Curs d'Expert en Dret de Danys

Curs
On-line
18 crèdits
1440 €

Descripció

La societat actual viu sotmesa a cada vegada més activitats generadores de danys: la circulació de vehicles a motor, la navegació aèria, l'explotació de l'energia nuclear, etc. A més, el desenvolupament de pràcticament totes les activitats són susceptibles de generar un risc: les professionals, com la medicina, arquitectura, la construcció, els serveis de la societat de la societat de la informació; sense oblidar, la comissió de delictes en els quals es produeix danys a la integritat de les persones o les coses.
En definitiva, en la majoria dels plets que s'interposen en l'actualitat, hi ha una reclamació per danys i perjudicis. En aquesta tessitura, molts dels individus que pateixen un dany busquen el rescabalament mitjançant una acció de responsabilitat civil contra l'agent causant del dany i, si escau, contra la seva asseguradora. Per la seva banda, el demandat intentarà exonerar-se de la seva responsabilitat de manera total o parcial mitjançant la prova d'excepcions com ara la inexistència de nexe casual, l'existència d'un fet constitutiu de cas fortuït o de força major, o la contribució negligent de la víctima . Situació en la qual directament s'impliquen les asseguradores amb les cobertures de les seves pòlisses (impagament de prima, cobertures, interessos moratoris, consignacions, etc.).
L'objectiu és formar alumnes i professionals per enfrontar-se als reptes globals que s'afronta en qualsevol plet en el qual es derivi una responsabilitat civil, facilitant-los els coneixements necessaris per resoldre els problemes jurídics associats que garanteixin una òptima prestació jurídica al client.
D'aquesta manera, en finalitzar el curs, l'alumne es trobarà en disposició de poder assumir i dirigir amb èxit qualsevol assumpte derivat d'un accident i procediments de reclamació de danys i perjudicis en la responsabilitat civil, càlcul d'indemnitzacions, qüestions derivades del contracte de segur, etc.

Temari

Aquest programa formatiu està compost per cinc mòduls formatius diferenciats, consta de 18 crèdits ECTS i una durada estimada de 12 mesos. L'estimació d'hores d'estudi és de 25 h per 1 Crèdit ECTS.

Semestre - Mòduls - Crèdits - Durada
primer Semestre
MÒDUL 1. Responsabilitat civil general. Abril 6 mesos
MÒDUL 2. Responsabilitat civil professional. Febrer 3 mesos
segon Semestre
MÒDUL 3. Responsabilitat civil derivada de la circulació de vehicles a motor febrer 3 mesos
MÒDUL 4. Responsabilitat civil derivada de la pràctica empresarial. Febrer 3 mesos
MÒDUL 5. Responsabilitat en l'àmbit del dret públic i per la lesió dels drets fonamentals. Febrer 3 mesos

Destinataris

Titulats universitaris o estudiants de Dret, interessats en la problemàtica del Dret de Danys.

Requisits

Documentació requerida:
Les persones que estiguin en possessió d'un Títol universitari de llicenciat o graduat en Dret, hauran d'aportar fotocòpia compulsada del mateix per poder matricular-se.
Les persones, que estiguin estudiant aquesta titulació, hauran d'aportar per a la matricula, una certificació acadèmica on constin les assignatures superades del pla d'estudis.

Metodologia

El present programa formatiu s'imparteix en la modalitat d'ensenyament a distància a través de l'Aula Virtual de UDIMA. Per a l'obtenció del diploma acreditatiu dels estudiants han de superar totes les proves d'avaluació proposades durant el període acadèmic i superar un examen final presencial, per al que tindrà 2 convocatòries consecutives a la data d'inici del curs. L'examen presencial es realitzés en cap de setmana.

Durada

Inici: A consultar. Durada estimada de 12 mesos.

Preu

1440 €
L'import inclou tant la formació com els materials. No hi ha despeses administratives per obertura d'expedient ni per gestió de matrícula.

Avantatges del curs

Material didàctic: Cada mòdul formatiu disposa d'un manual on figuren les unitats didàctiques objectiu d'estudi. Igualment es facilita l'accés a les normes generals de major aplicació en l'àmbit del Dret de Danys. S'accedeix a aquesta obra a través de l'enllaç a CefLegal que apareix a les Aules Virtuals. La bibliografia i els materials complementaris associats al desenvolupament d'aquesta assignatura seran facilitats i estaran disponibles a la biblioteca de l'Aula Virtual. També es posarà a disposició dels estudiants bibliografia recomanada, no avaluable, la qual estarà disponible a l'aula en una base de dades elaborada per a tal efecte.
Curs d'Expert en Dret de Danys
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X