EducaciOnline

Expert en Comptabilitat

EducaciOnline

Curs
On-line
180 Hores
2.395 €

Descripció

Per al desenvolupament de l'activitat empresarial es necessiten informacions diverses que permetin prendre decisions o definir estratègies. La comptabilitat proporciona una completa valoració quantitativa i qualitativa de l'empresa i permet el compliment de les obligacions fiscals legalment establertes.

En finalitzar el curs, l'estudiant serà capaç de portar la comptabilitat d'una empresa i entendre la informació econòmica i financera reflectida en els estats comptables.perfil professional

El curs capacita el titulat per a l'exercici de la gestió comptable-fiscal tant al departament d'administració de qualsevol tipus d'empresa pública o privada com en assessories comptables i fiscals.

Serà capaç de realitzar la gestió comptable i els principals tràmits fiscals d'una empresa, així com d'avaluar i interpretar la realitat econòmica de l'empresa.competències

Analitzar i valorar la naturalesa i les aplicacions dels comptes que integren el Pla General de Comptabilitat.

Dominar i aplicar els procediments de registre d'operacions del tràfic mercantil i dels instruments financers.

• Registrar adequadament les fonts de finançament de l'empresa.

Comptabilitzar de forma adequada les transaccions amb clients i proveïdors de l'empresa.

Comprendre i aplicar correctament les normatives de registre i valoració segons el Pla General de Comptabilitat.

Confeccionar els comptes anuals segons el Pla General de Comptabilitat.

Gestionar els tributs d'una empresa a través dels diferents procediments tributaris.

Calcular els principals impostos directes i indirectes.

Emplenar les principals declaracions informatives que s'han de presentar davant l'Administració Tributària.

Veure més

Temari del curs

Introducció. El patrimoni de la unitat econòmica i les seves variacions
Instrumentació comptable
El mesurament i la valoració comptable
El finançament i la inversió permanents
L'actiu i el passiu corrent
El resultat periòdic: ingressos i despeses
El cicle comptable
Introducció al PGC 2007. Marc conceptual i comptes anuals
Actiu no corrent
Actiu corrent
Patrimoni net, ingressos i despeses
Passiu
Matemàtica financera aplicada a la comptabilitat
Conceptes fonamentals i imposició directa
Imposició indirecta i tràmits fiscals
Veure més

Requisits

Requisits d'accés - Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). - Una capacitat professional adequada.

Durada

Inici: A consultar.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC en Comptabilitat.

Promocions

Consulti les nostres ajudes econòmiques.

Preu

2.395 €
Quota: 99 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Comptabilitat

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos