Doble Grau Universitari en Doble Grau en Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques

Grau
Oficial / homologat
On-line
Consulteu el preu

Descripció

Aquest programa conjunt permet estudiar simultàniament els graus en Periodisme i en Publicitat i Relacions Públiques, ambdós dependents del Departament de Comunicació de la Facultat de Ciències Socials i Humanitats, mitjançant una ordenació temporal i seqüenciada de les diferents assignatures de les dues titulacions oficials. El pla d'estudis d'aquest doble grau s'estructura de tal manera que en quatre anys es pot obtenir el títol de grau en periodisme (sense esment) i, en un any més, el títol de grau en publiqueu i relacions públiques.
La matriculació en aquest pla destudis suposa la permanència de lestudiant durant el curs acadèmic en el Doble Grau en què realitza la matrícula.
Els estudis de Periodisme estan orientats a proporcionar a l'estudiant la formació, els coneixements i les habilitats necessàries per assumir el repte de la informació actual. El professional de la comunicació ha de conèixer el conjunt de formes, condicions i actuacions per difondre públicament els coneixements, els fets, les idees i les interpretacions mitjançant lús del llenguatge propi dels mitjans de comunicació en una societat digital i globalitzada.
Per la seva banda, el Grau en Publicitat i Relacions Públiques forma l'estudiant com a publicitari i comunicador professional, atorgant-li un coneixement global de les àrees relacionades amb la Publicitat i les Relacions Públiques, així com les competències creatives i d'ideació publicitària que el capaciten per difondre missatges persuasius a tots els suports existents. Així mateix, l'estudiant del Grau en Publicitat i Relacions Públiques d'UDIMA adquirirà capacitats analítiques i estratègiques que us permetran identificar el vostre públic objectiu i controlar les accions de comunicació i campanyes publicitàries d'una manera eficaç.
Ambdós graus també pretenen proporcionar a l'estudiant formació científica i competències investigadores. En aquest sentit, UDIMA és una universitat que aposta per la recerca i la innovació en tots els àmbits de la ciència i la tecnologia, especialment en diferents àrees de la Comunicació.

Temari

 • Història Social i Política Contemporànies
 • Introducció al Dret
 • Llengua Espanyola
 • Teoria de la Comunicació Social
 • Tecnologia i gestió de la informació i del coneixement
 • Teoria de la Publicitat
 • Total primer curs. Primer semestre 36
 • Introducció a l'economia
 • Teoria del Periodisme
 • Comunicació Escrita
 • Investigació en Mitjans Digitals
 • Fonaments de les Relacions Públiques
 • Creativitat en Comunicació
 • Total primer curs. Segon semestre 36
 • Sociologia General
 • Literatura i Creació Literària
 • Introducció a la Psicologia de la Comunicació
 • Periodisme Escrit
 • Màrqueting i Globalització
 • Fonaments de la Comunicació a l'Entorn Digital
 • Total segon curs. Primer semestre 36
 • Documentació Informativa
 • Teoria de la Comunicació Interpersonal
 • Empresa Informativa
 • Periodisme Escrit II
 • Fonaments de Disseny Gràfic
 • Llenguatge Publicitari
 • Total segon curs. Segon semestre 36
 • Comunicació Radiofònica
 • Disseny de Publicacions
 • Comunicació Televisiva
 • Dret de la informació
 • Creativitat Publicitària I: Redacció
 • Publicitat Audiovisual
 • Total tercer curs. Primer semestre 36
 • Periodisme Televisiu
 • Periodisme Radiofònic
 • Opinió Pública
 • Optativa a escollir
 • Estadística
 • Creativitat Publicitària II: Direcció d'Art
 • Total tercer curs. Segon semestre 36
 • Narrativa Audiovisual
 • Història de la Comunicació Social
 • Revistes
 • Història del Periodisme Català
 • Estructura de la Comunicació
 • Comunicació Institucional
 • Total quart curs. Primer semestre 36
 • Empresa Publicitària i Relacions Públiques
 • Deontologia Periodística
 • Periodisme Digital i Xarxes Socials
 • Optativa a escollir
 • Pràcticum
 • Treball Fi de Grau
 • Total quart curs. Segon semestre 36
 • Història de la Publicitat i de les Relacions Públiques
 • Planificació de Mitjans Publicitaris
 • Xarxes Socials i Community Management
 • Grups de Pressió i Persuasió
 • Gestió d'esdeveniments i protocol
 • Total cinquè curs. Primer semestre 30
 • Investigació de Mercats
 • Publicitat i Manifestacions Culturals
 • Identitat Corporativa
 • Dret de la Publicitat
 • Treball Fi de Grau
 • Taller de Publicitat i Relacions Públiques
 • Total cinquè curs. Segon semestre 36
 • Total de la doble titulació 354

Competències per a les quals et prepara el curs

Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea destudi que parteix de la base de leducació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea destudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Destinataris

Aquesta titulació s'adreça especialment als perfils d'estudiants següents:
 • Estudiants sense titulació universitària prèvia que realitzen el curs d'accés a la Universitat per a més grans de 25 i 45 anys.
 • Estudiants de batxillerat sense experiència professional que es volen dedicar a l'àmbit del periodisme i la comunicació.
 • Estudiants que ja han cursat estudis universitaris en qualsevol camp de coneixement de les Ciències Socials, de cara a un desenvolupament professional més gran i l'obtenció del Títol de Grau.
 • Professionals en exercici del Periodisme o de la Publicitat i Relacions Públiques, tant a nivell escrit com de ràdio, televisió i mitjans digitals, que no tenen titulació universitària de l'àrea específica.

Requisits

Podran accedir als estudis universitaris oficials de Grau a la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA), que compleixin alguna de les vies d'accés següents:

 • Accés des del Batxillerat, COU i altres Títols de secundària del Sistema Educatiu Espanyol.
 • Accés des de la prova daccés per a majors de 25 anys.
 • Accés mitjançant acreditació dexperiència laboral o professional.
 • Accés des de la prova daccés per a majors de 45 anys.
 • Accés des d´un Títol de Formació Professional.
 • Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'ordenació anterior dels ensenyaments universitaris o títol equivalent.
 • Accés des d'un Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent.
 • Accés a través de lacreditació destudis i títols professionals que donin accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent.
 • Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014.
 • Accés per estudis estrangers no universitaris.
 • Accés des d´estudis estrangers universitaris.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància que promou l'avaluació contínua i "aprendre-ho" en un entorn de proximitat, accessibilitat i interacció en temps real entre el professor i l'estudiant, mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació. El procés d'ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals on els estudiants tenen a la seva disposició una Guia Docent amb la planificació de l'assignatura. La metodologia docent assegura l'adquisició dels coneixements i de les competències professionals i personals mitjançant un sistema d'avaluació continuada plasmat en activitats didàctiques, qüestionaris d'autoavaluació i un examen final presencial.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 21 de febrer de 2022.

Objectius

Els objectius del doble títol es relacionen amb la capacitació tècnica i ètica del professional que demanen les empreses i les institucions de l'àmbit de la comunicació, la publicitat i les relacions públiques. A més, l'elevat ritme de canvi i d'innovació al sector fa necessari no només una formació sòlida i amb base, sinó també una actualització constant de continguts i metodologies, per adaptar els plans d'estudi a la canviant realitat del mercat.
L'adquisició per part dels estudiants dels sabers i destreses implicats en aquesta doble titulació es converteix en garant d'una adequada preparació professional i acadèmica per a la seva vida laboral posterior.

Titulació obtinguda

Avaluació continuada.

Pràctiques

Tots els alumnes del títol tenen la possibilitat de realitzar un període de pràctiques extracurriculars, sense càrrec a crèdits, el període màxim dels quals és de 6 mesos durant el curs acadèmic actiu

Perspectives laborals

Redactor d'informació periodística a qualsevol de suport del Periodisme. Redactor o responsable de premsa o comunicació institucional. Consultor de comunicació, investigador o docent. Gestor de portals i editor de continguts. Director de comunicació, investigador i consultor estratègic en publicitat i relacions públiques. Investigadors, planificadors i compradors de mitjans. Creatiu i dissenyador. Gestor de comunicació corporativa.

Preu

Consulteu el preu
Preu del crèdit: 77,50 euros.

Avantatges del curs

L'UDIMA, conscient de la importància de millorar l'ocupabilitat i les perspectives laborals dels estudiants, dóna suport i fomenta els programes de mobilitat internacional com a ajuda al desenvolupament de les seves habilitats i competències en un context global. L'Oficina de Relacions Internacionals de l'UDIMA gestiona el programa Erasmus+ per ajudar els seus estudiants, tant de grau com de màster, a realitzar mobilitats d'estudis o pràctiques a diferents països europeus.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.

Professorat

Alguns dels membres del professorat són: Agustina Martínez Rubio. Álvaro de la Rica Aranguren. Ana Belén Bastidas Manzano. Ana Isabel Campos Notario.
Doble Grau Universitari en Doble Grau en Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X