CEF Barcelona

Curs d'Expert en Dret de Danys

CEF Barcelona

Curs
Distància
consultar preu

Descripció

La societat actual viu sotmesa a cada vegada més activitats generadores de danys: la circulació de vehicles a motor, la navegació aèria, l'explotació de l'energia nuclear, etc. A més, el desenvolupament de pràcticament totes les activitats són susceptibles de generar un risc: les professionals, com la medicina, arquitectura, la construcció, els serveis de la societat de la societat de la informació, sense oblidar, la comissió de delictes en els quals es produeix danys a la integritat de les persones o les coses.En definitiva, en la majoria dels plets que s'interposen en l'actualitat, hi ha una reclamació per danys i perjudicis. En aquesta tessitura, molts dels individus que pateixen un dany busquen el rescabalament mitjançant una acció de responsabilitat civil contra l'agent causant del dany i, si s'escau, contra la seva asseguradora. Per la seva banda, el demandat intentarà exonerar-se de la seva responsabilitat de manera total o parcial mitjançant la prova d'excepcions com ara la inexistència de nexe casual, l'existència d'un fet constitutiu de cas fortuït o de força major, o la contribució negligent de la víctima . Situació en què directament s'impliquen les asseguradores amb les cobertures de les seves pòlisses (impagament de prima, cobertures, interessos moratoris, consignacions, etc.).L'objectiu és formar alumnes i professionals per enfrontar-se als reptes globals que s'afronta en qualsevol plet en el qual es derivi una responsabilitat civil, facilitant-los els coneixements necessaris per resoldre els problemes jurídics associats que garanteixin una òptima prestació jurídica al client.D'aquesta manera, en finalitzar el Curs, l'alumne es trobarà en disposició de poder assumir i dirigir amb èxit qualsevol assumpte derivat d'un accident i procediments de reclamació de danys i perjudicis en la responsabilitat civil, càlcul d'indemnitzacions, qüestions derivades del contracte de assegurança, etc.Material didàcticCada mòdul formatiu disposa d'un manual on figuren les unitats didàctiques objectiu d'estudi. Igualment es facilita l'accés a les normes generals de major aplicació en l'àmbit del Dret de Danys. S'accedeix a aquesta obra a través de l'enllaç a CefLegal que apareix a les Aules Virtuals.La bibliografia i els materials complementaris associats al desenvolupament d'aquesta assignatura seran facilitats i estaran disponibles a la biblioteca de l'Aula Virtual.També es posarà a disposició dels estudiants bibliografia recomanada, no avaluable, la qual estarà disponible a l'aula en una base de dades elaborada per a tal efecte.

Veure més

Temari del curs

Programa [18 crèdits]

Aquest programa formatiu està compost per cinc mòduls formatius diferenciats, consta de 18 crèdits ECTS i té una durada estimada de 12 mesos. L'estimació d'hores d'estudi és de 25 h per 1 Crèdit ECTS.

     Responsabilitat civil general.
     Responsabilitat civil professional.
     Responsabilitat civil derivada de la circulació de vehicles de motor.
     Responsabilitat civil derivada de la pràctica empresarial.
     Responsabilitat en l'àmbit del dret públic i per la lesió dels drets fonamentals.

Destinataris

Titulats universitaris o estudiants de Dret, interessats en la problemàtica del Dret de Danys.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Expert en Dret de Danys

També et recomanem aquests cursos

Curs d'Expert en Dret de Danys