Estudis Catalans i Occitans

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El títol de graduat en Estudis Catalans i Occitans pretén oferir als estudiants una formació específica respecte a alguns àmbits de les seues disciplines, i a la vegada de caràcter aplicat, orientada cap a la professionalització en uns sectors estratègics. Aquesta formació persegueix els objectius següents:

EXPRESSIÓ

Capacitar els estudiants, a partir del domini dels recursos expressius propis de les llengües catalana i occitana, tant en un nivell passiu com actiu, per expressar-se amb absoluta correcció i competència oralment i per escrit, emprant la terminologia pròpia de les disciplines lingüístiques i literàries.

DOCÈNCIA

Capacitar els estudiants per desenvolupar l'ensenyament del català i de l'occità com a llengües cooficials del territori i de les seues respectives literatures, a diferents nivells docents i a destinataris que les tinguin com llengües pròpies o segones llengües.

INVESTIGACIÓ

Capacitar els estudiants per realitzar estudis de postgrau propis de les disciplines lingüístiques i literàries, i dur a terme futurs projectes d'investigació en aquests àmbits que condueixin a un aprofundiment del coneixement del passat i el present lingüístics i literaris tant catalans com occitans.

PLANIFICACIÓ I MEDIACIÓ LINGÜÍSTICA

Capacitar els estudiants per realitzar processos de planificació lingüística, a partir de la comprensió de la dimensió sociolingüística tant de la història com de la realitat actual de les llengües catalana i occitana, així com de les seues connexions amb els àmbits de la política i el dret.

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC

Capacitar els estudiants per, a partir del coneixement de la normativa lingüística oficial de les llengües catalana i occitana, aplicar amb propietat les seues prescripcions en l'àmbit de l'assessorament lingüístic.

GESTIÓ DEL PATRIMONI LINGÜÍSTIC I LITERARI

Capacitar els estudiants per a l'anàlisi i l'avaluació del patrimoni literari català i occità, tant del passat com del present, a partir del coneixement de la seua història i dels seus fonaments teòrics i crítics.

SECTOR EDITORIAL I MITJANS DE COMUNICACIÓ

Capacitar els estudiants per assumir les feines vinculades al sector editorial i al dels mitjans de comunicació, com són la correcció, edició, redacció, traducció i assessorament lingüístic i també literari.


SORTIDES PROFESSIONALS

1) Ensenyament de les Llengües Catalana i Occitana

2) Ensenyament de les literatures en les Llengües Catalana i Occitana

3 Realització de projectes d'investigació en el camp lingüístic i literari

4) Planificació i política lingüística

5) Edició i correcció de textos

6) Traducció literària i de manuals i tractats cientificotècnics

7) Assessorament lingüístic i literari en institucions públiques i privades, així com en empreses

8) Correcció i redacció de textos en institucions públiques i privades

9) Gestió del patrimoni artístic i literari

10) Assessorament lingüístic i literari en mitjans de comunicació

11) Tallers de creació literària

12) Creació de novel·les, obres poètiques, dramàtiques i assajos

13) Adaptacions cinematogràfiques i televisives d'obres literàries

Practicum
Des de la Facultat de Lletres hem potenciat les pràctiques en empresa/institució incorporant aquestes en els plans d'estudi de totes les titulacions que impartim, ja que creiem que és un primer pas dins la carrera professional que ajudarà directament o indirectament als estudiants a incorporar-se al món laboral.

Així, en els últims curs del grau l'estudiant cursarà pràctiques en empreses o institucions amb l'objectiu últim de completar la seva formació amb experiències professionals que requereixen l'aplicació dels coneixements adquirits en la titulació.

Aquestes pràctiques, en molts casos, suposaran per a l'estudiant el primer contacte amb l'àmbit laboral i, a més de dotar-ho de nous coneixements específics de la seva professió, li permetran enriquir-se d'una experiència que ampliarà el seu currículum i li dotarà d'una panoràmica general del món del treball.

Al llarg de l'estada en pràctiques, l'estudiant tindrà assignat, d'una banda, un tutor en l'empresa o institució i, d'altra banda, un professor de la Facultat vetllarà perquè el procés d'aprenentatge es dugui a terme correctament, tot mantenint contacte amb l'estudiant i amb el tutor de l'empresa/institució regularment.

Al final de l'estada en pràctiques l'estudiant haurà de lliurar una memòria i serà avaluada a partir d'aquesta i dels informes dels dos tutors.

Campus i seus: Universitat de Lleida (UdL)
Universitat de Lleida (UdL)
Pl. Víctor Siurana, 1 25003 Lleida
Cursos més populars
X