Rambla Instituto

Examen per a personal de correus i telègraf

Rambla Instituto

Oposicions
Presencial
 • Barcelona
consultar preu

Descripció

L'examen consistirà en la realització d'un qüestionari tipus test en modalitat presencial que tindrà caràcter eliminatori en relació als següents continguts:

 •      90% Matèries.

 •      10% Psicotècniques.
El temps màxim per a la realització d'aquest exercici serà de 90 minuts i els errors no puntuaran negativament.Per superar el qüestionari tipus test l'aspirant haurà d'obtenir un mínim de 15 punts.La valoració màxima del qüestionari no podrà ser superior a 30 punts.

Temari del curs

Tema 1: Línia bàsica
Tema 2: Línia urgent
Tema 3: Paqueteria
Tema 4: Línia econòmica
Tema 5: Serveis financers
Tema 6: Serveis de telecomunicacions
Tema 7: Admissió
Tema 8: Lliurament
Tema 9: Classificació
Tema 10: La Qualitat a Correus
Tema 11: Altres productes i serveis
Tema 12: Eines ofimàtiques corporatives (IRIS, SGIE, PDA)
Tema 13: Aspectes bàsics a Correus en matèria de Seguretat en la informació (LOPD), Prevenció de blanqueig de capitals, Prevenció de riscos laborals, Igualtat i Relacions laborals.

Requisits


 • Haver complert l'edat legal de contractació prevista per a cada lloc de treball.

 • Complir els requisits contractuals d'acord amb la legislació vigent en matèria de permisos de treball o qualsevol altra que la substitueixi.

 • Estar en possessió del títol d'Ensenyament Secundari Obligatori, graduat escolar o titulació oficial que la substitueixi, o coneixement, experiència i aptituds, adquirits en l'exercici de la seva professió equivalents a aquesta titulació, d'acord amb el Conveni Col·lectiu per al exercici dels llocs de treball del Grup IV Personal Operatiu.

 • No haver estat separat del servei ni acomiadat disciplinàriament per fets esdevinguts en l'àmbit del Grup Correus.

 • No haver tingut rescindit un contracte per no haver superat un període de prova a Correus. En raó de la naturalesa del seu fet causant, podrà afectar a un o diversos llocs.

 • No haver estat avaluat negativament per l'acompliment d'un lloc de treball a Correus. En raó de la naturalesa del seu fet causant, podrà afectar a un o diversos llocs.

 • No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.

 • No patir malaltia o limitacions físiques o psíquiques per a l'exercici normal de les tasques i funcions a realitzar, segons criteri dels serveis mèdics de l'empresa.

 • Complir amb els requisits establerts legalment i convencionalment per als llocs de treball oferts en la convocatòriaVeure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Examen per a personal de correus i telègraf

Examen per a personal de correus i telègraf