Curs d'Expert en Mediació: Especialitat en Civil i Mercantil

Curs
On-line
12 crèdits
1035 €

Descripció

La formació del mediador i el seu protagonisme en els propers anys converteix aquest títol en molt interessant per a alumnes que vulguin especialitzar-se en la resolució de conflictes ja que ofereix una nova sortida professional.
Aquest títol pretén proporcionar una completa formació en les eines de mediació i en el maneig de les seves tècniques per poder afrontar els processos de mediació en general i, en particular, en civil i mercantil, així com un necessari entrenament experimental en aquests processos. D'aquesta manera s'obtindrà una adequada competència, tant teoricopràctica com a professional, en aquest àmbit.
La formació inclou continguts de tipus multidisciplinari, ja que la professió exigeix ??uns coneixements que no són només jurídic, sinó també psicològics o sociològics, i el desenvolupament d'unes tècniques d'actuació específiques.
El present títol d'Expert Universitari consta de dotze crèdits ECTS, sent nou d'ells teòrics i 3 pràctics, estant estipulat que cada crèdit ECTS suposa un total de vint hores de treball.
Finalment, ha de ressenyar-se que el contingut del programa està adaptat als requisits que estableix el Reial Decret 980/2013, de 13 de desembre, que desenvolupa la Llei 5/2012 de mediació en assumptes civils i mercantils, i que possibilita la inscripció en el Registre de Mediadors.

Temari

Mòdul 1. Aspectes generals de la Mediació (5 crèdits).
• Unitat 1.La gestió i resolució de conflictes.
• Unitat 2.La mediació en l'ordenament jurídic.
• Unitat 3.El procés de mediació.
• Unitat 4. Dret, deures i funcions del mediador.
• Unitat 5. Els models de mediació.

Mòdul 2. Mediació Civil i Mercantil (7 crèdits).
• Unitat 6.Tècniques de comunicació en el procés de mediació.
• Unitat 7.Gestió d'emocions en el procés de mediació.
• Unitat 8.Técnicas i estratègies de mediació.
• Unitat 9.La mediació en l'àmbit civil (I).
• Unitat 10.La mediació en l'àmbit civil (II).
• Unitat 11.La mediació en l'àmbit mercantil (I).
• Unitat 12.La mediació en l'àmbit mercantil (II).

Pràctiques (3 crèdits ECTS): El Reial Decret 980/2013, de 13 de desembre, determina que "les pràctiques inclouran exercicis i simulació de casos i, de manera preferent, la participació assistida en mediacions reals" (art. 4). Les pràctiques versaran sobre exercicis, videoconferència, simulacions en format vídeo, tallers presencials, etc.

Destinataris

El present programa formatiu es dirigeix a Advocats, Graduats Socials, Psicòlegs i altres professionals de formació superior interessats en la Mediació.

Requisits

Documentació requerida:
Les persones que estiguin en possessió d'un Títol universitari de llicenciat o graduat hauran d'aportar fotocòpia compulsada del mateix per poder matricular-se.
Les persones en possessió de Títol oficial de formació professional superior hauran d'aportar fotocòpia compulsada del mateix per poder matricular-se.
En tots dos casos cal enviar fotocòpia compulsada del DNI o equivalent.

Metodologia

En el primer mòdul, els alumnes estudiaran els continguts i realitzaran les pràctiques a través de l'Aula virtual. La formació d'aquesta primera etapa es computarà amb un total de 5 crèdits ECTS (125 hores de formació i treball en la matèria). En el segon mòdul, els alumnes estudiaran els continguts a través de l'Aula virtual i realitzaran les pràctiques (simulacions i tallers, que es realitzaran de forma presencial o a distància en funció de cada pràctica). La formació d'aquesta segona etapa es computarà amb un total de 7 crèdits ECTS (150 hores de formació i pràctiques en la matèria).

Durada

Inici: A consultar. Durada: 12 crèdits en un semestre o dos semestres.

Pràctiques

Realització de pràctiques durant el curs.

Preu

1035 €
L'import inclou tant la formació com els materials. No hi ha despeses administratives per obertura d'expedient ni per gestió de matrícula.

Avantatges del curs

Material Didàctic: Es disposa d'un manual on figuren les unitats didàctiques objecte d'estudi. Igualment es facilita l'accés a les normes generals de major aplicació en l'àmbit de la Mediació a través de l'enllaç a CefLegal. La bibliografia i els materials complementaris associats al desenvolupament d'aquesta assignatura seran facilitats o estaran disponibles a la biblioteca de l'Aula Virtual. També es posarà a disposició dels estudiants bibliografia recomanada, no avaluable.
Curs d'Expert en Mediació: Especialitat en Civil i Mercantil
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X