Centro de Estudios Barcelona Universitas

Expert en Laboratori Clínic i Hematològic

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realització del curs comporta l'adquisició de les següents competències professionals:

 • Conèixer l'estructura, el funcionament, la distribució de tasques i les responsabilitats del personal al laboratori d'anàlisis clíniques en l'entorn relacionat amb l'àmbit sanitari (laboratoris privats d'anàlisis o hospitals i institucions sanitàries).

 • Aprendre els mecanismes pels quals l'organisme manté l'homeòstasi; les causes de la variació biològica i de la fisiopatologia associada amb les proves analítiques realitzades rutinàriament en els laboratoris d'anàlisis clíniques.

 • Conèixer la metodologia analítica, la indicació i la selecció diagnòstica i les fonts d'error analític i avaluar els resultats analítics i la seva interpretació clínica.

 • Formular hipòtesis de treball basades en antecedents bibliogràfics i experimentals, així com dissenyar i dur a terme experiments. Planificar i manejar eines experimentals i informàtiques adequades.

 • Establir el primer contacte amb el món dels laboratoris d'anàlisis clíniques i de l'àmbit sanitari, així com amb el de la recerca.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Laboratori de diagnòstic clínic
 • Hematologia clínica.
 • Bioquímica clínica.
 • Fisiologia de l'aparell urinari.
 • Microbiologia clínica.
 • Micologia clínica.
 • Parasitologia clínica I.
 • Nmunología clínica.
 • Espermiograma.
 • Citologia exfoliativa.
 • Toxicologia clínica.
Mòdul II: Hematologia. Del laboratori a la pràctica clínica
 • Fisiologia de l'hemopoesi i factors de creixement hematopoètics.
 • Principals paràmetres sanguinis en hematologia clínica. Interpretació de la hematimetría. Examen morfològic de la sang perifèrica.
 • Anèmia, aspectes generals.
 • Anèmia ferropènica, anèmies megaloblàstiques i altres anèmies carencials.
 • Anèmies hemolítiques hereditàries: Membranopaties i enzimopaties.
 • Hemoglobinopatías estructurals. Síndromes talassèmiques.
 • Anèmies hemolítiques adquirides.
 • Aplàsia medul·lar.
 • Insuficiències medul·lars hereditarias.aplasias selectivas.anemias diseritropoètiques congènites.
 • Eritrocitosis, classificació i diagnòstic.
 • Neutropènies i agranulocitosi.
 • Síndromes mielodisplàsiques.
 • Síndromes mielodisplàsiques? Mieloproliferatives.
 • Síndromes mieloproliferatives cròniques. Leucèmia mieloide crònica.
 • Policitèmia vera.
 • Trombocitèmia essencial. Mielofibrosi idiopàtica.
 • Leucèmia neutrofílica crònica. Síndrome hipereosinófilo.
 • Leucèmies agudes no limfoblàstiques.
 • Leucèmia aguda limfoblàstica de l'adult.
 • Limfomes, conceptes generals i del diagnòstic.
 • Síndromes limfoproliferatives amb expressió leucèmica.
 • Limfomes no hodgkinians.
 • Limfoma de Hodgkin.
 • Mieloma múltiple.
 • Altres gammapaties monoclonals.
 • Patologia del sistema mononuclear fagocític.
 • Trombocitopènies. Trombopaties congènites i adquirides.
 • Malaltia tromboembòlica. Trombofilias congènites i adquirides.
 • Diagnòstic de la patologia hemorràgica. Coagulopaties congènites.
 • Coagulopaties adquirides.
 • Teràpia antitrombòtica.
 • Coagulopaties en el pacient crític
 • Aspectes hematològics i suport hemoteràpic en el pacient crític.
 • Estats de sobrecàrrega fèrrica. Hemocromatosi hereditària.
 • Trasplantament de cèl·lules mare hematopoètiques.
Mòdul III: Banc de cèl·lules i teixits: noves perspectives en trasplantament
 • Aspectes ètics en la donació de teixits i cèl·lules.
 • Detecció de donants i criteris de selecció.
 • Organització general dels bancs de teixits i cèl·lules.
 • Determinacions microbiològiques en la donació de teixits i cèl·lules.
 • Control de qualitat en bancs de teixits i cèl·lules.
 • Mesures d'esterilització dels empelts.
 • Banc de cèl·lules troncals. Stem cells. Futures aplicacions clíniques ..
 • Banc de cordó umbilical. aplicació clínica
 • Banc de gàmetes: esperma, oòcits i teixit ovàric.
 • Bancs de còrnia. Aplicació clínica.
 • Banc de teixit amniòtic.
 • Banc de vàlvules cardíaques banc de teixit vascular.
 • Banc de teixit múscul? Esquelètic.
 • Banc de teixit cutani.
 • Banc de teixit hematopoètic.
 • Bioseguretat en bancs de cèl·lules i teixits.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de
cadascun dels mòduls: - 120 Test - 36 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Capacitat d'anàlisi i síntesi.
Resolució de problemes.
Capacitat de treballar en equip.
Capacitat d'organització i planificació.
Presa de decisions.
Ús de les tecnologies de la informació.
Preocupació per la qualitat.
Capacitat d'aplicar coneixements.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.
L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 675 hores i 27 crèdits ECTS. Durada: 3 mesos mínim i 7 mesos màxim des de la data de matrícula.

Objetius • Estudiar els aspectes més rellevants del treball en el laboratori clínic, tenint en compte les seves característiques específiques, coneixent els procediments a seguir i les aplicacions dels equips disponibles.

 • Millorar el procés sanitari i els resultats en les proves realitzades mitjançant laboratori, aplicant una correcta metodologia d'actuació.

 • Millorar l'ensinistrament per a realitzar una correcta realització de les tècniques de laboratori clínic i hematològic, coneixent les indicacions i contraindicacions de cadascuna d'elles.

 • Saber utilitzar els recursos existents, humans i materials, disponibles per al personal sanitari al laboratori en tots els seus nivells (prevenció primària, secundària i terciària).

 • Determinar el coneixement per establir els diagnòstics de laboratori adequats així com posar en marxa les mesures preventives oportunes per al control de les malalties diagnosticades.
Perspectives laborals

Laboratoris d'hospitals i d'altres centres d'atenció mèdica i laboratoris privats
Laboratoris o centres de recerca
Laboratoris de diagnòstic clínic de centres de salut, centres hospitalaris o centres extrahospiatalarios.
Laboratoris d'Indústria Alimentària, Farmacèutica, Cosmètica i altres indústries.
Laboratoris d'Investigació.
Laboratoris d'Instituts anatomicofuncionals forense, Toxicologia, centres d'experimentació Animal.
Delegats comercials de productes hospitalaris i farmacèutics.

Preu

995 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Laboratori Clínic i Hematològic

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Expert en Laboratori Clínic i Hematològic