Descripció

La realització del curs comporta l'adquisició de les següents competències professionals:

 • Identificar, reconèixer, relacionar, solucionar, revisar i comunicar la patologia clínica derivada dels malalts hospitalitzats i ambulatoris amb patologia pneumològica, al·lèrgica i immunològica, tant aguda com crònica.

 • Realitzar la transferència dels nens crònics a les unitats d'adults i / o en les unitats de trasplantament pulmonar i / o unitats de crítics.

 • Aplicar, distingir i analitzar les proves diagnòstiques específiques.

 • Valorar globalment el pacient pediàtric.

 • Participar en unitats multidisciplinars que comparteixen patologia i inclouen altres àrees de coneixement: cures intensives (intubació, ventilació mecànica invasiva), cardiologia, gastroenterologia, otorinolaringologia, nutrició i cirurgia pediàtrica.

 • Conèixer la perspectiva actual de la prevenció i tractament de les malalties al·lèrgiques relacionades amb l'alimentació.

 • Conèixer protocols d'actuació i tècniques analítiques habitualment utilitzades en laboratoris d'investigació en temes d'al·lèrgia.

 • Desenvolupar habilitats pràctiques en el maneig de mètodes analítics.

 • Desenvolupar i aplicar el mètode científic en la investigació.

 • Aplicar les anàlisis estadístiques i epidemiològiques en els estudis alergológicos.

 • Saber incorporar i assimilar ràpidament els avanços científics dintre del propi camp professional.
L'avaluació d'aquestes competències es durà a terme mitjançant resolució de test de resposta alternativa, test de resposta múltiple, resolució de casos pràctics clínics i problemes, desenvolupament de quadres comparatius, projecte d'investigació i recerca d'informació amb la major evidència científica possible.
Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Manual d'al·lergologia per a atenció primària
 • Al·lergologia, concepte i definicions. Hipersensibilitat. al·lergens
 • Mecanisme de regulació de la Ig E
 • Proves al.lergològiques de diagnòstic in vivo i in vitro. Proves de funció respiratòria
 • Fàrmacs en al·lergologia. immunoteràpia
 • Rinitis al·lèrgica, poliposi, sinusitis i conjuntivitis al·lèrgica
 • asma bronquial
 • Urticària i angioedema. anisakiosi
 • dermatitis atòpica
 • Dermatitis de contacte
 • al·lèrgia alimentària
 • Reaccions al·lèrgiques a picades d'insectes
 • Reaccions al·lèrgiques a medicaments
 • Al·lèrgia al làtex
 • Altres malalties al·lèrgiques
 • Malalties al·lèrgiques en situacions especials: Nen i gestant
 • Urgències en al·lergologia. Anafilaxi i xoc anafilàctic
 • Maneig pràctic del pacient al·lèrgic en Atenció Primària: Algorismes diagnòstics i pautes de derivació a Atenció Especialitzada
 • Importància de la infermeria en al·lergologia: Mètode de realització de les proves cutànies en Prick i intradermo i les proves de funció respiratòria
 • La infermeria com a baula fonamental en el maneig de la immunoteràpia
 • La infermeria davant d'una reacció al·lèrgica aguda
Mòdul II: Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
 • L'equilibri alimentari.
 • Les into¬lerancias i les al·lèrgies alimentàries
 • Al·lèrgies i intoleràncies més fre¬cuentes en els diferents grups de ali¬mentos.
 • La falsa al·lèrgia alimentària o pseu¬doalergia alimentària.
 • Reaccions adverses al consum d'additius alimentaris.
 • Al lèrgies als aliments transgéni¬cos.
 • Reaccions adverses als medica¬mentos.
 • Aliments ecològics, la millor opció per evitar ingredients transgéni¬cos, fàrmacs i additius alimentaris.
 • Nutrients que aporten els alimen¬tos.
Mòdul III: Manual d'urgències al.lergològiques
 • Al·lergologia: Concepte i definicions. hipersensibilitat
 • Mecanisme de regulació d'Ig E
 • Proves de funció respiratòria en urgències: Tècnica de Peak Flow.
 • Fàrmacs en urgències al.lergològiques
 • Principals agents causants d'urgències al.lergològiques
 • Urgències al.lergològiques en adults
 • Pruïja i urticària. Angioedema. anisakiosi
 • Anafilaxi i xoc anafilàctic
 • Asma bronquial. Crisi asmàtica. Asma en situacions especials
 • Picades i mossegades. Reaccions al·lèrgiques a picades d'insectes
 • angioedema hereditari
 • Altres entitats: Pneumònia eosinófila aguda i Pneumonitis per hi¬persensibilidad
 • Urgències al.lergològiques en situacions especials: gestants i nens
 • Particularitats del tractament en gestants i durant la lactància
 • Particularitats del diagnòstic i tractament en la població infantil
 • El paper de la infermeria en les urgències al.lergològiques
 • La infermeria davant una urgència al·lergològica
 • Actuació d'infermeria davant les diferents causes d'urgències al.lergològiques

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
300 Test
28 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Treballar en equip.
Buscar informació en l'entorn cientificotècnic.
Treballar segons una normativa d'ètica professional.
Gestionar de manera correcta el temps per augmentar el rendiment.
Planificar el treball segons els recursos humans i instrumentals que tenim.
Disposar d'habilitats operatives per realitzar les tècniques.
Prendre decisions, assumint les responsabilitats que poden portar.
Capacitat per millorar el treball a partir de l'autocrítica.
Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants de la investigació.
Esquematitzar l'estructura d'un projecte d'investigació.
Resoldre problemes metodològics a partir del coneixement dels instruments i eines de treball.
Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes.
Demostrar habilitats de treball autònom.
Exposar i presentar, oralment i per escrit, els resultats de forma clara i precisa.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format llibre + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.

L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 600 hores i 24 crèdits ECTS.

Durada: 3 mesos mínim i 7 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Adquirir els coneixements teòrics sobre al·lèrgies.

 • Actualitzar els conceptes al·lèrgics i novetats etiopatogèniques en la matèria.

 • Adquirir coneixements i actituds en la pràctica clínica

 • Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per indicar, realitzar i interpretar els diferents mètodes diagnòstics i terapèutics específics en el camp al·lergològic.

 • Aconseguir una comunicació eficaç amb el pacient i la família.

 • Aconseguir comunicació i treball en equip eficaç.

 • Comunicar eficaçment coneixements en forma d'habilitats didàctiques

 • Comunicar per escrit dades científiques.

 • Conèixer, respectar i aplicar els aspectes ètics.Titulació obtinguda

Títol per la Universidad de San Jorge.
Títol postil·lat pel Conveni de la Haia.

Preu

950 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Al·lergologia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Expert en Al·lergologia