Centro de Estudios Barcelona Universitas

Expert en Atenció Integral en Salut Femenina

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realització del curs comporta l'adquisició de les següents competències professionals:

 • Valorar situacions canviants que poden produir-se en funció de cada patologia femenina.

 • Identificar els problemes i analitzar la necessitat de garantir la salut de la dona.

 • Planificar, dissenyar, implementar i avaluar programes de salut i gènere en diferents nivells d'intervenció i diferents contextos.

 • Treballar en equips interdisciplinaris i entendre el treball interdisciplinari com un espai per compartir i crear el coneixement per donar respostes més integrals als problemes relacionats amb la salut en la dona.

 • Identificar i avaluar els possibles escenaris en els quals pot plantejar-se la salut en la dona al nostre medi.

 • Conèixer les bases dels diferents sistemes organitzatius assistencials d'atenció especialitzada i els rols dels diferents professionals.

 • Conèixer els diferents aspectes de la gestió del coneixement científic i aplicar-ho a la pràctica professional en l'atenció especialitzada de salut femenina.

 • Elaborar hipòtesis de treball basades en antecedents bibliogràfics i experimentals i de disseny i executar experiments i estudis observacionals.

 • Realitzar i dur a terme projectes de recerca clínica i interdisciplinària i usar les aportacions de les metodologies quantitativa i qualitativa en la comprensió dels fenòmens rebuscats des de l'òptica de l'atenció especialitzada.

 • Obtenir una base de recerca i iniciació a la investigació.


L'avaluació d'aquestes competències es durà a terme mitjançant resolució de test de resposta alternativa, test de resposta múltiple, resolució de casos pràctics clínics i problemes, desenvolupament de quadres comparatius, projecte d'investigació i recerca d'informació amb la major evidència científica possible.
Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Manual de salut en la dona actual
 •     Anatomia i fisiologia.
 •     Sistema hormonal femení.
 •     L'embaràs.
 •     El part.
 •     Menopausa.
 •     Alteracions de la funció sexual.
 •     Incontinència urinària en la dona.
 •     Les diferents edats en la dona.
 •     L'alimentació en les diferents etapes de la vida de la dona.
 •     Planificació familiar.
 •     Les malalties de transmisiónsexual.
 •     Breus nocions de sexualitat.
 •     El lesbianisme.
 •     Erotisme i pornografia.
 •     El món dels afrodisíacs.
 •     Els riscos laborals i la dona.
 •     El maltractament.
 •     La protecció jurídica de la dona davant del maltractament.

Mòdul II: Cures d'infermeria en els trastorns ginecològics
 •     Generalitats
 •     Càncer de mama
 •     Trastorns mamaris benignes
 •     Càncer endometrial i uterí
 •     Endometriosi
 •     Càncer de vulva
 •     Tumors quísticos d'ovari
 •     Mioma uterí
 •     El climateri
 •     Trastorns menstruals
 •     Inflamacions i traumatismes
 •     Fertilitat i esterilitat
 •     Anticoncepció
 •     Malalties de l'aparell genital femení
 •     Malalties de Transmissió Sexual

Mòdul III: Trastorns associats a la menopausa. alternatives terapèutiques
 •     Definicions.
 •     Menopausa.
 •     Climateri.
 •     Cicle reproductor femení.
 •     Hormones sexuals.
 •     El cicle menstrual.
 •     Canvis hormonals en el climateri.
 •     Transició a la menopausa.
 •     Perimenopausa.
 •     Postmenopausa.
 •     Trastorns associats a la menopausa.
 •     Tipus de tractament.
 •     Fertilitat en la perimenopausa.
 •     Anticoncepció en la perimenopausa.
 •     Elecció del mètode anticonceptiu.
 •     Dades sociològics i epidemiològics.


Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
 •     200 Test
 •     29 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Capacitat de treballar en equip.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Habilitats interpersonals.
Compromís ètic.
Preocupació per la qualitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.


Metodologia

Material proporcionat en format llibre + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.

L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 600 hores i 24 crèdits ECTS.

Durada: 3 mesos mínim i 7 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Formar l'alumne sobre Dones i Salut per a la introducció de la perspectiva de gènere en els temes de salut.

 • Servir de nucli bàsic d'irradiació de la introducció de la perspectiva de gènere en els temes de salut.

 • Proporcionar material didàctic bàsic com a exemple de "bones pràctiques" de la introducció de la perspectiva de gènere en els temes de salut en activitats de formació.

 • Aprofundir en l'anatomia i fisiologia de la dona.

 • Desenvolupar destreses per dur a terme el propi treball professional dins d'un equip multidisciplinari de la sanitat.

 • Descriure la metodologia terapèutica necessària per al desenvolupament professional.

 • Exercitar i fomentar les capacitats com: l'observació del propi entorn laboral, la presa d'iniciatives i decisions, la creativitat, el treball en equip, l'organització i planificació del treball.

 • Desenvolupar els objectius professionals que tenen assignats amb un enfocament de gènere.

 • Facilitar a l'alumnat una orientació professional nova que facilitarà aquests en els seus àmbits d'actuació.

 • Proporcionar les bases conceptuals, actitudinals i procedimentals necessàries per a la comprensió, prevenció, detecció, avaluació i tractament en les diferents modalitats de la violència familiar.

 • Crear un espai per a la reflexió i la discussió en grup, des d'una perspectiva interdisciplinària per al disseny de projectes d'investigació-intervenció.

 • Garantir una assistència integral, personalitzada i amb qualitat adequada, segons els recursos de què disposem.Titulació obtinguda

Títol de la Universidad de San Jorge.
Títol postil·lat per el Conveni de la Haia.

Preu

950 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Atenció Integral en Salut Femenina

Expert en Atenció Integral en Salut Femenina