Grau d'Enginyeria Informàtica (Menció de Tecnologies de la Informació) i Grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Curs
Oficial / homologat
Presencial
327 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La vertiginosa evolució tecnològica i l'avanç de la globalització han fet que les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) estiguin presents cada cop més en un munt d'activitats, tant quotidianes com del món professional. La fusió de conceptes com informàtica, Internet i telecomunicacions és una realitat que provoca la necessitat de professionals que puguin conèixer i treballar en aquestes tres branques. És per aquesta realitat que oferim una doble titulació en què, de manera integrada i amb una durada de cinc anys, l'estudiant aconsegueix dos títols de grau amb una gran demanda en el temps actuals.
L'estudiant que cursi la doble titulació d'Enginyeria Informàtica (Menció de Tecnologies de la Informació) + Grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació adquirirà tant els coneixements de les matèries respectives de cada grau com també una formació interdisciplinària que l'ajuda a enfrontar-se amb èxit als reptes professionals de les TIC i a aconseguir una versatilitat que serà un valor afegit respecte a la resta de professionals del sector.
Amb els estudis d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació formem professionals capaços de dissenyar, implementar i gestionar sistemes de telecomunicacions sense fils, així com sistemes cablejats de comunicacions. A més a més, els estudis d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació habiliten per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer de telecomunicació, en totes les variants.
Amb el grau d'Enginyeria Informàtica formem professionals amb capacitat per analitzar, dissenyar, desenvolupar i implantar sistemes informàtics per a diversos entorns i situacions, adaptant-se als canvis i a les innovacions tecnològiques. En la menció concreta de Tecnologies de la Informació, l'estudiant s'especialitza en el disseny, la construcció i la instal·lació de la infraestructura necessària per a satisfer els requeriments de les organitzacions, com ara servidors i aplicacions web, xarxes internes, serveis de computació i aplicacions, mecanismes de control i protecció de la seguretat, etc.
Els graus han estat dissenyats incorporant metodologies d'aprenentatge modernes amb el doble objectiu d'optimitzar el rendiment dels alumnes i afavorir-ne la inserció laboral. L'estreta relació amb centres tecnològics de reconegut prestigi internacional i amb empreses capdavanteres del sector de les TIC afavoreixen el desenvolupament de pràctiques formatives d'alt nivell i la inserció al món laboral dels graduats en Telecomunicació de la UAB.

Temari

Assignatures de formació bàsica i obligatòries
1r curs
1r semestre

- Àlgebra
- Fonaments d'Informàtica
- Teoria de Circuits i Electrònica
- Fonaments d'Enginyeria
- Càlcul
2n semestre
- Estadística
- Metodologia de la Programació
- Matemàtica Discreta
- Física Bàsica

2n curs
1r semestre

- Sistemes Digitals i Llenguatges de Descripció del Hardware
- Sistemes Operatius
- Laboratori de Programació
- Bases de Dades
2n semestre
- Fonaments de Senyals i Sistemes
- Informació i Seguretat
- Xarxes
- Arquitectura de Computadors i Perifèrics
- Enginyeria del Programari
- Organització i Gestió d'Empreses

3r curs
1r semestre

- Components i Circuits Electrònics
- Radiació i Ones Guiades
- Fonaments de Xarxes
- Senyals i Sistemes Discrets
- Tecnologies de Desenvolupament per a Internet i Web
2n semestre
- Fonaments de Comunicacions
- Electrònica Analògica
- Arquitectura de Computadors
- Tecnologies Avançades d'Internet


4t curs
1r semestre

- Tractament Digital del Senyal
- Fonaments de Tecnologia de la Informació
- Sistemes d'Informació
- Disseny del Programari
2n semestre
- Garantia de la Informació i Seguretat
- Sistemes de Radiocomunicació
- Sistemes i Tecnologies Web
- Comunicacions Òptiques
- Teoria de la Comunicació

5è curs
- Treball de Final de Grau
- Treball de Final de Grau
1r semestre
- Tansmisores i Receptors de Telecomunicacions
- Sistemes Distribuïts
- Gestió de Projectes i Legislació
2n semestre
- Xarxes de Telecomunicació
- Ètica per a l'Enginyeria
- Legislació

assignatures optatives
5è curs:

S'han d'escollir 12 crèdits d'entre les assignatures optatives de qualsevol dels dos graus.

Destinataris

Les característiques que es recomana que tingui l'estudiant que té interès a fer aquests estudis són: 
  • Bona base de matemàtiques (que caldria haver cursat en els estudis previs).
  • Capacitat d'abstracció, raonament lògic i sentit de l'organització.
  • Interès pels avenços científics i tecnològics (ganes d'innovar).
  • Facilitat per treballar en un equip multidisciplinari, imaginació, curiositat i creativitat.
  • Capacitat d'adaptar-se a les noves situacions, mètodes i tecnologies.
Cal tenir una base sòlida de matemàtiques, física i electrotècnia. Es recomana haver cursat aquestes matèries en els estudis previs i tenir un bon nivell d'anglès.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català / castellà i, en algunes assignatures optatives, anglès.

Durada

5 anys

Titulació obtinguda

graduat/da en Enginyeria Informàtica, Menció en Tecnologies de la Informació i graduat/da en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Perspectives laborals

Hi ha una gran demanda d'aquest tipus de graduats en el sector de les TIC, així com en altres sectors d'activitats que fan ús d'aquestes tecnologies. Les sortides professionals són molt àmplies i les perspectives de futur apunten que la demanda anirà en augment. Els sectors principals d'ocupació són: Direcció de projectes de TIC i instal·lacions informàtiques. Disseny i administració de sistemes informàtics, de comunicacions i xarxes d'ordinadors complexos. Desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a diferents sectors, entorns i tecnologies (web, mòbil...). Sistemes d'informació, seguretat i xarxes i desenvolupador d'aplicacions. Auditoria de segureta. Enginyeria de sistemes de comunicació per satèl·lit i de comunicacions mòbils. Enginyeria de radiofreqüència. Disseny de sistemes de posicionament. Arquitectura de xarxes telemàtiques. Anàlisi de serveis telemàtics. Gestoria de planificació d'infraestructures de comunicació. Consultoria de telecomunicacions i d'inform

Preu

Consulteu el preu
Preu per crèdit: 39,53 euros.

Avantatges del curs

La UAB és la millor universitat de l'Estat espanyol i la 146a millor del món, segons el Times Higher Education World University Ranking.
Campus i seus: Escola d'Enginyeria (UAB)
Escola d'Enginyeria (UAB)
Edifici Q. Escola d'Enginyeria. C/ de les Sitges, s/n 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X