Curs d'Expert en Gestió de la Qualitat

Curs
On-line
15 crèdits
1245 €

Descripció

La realització del Curs d'Expert en Gestió de la Qualitat capacita l'alumne per desenvolupar els sistemes de qualitat en empreses i actuar com a representant de la direcció en aquesta àrea de gestió empresarial, així com a realitzar auditories internes i activitats d'acompanyament dels auditors externs durant la certificació a l'empresa.

Temari

(5194) Fonaments de la Qualitat (6 ECTS)
• Conceptes bàsics de qualitat. Definicions.
• Història de la Qualitat. Fonaments de Gestió.
• Infraestructura per a la Qualitat i la seguretat industrial. Normalització, acreditació i certificació.
• Millora contínua. Eines per a l'anàlisi i resolució de problemes.
• Aspectes socials. La comunicació en l'organització.
• Gestió per processos.
• Tractament de la informació. Tècniques per al control de la qualitat.
• Fonaments de la metrologia aplicats a la Qualitat.
• Eines per a les compres i la logística.

(5195) Sistemes de Gestió de Qualitat (6 ECTS).
• Objecte i camp d'aplicació. Requisits generals i requisits de la documentació.
• El manual de qualitat.
• Control dels documents i dels registres.
• El compromís de la direcció. Enfocament al client. Política de qualitat.
• Planificació del SGC. Responsabilitat, autoritat i comunicació.
• Revisió per la direcció. Gestió dels recursos.
• Realització del producte. Processos relacionats amb el client.
• Disseny i desenvolupament.
• Compres. Producció i prestació del servei. Control dels equips de seguiment.
• Mesura, anàlisi i millora.
• Consideracions pràctiques per a la implantació d'un sistema de gestió.

(5196) Auditoria dels Sistemes de la Qualitat (3 ECTS).
• Introducció al procés d'auditoria.
• El perfil de l'auditor.
• La norma ISO 19011. Estructura i característiques bàsiques de la norma d'auditoria.
• La documentació del procés d'auditoria.
• La certificació del sistema de gestió de la qualitat. Recomanacions.

Destinataris

Titulats universitaris, o persones amb un nivell de formació o experiència equivalent, que necessiten conèixer amb claredat i rigor els conceptes, metodologia i eines que un Sistema d'Assegurament de la Gestió de Qualitat implica.

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu. El sistema d'avaluació de l'aprenentatge de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats. Els pesos percentuals establerts per avaluar les activitats de cada assignatura seran descrits en detall en la fitxa de cada mòdul o assignatura continguda en la planificació de l'ensenyament i s'establiran a partir dels màxims i mínims establerts. Per a l'obtenció del diploma acreditatiu dels estudiants han de superar totes les proves d'avaluació proposades durant el període acadèmic i superar un examen final presencial, per al qual disposarà de dues convocatòries. L'examen presencial es realitzés en cap de setmana.

Durada

Inici: A consultar. Durada: 6 mesos.

Preu

1245 €
L'import inclou tant la formació com els materials. No hi ha despeses administratives per obertura d'expedient ni per gestió de matrícula.

Avantatges del curs

Material didàctic: El material didàctic que s'entrega ha estat redactat pel Centre d'Iniciatives Professionals (CIP), comptant amb les aportacions d'experts professionals en les diferents àrees de formació. La seva acurada elaboració i la seva permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina per a l'alumne durant el període de desenvolupament de l'acció formativa i en la seva posterior activitat professional.
Curs d'Expert en Gestió de la Qualitat
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X