Curs de Formació per a Mediadors d'Assegurances i de Reassegurances

Curs
On-line | Semi-presencial
Consulteu el preu

Descripció

D'acord amb la Llei de Mediació d'Assegurances i Reassegurances Privades, la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA), recolzant-se en el Centre d'Estudis Financers (CEF), ha desenvolupat els cursos i programes de formació exigits per acreditar els coneixements necessaris per al exercici de les funcions pròpies dels mediadors d'assegurances i reassegurances, de les persones que formin part de les xarxes de distribució dels operadors de banca i d'assegurances, i dels empleats i auxiliars dels mediadors que participin directament en la mediació dels assegurances o reassegurances.
La UDIMA impartirà cursos de formació per als grups A, B i C que es regulen en la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades, i en la Resolució de 28 de juliol de 2006 de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.
Autorització Administrativa:
veure resolució de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (PDF)
Per Resolució de 16 de desembre de 2014 la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions s'autoritza l'organització, execució i bon funcionament del Curs de Mediadors d'Assegurances i Reassegurances a la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA), recolzant-se per al seguiment de les classes pràctiques i l'avaluació final al Centre d'Estudis Financers (CEF).

Temari

Curs del GRUP A: es cursen els Mòduls I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII.
Curs del GRUP B: es cursen els Mòduls I i II.
Curs del GRUP C: es cursa el Mòdul I.

Mòduls - Crèdits
I Mòdul General 5
II Mòdul específic per rams 12
III Mòdul de règim legal de l'empresa asseguradora i de la distribució de les assegurances privades abril
IV Mòdul d'Unió Europea març
V Mòdul de Dret Mercantil 2
VI Mòdul financer. Sistema i productes financers, càlcul, fiscalitat i comptabilitat 4
VII Mòdul d'Organització administrativa 2
VIII Mòdul de reassegurança 2

Destinataris

• Grup A. Les persones físiques agents d'assegurances vinculats, corredors d'assegurances i corredors de reassegurances; almenys a la meitat de les persones que integren l'òrgan de direcció de les persones jurídiques, agents d'assegurances vinculats, operadors de banca-assegurances vinculats, corredors d'assegurances i corredors de reassegurances i, en tot cas, a les persones que exerceixin la direcció tècnica de tots ells. Requisit mínim: Batxiller Superior.
• Grup B. Els agents d'assegurances exclusius, persones físiques; almenys a la meitat de les persones que integren la direcció de les persones jurídiques agents d'assegurances exclusius, almenys a la meitat de les persones que integren l'òrgan de direcció dels operadors de banca-assegurances exclusius i, en tot cas, a qui exerceixin la direcció tècnica de tots ells; a les persones que integren les xarxes de distribució dels operadors de banca-assegurances i als empleats dels mediadors d'assegurances i de reassegurances, sempre que se'ls atribueixin funcions d'assessorament i assistència als clients i participin directament en la mediació de les assegurances o reassegurances. Requisit mínim: ESO.
• Grup C. Els auxiliars externs dels mediadors d'assegurances o de reassegurances, als empleats de qualsevol de les classes de mediadors d'assegurances o de reassegurances que desenvolupin funcions auxiliars de captació de clients o de tramitació administrativa, sense prestar assessorament ni assistència a els clients en la gestió, execució formalització dels contractes o en cas de sinistre. Sense requisits d'accés.

Metodologia

Semipresencial: La UDIMA impartirà l'ensenyament en la modalitat de formació a distància i es donarà suport al CEF per a les classes pràctiques, material didàctic i les avaluacions mensuals, que necessàriament han de ser de caràcter presencial a Madrid, per exigència de la Direcció General d'Assegurances. Les classes pràctiques i avaluacions es desenvoluparan en almenys un dissabte de cada mes durant el desenvolupament del curs. Al començament del mateix s'indicaran les dates concretes d'aquestes sessions presencials. Així mateix, els alumnes tindran assistència permanent dels professors a través de la Plataforma de Teleformació i mitjançant tutories presencials i telefòniques en els horaris que es determinin.

Durada

Inici: A consultar.

Preu

Consulteu el preu
Grup A (34 ECTS) preu: 2.618 euros. Grup B (17 ECTS) preu: 1.309 euros. Grup C (5 ECTS) preu: 385 euros. L'import inclou tant la formació com els materials. No hi ha despeses administratives per obertura d'expedient ni per gestió de matrícula.

Tipus d'avaluació

Per a l'obtenció del diploma acreditatiu als alumnes han d'assistir al 90% de les sessions i haver superat les proves proposades durant el curs.
Curs de Formació per a Mediadors d'Assegurances i de Reassegurances
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X