Centro de Estudios Barcelona Universitas

Expert en Atenció Sanitària Urgent en Situacions Extremes i Catàstrofes

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realització del curs comporta l'adquisició de les següents competències professionals:

 • Identificar i tractar inicialment les situacions de risc vital que requereixen actuació immediata segons procediments i estàndards actualitzats.

 • Identificar i establir el tractament inicial de les situacions que, sense risc vital, requereixen una actuació ràpida segons procediments i estàndards actualitzats

 • Conèixer i familiaritzar-se amb les tècniques i els procediments de salvament i rescat en entorns hostils i especials.

 • Mantenir actualitzats els coneixements per afrontar les noves situacions produïdes per les emergències en situacions extremes.

 • Observació i valoració de persones en situació crítica.

 • Aplicació de procediments i protocols bàsics en l'actuació extrahospitalària: maniobres de SVB i avançat, mobilització i immobilització de pacients, rescat de víctimes, administració de medicació per vies venosa i intraòssia.

 • Aplicar les mesures terapèutiques adients als malalts en situació crítica.

 • Maneig d'utillatge específic en els serveis d'emergències extrahospitalàries.

 • Adquirir coneixements sobre els aspectes d'organització de l'emergència extrahospitalària.

 • Conèixer les principals actuacions en les situacions més prevalents dins de l'emergència extrahospitalària.

 • Conèixer les implicacions legals i ètiques en l'àmbit de l'atenció extrahospitalària.

 • Conèixer els aspectes psicosocials i de comunicació que afecten a les víctimes i les famílies.

 • Adquirir aquelles actituds i habilitats que afavoreixen l'actuació dels professionals en situacions d'emergència extrahospitalària.

 • Adquirir els coneixements necessaris sobre farmacologia aplicada a les situacions d'emergència extrahospitalària.

 • Conèixer la línia integrada d'assistència extrahospitalària, urgències i UCI, realitzant el seguiment de la persona atesa.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Assistència sanitària en situacions extremes I
 • Aspectes específics de l'assistència sanitària.
 • En muntanya.
 • Mal d'altura.
 • Lesions per fred. Hipotèrmia.
 • Congelacions.
 • Estabilització i transport en muntanya.
 • Lesions per esports de muntanya.
 • Reconeixement mèdic del muntanyenc.
 • En ambients desèrtics.
 • Lesions per efecte de la calor.
 • Ressuscitació del gran cremat i tractament.
 • Metge del cremat no extens.
 • En vol.
 • Efectes fisiològics del vol.
 • Estabilització i transport en el medi aeri.
 • Reconeixement mèdic del pilot i paracaigudista.
 • Aspectes específics de l'assistència sanitària.
 • Naval i subaquàtica.
 • El mareig (mal de la mar). Cinetosis.
 • Ofegament i submersió.
 • Actuació davant un nàufrag.
 • Cambra hiperbàrica.
 • Estabilització i transport en el medi naval.
 • Lesions per esports en el medi aquàtic i el seu entorn.
 • Aspectes específics de l'assistència en campanya.
 • Assistència en ambient N.B.Q.
 • Logística sanitària.
 • Classificació i triatge.
 • Desplegament sanitari en catàstrofes.
 • Cirurgia de campanya.
 • Sanitat militar espanyola en missions internacionals.
 • Aspectes específics de l'assistència sanitària.
 • En ambient tropical.
 • Malalties produïdes per virus.
 • Lesions per bacteris.
 • Malalties produïdes per fongs.
 • Malalties produïdes per protozous.
 • Vacunacions i profilaxi.
 • Patologia del viatger.
 • Patologia de l'immigrant.
 • Introducció a la catàstrofe.
 • Aspectes teòrics sobre planificació de catàstrofes.
 • Particularitats dels accidents de trànsit.
 • Accident de múltiples víctimes.
 • Accidents a l'interior d'un túnel de carretera.
 • Preparació d'un simulacre.
Mòdul II: Assistència sanitària en situacions extremes II
 • Traumatisme cranioencefàlic.
 • Traumatisme medul·lar.
 • Traumatisme toràcic.
 • Traumatisme abdominal.
 • Patologia traumatològica del membre superior.
 • Patologia traumatològica del membre inferior.
 • Politraumatitzat.
 • Farmacologia al politraumatitzat.
 • Tècniques instrumentals d'urgència.
 • Infermeria traumatològica.
 • Intervenció psicològica en catàstrofes.
 • La percepció de risc.
 • Psiquiatria en combat.
 • Característiques metge? Legals en catàstrofes.
 • Aspectes metge? Legals en temps de guerra.
 • Les ongs.
 • Urgències en odontologia. Diagnòstic i tractament a nivell de primer esglaó sanitari.
 • Formació bàsica i continuada en sanitat en ambients extrems.
 • La telemedicina i la sanitat en ambients extrems.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
14 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Resolució de problemes.
Capacitat de treballar en equip.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Capacitat d'organització i planificació.
Presa de decisions.
Preocupació per la qualitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat d'aplicar coneixements.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.
L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 500 hores i 20 crèdits ECTS.

Durada: 3 mesos mínim i 7 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Augmentar l'efectivitat i qualitat de l'assistència sanitària urgent extrahospitalària.

 • Aportar els coneixements generals i específics sobre pautes d'actuació i tractament del personal sanitari en urgències i emergències.

 • Avaluar els principals signes i símptomes del pacient urgent mitjançant la valoració primària del personal sanitari.

 • Incidir en la importància de l'aprenentatge en la detecció precoç dels símptomes a través de l'actualització en l'educació sanitària.

 • Ordenar eficaçment la demanda urgent mitjançant entrevista ràpida i distribució si cal segons la situació de l'estructura i organització d'Atenció Primària, l'aplicació de certes tècniques pròpies de l'exercici professional sanitari.

 • Millorar la imputació de costos, facilitar el seguiment dels processos, fer possible les comparacions intra i interhospitalàries, proporcionar una informació més real i una major adaptació al procés de decisió clínica basada en protocols.

 • Conduir a un millor i més d'hora diagnòstic i tractament que limitarà la realització de proves innecessàries i les consultes repetides a urgències i als altres especialistes.

 • Utilitzar els conceptes teòrics i el coneixement de les cures sanitàries com a base per a la presa de decisions en la pràctica sanitària de SVB / A a nivell extrahospitalari.

 • Desenvolupar habilitats i presa de decisions basades en el pensament crític, en el judici clínic i en l'adquisició d'habilitats d'actuació davant de situacions urgents.Titulació obtinguda

Titulació de d'Expert en Atenció Sanitària Urgent en Situacions Extremes i Catàstrofes per la Universidad de San Jorge.
Títol postil·lat pel Conveni de la Haia.

Perspectives laborals

Unitats (VAM. 062-112) d'actuació immediata i d'urgències.
Unitats d'actuació extrahospitalària i de catàstrofes.

Preu

850 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Atenció Sanitària Urgent en Situacions Extremes i Catàstrofes

També et recomanem aquests cursos

Expert en Atenció Sanitària Urgent en Situacions Extremes i Catàstrofes