Centro de Estudios Barcelona Universitas

Expert en Conflictes Familiars i de Parella

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realització del curs comporta l'adquisició de les següents competències professionals:

 • Aconseguir el coneixement dels determinants de la salut i el seu impacte en la societat.

 • Capacitat d'anàlisi i de reflexió crítica i convenientment argumentada de les relacions interpersonals, reconeixent, comprenent i respectant la diversitat i la multiculturalitat.

 • Capacitat per prendre decisions fonamentades en l'anàlisi i l'avaluació prèvia de les situacions i el seu context, que respectin les necessitats i les sensibilitats de les parts.

 • Capacitat de comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diferents contextos, mostrant una especial sensibilitat per l'ús d'un llenguatge i una terminologia adequats.

 • Capacitat per a negociar, fent ús dels principis i les estratègies negociadores més apropiades per a cada context i situació.

 • Capacitat per coordinar i guiar de manera efectiva equips interdisciplinaris i, arribat el cas, multiculturals, amb la finalitat de contribuir, a través de la col·laboració, a la resolució del conflicte existent i al seu prevenció.

 • Capacitat per detectar deficiències en el propi coneixement i habilitats o capacitats i superar-les mitjançant la reflexió crítica, la recerca de la informació necessària o l'elecció de la millor estratègia per suplir aquesta mancança, sense posar en perill el procés de gestió i resolució del conflicte i generant, si cal, noves idees i metodologies alternatives (creativitat i innovació).

 • Capacitat per actuar, en tot moment, de manera ètica.

 • Capacitat per articular i gestionar les tecnologies de la informació i la comunicació amb l'objectiu de ser aplicades i de crear valor en la resolució de conflictes.

 • Capacitat per analitzar els aspectes crítics dels conflictes entre persones.

 • Capacitat per conèixer en profunditat i saber aplicar els mètodes específics i distintius per a la resolució de conflictes en l'àmbit personal i familiar.

 • Capacitat per organitzar i conduir un procés de mediació familiar o educatiu.

 • Capacitat per aplicar estratègies de transformació de conflictes i de resolució pacífica d'aquests atenent les especials característiques que presenten els entorns familiars i educatius.

 • Capacitat per conèixer i actualitzar permanentment les fonts, els conceptes i els

 • termes jurídics bàsics per a la resolució de conflictes en l'àmbit personal i familiar (mediació i arbitratge).Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Mediació familiar. Expert en gestió de conflictes
 •     La família.
 •     La parella.
 •     Comunicació en la família.
 •     El cicle vital en la família.
 •     La mediació.
 •     La mediació familiar.
 •     El mediador familiar.
 •     El conflicte.
 •     Tècniques de mediació.
 •     El matrimoni.
 •     Institucions defensores del menor.
 •     Serveis a la família.
 •     L'educació.
 •     Altres maneres de conviure.

Mòdul II: Violència de gènere. El terrorisme a casa
 • Definició de violència de gènere.
 • Avui dia, qui està fora de perill dels maltractaments ?.
 • ¿Et sents maltractada ...? ¿No saps què fer ?.
 • Homes i dones maltractats: per què ens fem mal mútuament ?.
 • Procediment de coordinació a dones víctimes de maltractaments i agressions sexuals.
 • Aspectes mèdic-forenses de les dones víctimes d'agressions sexuals.
 • Dona, violència i societat.
 • Mutilació genital femenina.
 • La dependència de l'alcohol.
 • Carmen Orantes, una de tantes ....
 • Maltractadors: ¿víctimes o botxins ?.
 • Violència contra la dona: física? Psíquica i sexual.
 • Violència de gènere: el terrorisme a casa.
 • Perfil de la dona víctima de maltractaments. Psicopatologia de l'home maltractador.
 • Situació del maltractament a l'ancià.
 • Violència de gènere: ajuntaments.
 • Definició i concepte de maltractament en la infància. Ntervención i tractament.
 • Reconeixement social del maltractament infantil.
 • Abusos sexuals en la infància.
 • Reaccions i personalitats neuròtiques en la infància maltractada.
 • Indicadors de maltractaments físics en la infància.
 • Recursos socials per a l'atenció del maltractament a menors en la Comunitat de Madrid.
 • Intervenció metge? Forense en el maltractament infantil.
 • Reconeixement del maltractament infantil en l'àmbit sanitari.
 • Assistència a menors, adolescents i maltractaments. Servei de responsabilitat del col·legi de metges de barcelona. Expert en conflictes familiars i de parella.

Mòdul III: Educació en sexologia i sexualitat humana
 •     La sexualitat I.
 •     Fisiologia i anatomia femenina.
 •     Anatomia de la mama.
 •     Causes d'esterilitat femenina.
 •     Sistema hormonal femení.
 •     L'aparell genital masculí.
 •     Les diferents edats en la dona.
 •     Alteracions de la funció sexual.
 •     La resposta sexual: la reproducció humana.
 •     Geografia de les pràctiques sexuals.
 •     Planificació familiar: l'anticoncepció II.
 •     Els diferents comportaments.
 •     Malalties de transmissió sexual I.
 •     Malalties de transmissió sexual: VIH.
 •     L'educació sexual.
 •     L'amor.
 •     El maltractament.
 •     Els afrodisíacs. La cuina eròtica.

Sistema d'Avaluació

Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
 •     338 Test
 •     13 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs

La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Capacitat de treballar en equip.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Habilitats interpersonals.
Compromís ètic.
Preocupació per la qualitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Modalitat: Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.

L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 500 hores i 20 crèdits ECTS.

Durada: 3 mesos mínim i 7 mesos màxim des de la data de matrícula.

Objetius


 • Adoptar un nuevo modelo de pensamiento desde el que desarrollar estrategias de cambio para individuos, parejas, familias y otros sistemas relacionales.

 • Adquirir herramientas para llevar a cabo evaluaciones, diagnósticos e intervenciones desde el modelo sistémico, así como para realizar programas preventivos o psicoeducativos.

 • Conocer las aportaciones de las principales escuelas de terapia familiar sistémica de cara a la evaluación y tratamiento de pacientes con diferentes problemáticas psicológicas, relacionales o psicosociales.

 • Realizar un trabajo personal en el que los alumnos conozcan y amplíen sus recursos personales, mejoren sus destrezas de comunicación, adquieran nuevas destrezas de intervención y maduren en la comprensión de sí mismos.

 • Acceder a aquellas informaciones y conocimientos prácticos que permitan el desarrollo de iniciativas profesionales de todo tipo en el campo específico de aplicación: crisis personales, conflictos de familia, en las organizaciones, cívicos, sociales, institucionales

 • Entender la importancia y el alcance de los conflictos en la vida de las personas, su evolución y su impacto en las relaciones humanas y sociales y los orígenes teóricos pluridisciplinarios.

 • Analizar las causas, características y actores que participan en los conflictos y las metodologías de tratamiento y transformación de los mismos de manera eficaz, pacífica y constructiva.

 • Desarrollar habilidades prácticas en la prevención y solución de conflictos. Profundizando en el establecimiento de estrategias globales y el uso de técnicas adecuadas a cada caso específico.Titulació obtinguda

Titulació per la Universidad de San Jorge.
Títol postil·lat pel Conveni de la Haia.

Perspectives laborals

Mediadors / es organitzatius i comunitaris
Dinamitzadors / es de la participació ciutadana
Gestors / es de la transformació del conflicte organitzatius i comunitari
Gestors / es de la transformació del conflicte i dels recursos humans
Directius de recursos humans.

Preu

900 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Conflictes Familiars i de Parella

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Expert en Conflictes Familiars i de Parella