EducaciOnline

Especialització Dret laboral i de la Seguretat Social. dret Tributari

EducaciOnline

Curs
On-line
120 Hores
1.435 €

Descripció

Avui en dia, un element clau en la gestió empresarial és el de les relacions laborals, que poden determinar l'èxit en la gestió de l'empresa. Arran dels últims canvis en la legislació laboral al nostre país, directius i personal de gestió de les empreses es veuen obligats a revisar les relacions laborals.Tot professional que aspiri a la gestió d'una empresa ha de tenir una formació teòrica i pràctica en dret laboral, ha de conèixer tant la tipologia de contractes laborals com les obligacions de l'empresari en matèries de prevenció de riscos.

Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:

Taller virtual

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.

DRET LABORAL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

Incideix en la relació entre l'empresa i el treballador. El dret laboral i de la Seguretat Social tracta, en primer lloc, de les relacions de treball individual, del contracte de treball (concepte, elements, tipus, modificacions i supòsits de suspensió i extinció de la relació). També s'ocupa de les relacions de treball col·lectives (els conflictes col·lectius i la negociació col·lectiva). I, finalment, té per objecte les relacions amb la Seguretat Social (les obligacions d'empresaris i treballadors pel que fa a laSeguridad Social i les restaciones del sistema).

DRET TRIBUTARI

S'ocupa de les relacions de l'empresa amb la Hisenda Pública. L'estat social dederecho requereix nombroses despeses que han de ser finançats amb els tributospagados pels contribuyentes.Las empreses han de satisfer aquells tributs que gravin l'exercici o els fruits de la seva activitat empresarial, per això, després d'analitzar els principis i conceptes bàsics del sistema tributari espanyol l'assignatura aprofundeix en cadascun dels impostos del mateix: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost sobre la renda de societats, Impost sobre Successions i Donacions, Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre el valor afegit (IVA) i els impostos i recàrrecs dels ens locals i les comunitats autònomes.


Programa:

INTRODUCCIÓ AL DRET LABORAL

    
Fonts del dret laboral
    
Convenis col·lectius
    
Inspecció de Treball i LLISOS

SALARI I NÒMINA

    
El salari i la nòmina
    
Càlcul de bases de cotització i quotes de cotització
    
Situacions d'incapacitat temporal en contingències comunes i professionals
    
La quitança

CONTRACTACIÓ LABORAL

    
Contracte laboral
    
Tipus de contracte
    
Contractes formatius
    
Contractes eventuals, fixos discontinus i parcials
    
Contractació mitjançant ETT
    
Bonificacions dels contractes

CONTRACTACIÓ LABORAL I MODIFICACIONS DEL CONTRACTE LABORAL

    
Jornada laboral i horari de vacances
    
Modificacions del contracte de treball
    
Mobilitat funcional i geogràfica

SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL

    
Causes de suspensió i efectes
    
Excedència forçosa i voluntària
    
Extinció del contracte per causes objectives
    
Casos especials. Alta direcció
    
Faltes i sancions
    
Acomiadaments disciplinaris
    
Llicències retribuïdes

Conflictes col·lectius

    
Conflicte col·lectiu
    
Representant dels treballadors
    
Mitjans de solució de conflictosSEGURIDAD SOCIAL
    
Sistema espanyol de la Seguretat Social
    
Tràmits previos3. Pensions de jubilació, incapacitat, mort i supervivència
    
Prestació de maternitat i paternitat
    
Prestacions per desocupació
    
Col·lectius especials. Treballadors autònoms

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

    
Regulació de prevenció de riscos laborals
    
Aspectes bàsics de la prevenció de riscos laborals
    
Infraccions i sancions

INTRODUCCIÓ AL SISTEMA TRIBUTARI

    
Dret tributari, tribut i sistema tributari

IMPOSTOS ESTATALS DIRECTES

    
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
    
Impost sobre societats
    
Impost sobre la renda de no residents
    
Impost sobre successions i donacions

IMPOSTOS ESTATALS INDIRECTES

    
Impost sobre el valor afegit
    
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

IMPOSTOS DE LES HISENDES PÚBLIQUES DESCENTRALITZADES

    
Impostos de les comunitats autònomes
    
Impostos dels ens locals
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Dinamitzar els recursos humans de l'empresa.
Enfortir la capacitat de gestió de treballadors i / o empresaris de pimes en l'àmbit laboral.
Avaluar els elements que componen la relació laboral.
Diagnosticar els conflictes laborals i aplicar solucions per a la seva resolució.
Dominar i utilitzar la terminologia i les nocions bàsiques del Dret tributari.
Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi en qüestions tributàries.
Buscar informació, documentació i fonts de referència per a resoldre o orientar la resolució de qüestions tributàries de la realitat.
Complir amb les obligacions tributàries que afecten les pimes.
Desenvolupar la creativitat aplicada a l'àmbit de la fiscalitat per esbrinar com "vestir jurídicament" les operacions, i per proposar mesures en la gestió empresarial que suposin millores des del punt de vista fiscal.

Requisits

Requisits d'accés:


Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
Una capacitat professional adequada.

Objetius

Distingir els conceptes salarials que han de ser inclosos en les bases de cotització.
Aplicar les modalitats de contractació adaptades a les situacions per cobrir un lloc de treball.
Valorar les bonificacions per a l'empresari en el moment de determinar el contracte que sigui més adequat.
Reconèixer les modificacions contractuals i la seva manera de realitzar-les.
Identificar i seleccionar els mètodes d'extinció d'una relació laboral.
Donar a conèixer la importància de la negociació col·lectiva i les vies de solució existents.
Examinar la presència dels representants dels treballadors en les relacions laborals i les obligacions de l'empresari amb els mateixos.
Reconèixer i distingir les prestacions que contempla el sistema de Seguretat Social espanyol.
Enumerar les obligacions empresarials en matèria de PRL.
Analitzar les infraccions laborals per als empresaris determinades pel sistema legislatiu espanyol.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC. Certificats EducaciOnline: Certificat d'EducaciOnline en Dret laboral i de la Seguretat Social. Certificat d'EducaciOnline en Dret tributari.

Preu

1.435 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Especialització Dret laboral i de la Seguretat Social. dret Tributari

Especialització Dret laboral i de la Seguretat Social. dret Tributari