Formació inicial per a professors d'espanyol com a llengua estrangera

Descripció

Curs de formació general en didàctica d'espanyol com a llengua segona o estrangera que cobreix un primer estadi de desenvolupament de la competència docent. Està dirigit a persones interessades en iniciar-se professionalment en l'ensenyament d'espanyol. Els participants podran dotar-se dels coneixements, habilitats, tècniques i instruments bàsics necessaris per començar a exercir satisfactòriament l'activitat docent.

Té una orientació eminentment pràctica i consta d'uns seminaris en línia, de cinc dies de tallers presencials a Barcelona i d'una setmana de pràctiques tutoritzades d'observació i d'ensenyament, que podran realitzar-se en un centre de l'Institut Cervantes a l'estranger o bé en un centre acreditat a Espanya.

Aquest curs està orientat al desenvolupament de totes les competències clau del professorat.

Finalitat:
- Adaptar o modificar plans de classe de nivell A1 i A2 de la guia del professor o de companys i d'elaborar seqüències didàctiques senzilles, amb un objectiu determinat i per a una part d'una sessió

- Aplicar a l'aula tècniques docents bàsiques, algunes dinàmiques de grup i certs recursos didàctics per crear les condicions que afavoreixin l'aprenentatge i el desenvolupament de l'autonomia de l'alumne, a través de l'ús comunicatiu de la llengua oral i escrita

- Aplicar procediments bàsics per corregir errors dels alumnes, per avaluar el seu progrés i per millorar l'ensenyament

- Utilitzar una sèrie d'instruments senzills per analitzar i reflexionar sobre la pròpia competència docent i intercultural, amb la finalitat de prendre decisions que repercuteixin en l'ensenyament i en el seu desenvolupament professional

- Aplicar algunes tècniques de treball col·laboratiu amb els companys i amb el tutor, valorar els avantatges que té aquest tipus de treball enfront de l'individual i millorar la gestió de les pròpies emocions

- Donar resposta a preguntes dels alumnes de nivells A1 i A2 sobre el funcionament i l'ús de la llengua espanyola i de la cultura hispànica, després de consultar manuals i obres de referència

- Observar i participar, amb l'ajuda d'un tutor, en classes reals, en un context d'ensenyament determinat; integrar-se en un centre i familiaritzar-se amb les cultures de l'entorn

- Prendre consciència del que implica ser professor d'ELE: planificació, execució, avaluació de l'ensenyament i també de les dimensions socioafectiva, institucional i administrativa de la professió.


Avaluació:

L'aprofitament del curs s'avaluarà a través de la realització de les següents tasques

- Per a la fase en línia:

         realització d'activitats interactives i de comunicació
         superació de les autoavaluacions
         tasques de reflexió recollides en el portfolio


- Per a la fase presencial:

          tasques de reflexió al portfoli
          tasca global en grup- Per al component pràctic:

     breu memòria de pràctiques

Els criteris d'avaluació s'especificaran en la guia del curs.

Per realitzar les pràctiques serà necessari haver superat la fase en línia i haver assistit a la setmana presencial.

Les dates de lliurament de les tasques avaluatives apareixen al cronograma.

Acreditació i reconeixement dels cursos

L'assistència als cursos és obligatòria, i les possibles absències (màxim un 15% del total d'hores) han de ser degudament justificades. A més, els alumnes hauran de participar activament en les activitats de comunicació i superar les tasques d'avaluació del curs indicades en els procediments d'avaluació. Només els participants que compleixin aquests requisits rebran un certificat d'assistència expedit per l'Institut Cervantes.

Per obtenir el certificat d'aprofitament, a més de complir el requisit anterior, els participants hauran de superar les tasques d'avaluació del curs.

Reconeixement dels cursos - Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

El reconeixement del Ministeri no afecta per a l'obtenció del certificat que emet l'Institut Cervantes.

Aquesta activitat està pendent del reconeixement del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en virtut del conveni de col·laboració subscrit per la nostra institució. El nombre mínim de participants establert perquè cada curs compti amb el reconeixement del Ministeri serà de 30 per als cursos en xarxa o mixtes i de 15 per als presencials.

Crèdits de formació. A l'efecte del reconeixement de complements retributius al professorat, vinculats a la realització de la formació, es considerarà la següent equivalència: un crèdit de formació és igual a deu hores de formació.

Qui pot obtenir aquest reconeixement? (àmbit d'aplicació i destinataris)
 •          Professorat i personal especialitzat dels centres que imparteix els ensenyaments regulats en la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació, així com dels serveis tècnics de suport educatiu a les esmentades ensenyances.
 •          Personal docent en els territoris de Ceuta i Melilla, de destinació en l'Exterior, de Serveis Tècnics del Ministeri d'Educació, de centres educatius pertanyents al Ministeri de Defensa i les entitats que col·laboren amb el Ministeri d'Educació.


Per això, el Ministeri requereix un certificat del centre on es presta servei com a docent, signat pel director o secretari o qualsevol altre document acreditatiu sempre que especifiqui la categoria laboral.

Temari

Component lectiu en línia
 •          Què és ser professor de llengües estrangeres
 •          Què significa parlar i aprendre una llengua
 •          Com s'aprèn i s'ensenya una llengua estrangera
 •          Llengua i comunicació


Component lectiu presencial
 •          Desenvolupament professional
 •          Ús de recursos bàsics de l'aula
 •          Ensenyament de la cultura
 •          Ensenyament del lèxic
 •          Tasques de comprensió, expressió i interacció a l'aula
 •          Gramàtica pedagògica
 •          Tractament de l'error
 •          La classe zero
 •          Ensenyament de la pronunciació
 •          Ensenyament de la gramàtica
 •          Interacció i dinàmiques d'aula
 •          Planificació i avaluació formativa
 •          Tutories


Component pràctic

         Preparació per a les pràctiques (en línia)
         Pràctiques d'observació i ensenyament en un centre de l'Institut Cervantes o Centre Acreditat
         Avaluació de les pràctiques (en línia)
         En el component pràctic s'inclou també la realització de la tasca avaluativa global del component lectiu

Destinataris

Dirigit a professors o futurs professors d'espanyol que es troben en un primer estadi de desenvolupament professional i que compten amb titulació universitària o estan cursant l'últim any dels seus estudis universitaris. No es requereix experiència prèvia ni formació específica en ensenyament de llengües estrangeres.

Requisits

Per poder realitzar aquest curs cal tenir el títol de diplomatura, llicenciatura o grau, o bé, ser estudiant d'últim any de grau que vulgui especialitzar-se en l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera. Requisits tècnics: Es recomana desenvolupar-se en el maneig d'aplicacions en línia, com per exemple, xarxes socials, eines de Google i blocs. Per a la realització del curs els participants han de disposar de: Equip amb connexió a Internet (banda ampla) Navegador web: Google Chrome o Mozilla Firefox Aplicacions: processador de textos, Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader, etc. Visor de vídeos Adreça de correu electrònic vàlida, preferiblement de Google (Gmail) Targeta gràfica: 8 mb de memòria Targeta de so: 16 bits Micròfon: estàndard Altaveus o auriculars: estàndard Aquest curs no està preparat per a dispositius mòbils.

Metodologia

El curs consta d'un component lectiu i d'un component pràctic. Es comença per la fase en línia i el component lectiu presencial té lloc en una setmana a Barcelona, del 6 al 10 de juliol, en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 18.30h. Aquest curs té un caràcter pràctic. S'adopta una metodologia que fomenta la participació i el treball cooperatiu entre els assistents. Es proposarà la realització de tasques d'observació, d'anàlisi crítica o d'interpretació sobre les tècniques docents i les eines presentades, les pautes metodològiques facilitades, els documents de referència i els materials i recursos per a l'aula.

Durada

Data d'inici de l'activitat: 02/03/2015. Data de finalització de l'activitat: 04/09/2015. Fase presencial a Barcelona. Del 6 al 10 juliol 2015. Total hores: 140 hores (65 hores en línia, 40 presencials i 35 de component pràctic).

Pràctiques

Les pràctiques tenen una setmana de durada.

Promocions

L'import inclou el material facilitat durant el curs, les pràctiques i l'expedició del certificat. No estan inclosos en el preu ni el viatge ni l'allotjament ni la manutenció per a la realització de les pràctiques ni per a l'assistència a la setmana presencial.

Preu

Consulteu el preu
Col·legiat: 1.350 euros. No col·legiat: 1.450 euros. Estudiant o persona en atur: 1.305 euros (en aquest cas, la inscripció ha de ser presencial a les nostres oficines).

Professorat

Ponents / tutors / professors: José Amenós Pons Alicia Clavel Martínez Ana Indira Franco Cordón Marta Higueras García Luis Ángel Macías Amigo Matilde Martínez Sallés Pilar Melero Abadía Fuensanta Puig Soler María Rodríguez Castilla

Lloc on s'imparteix el curs

Lloc de realització del curs presencial: Colegio de Licenciados de Cataluña. Rambla de Cataluña, 8, principal (a 1 min. de la Plaza Cataluña). 08007 Barcelona

Horari

de 9.00 ha 18.30 h (amb pauses de mitja hora i una hora).
Formació inicial per a professors d'espanyol com a llengua estrangera
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Campus i seus: Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Rambla Catalunya, 8 08007 Barcelona
Cursos més populars
X