Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita de l'català i de l'castellà.

Metodologia

Presencial

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà (55%), Francès (20%), Anglès (18%), Català (7%)

Durada

5 anys

Objectius

 • Produir i corregir textos en les llengües catalana i castellana amb un nivell d'expert i en les de les llengües anglesa i francesa amb un nivell avançat. Traduir textos de l'francès i de l'anglès a l'català i a el castellà.
 • Gestionar la multiculturalitat i els entorns multilingües de forma eficient en diversos entorns. Avaluar i dissenyar plans de dinamització i revitalització lingüística.
 • Avaluar i dissenyar planificacions i materials docents relacionats amb l'ensenyament de llengües. Participar en l'elaboració de recursos i aplicacions de la tecnologia lingüística.
 • Conèixer la literatura produïda en les llengües esmentades i la cultura de països de llengua anglesa i llengua francesa en tant per tal de poder incidir en la millora dels processos de comunicació en un marc multicultural.

Titulació obtinguda

Doble Grau en Llengües Aplicades, Traducció i en Filologia Hispànica

Pràctiques

Pràctiques Acadèmiques Externes de la UdL

Promocions

 • Beques de l'Ministeri d'Educació
 • Beques de l'AGAUR Beques i ajuts propis de la UdL
 • Beques de mobilitat - Programes de Mobilitat
 • Beques destinades a contractes, convenis o projectes d'investigació
 • Altres beques i ajudes externes

Horari

Temps complert
Doble Grau en Llengües Aplicades, Traducció i en Filologia Hispànica
Universitat de Lleida (UdL)
Campus i seus: Universitat de Lleida (UdL)
Escola Politécnica Superior, Campus de Igualada
Avinguda Pla de la Massa, 8 08700 Igualada (Barcelona)
Facultat d'Enfermería i Fisioterapia, Campus Igualada
Plaça del Rei, 15 08700 Igualada (Barcelona)
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya INEFC Pirineus
Plaça de les Monges, 2 2ªplanta 25700 La Seu d'Urgell (Lleida)
Universitat de Lleida (UdL)
Pl. Víctor Siurana, 1 25003 Lleida
Escola Politécnica Superior, Campus de Cappont
Carrer de Jaume II, 69 25001 Lleida
Cursos més populars
X