Expert en Direcció de Pimes

Curs
On-line
360 hores
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

En qualsevol empresa és imprescindible disposar de coneixements sobre gestió de l'organització. En una PIME, això cobra major importància ja que la majoria d'aquests coneixements i habilitats solen recaure en la / les mateixa / es persona / es.
El director d'una PIME ha d'adquirir capacitats d'anàlisi i diagnòstic, ser capaç de generar pensament estratègic, poder definir els factors de competitivitat del seu negoci, entendre el paper de la innovació i la tecnologia, saber elaborar un pla financer, crear les polítiques de màrqueting i del capital humà, ... i sobretot saber distingir les seves habilitats personals i professionals.

Perfil professional
El programa capacita el titulat per assumir i desenvolupar el rol com a directiu, tant en els àmbits de gestió operativa com de direcció, en el marc d'una PIME.
La seva visió estratègica i tàctica, juntament amb la seva capacitat d'anàlisi i diagnòstic, li permeten identificar els factors clau en cadascuna de les àrees funcionals de l'empresa i impulsar les mesures oportunes per maximitzar la seva competitivitat.

Competències
• Definir, identificar i implantar una planificació estratègica, tenint en compte diferents tipus d'organització empresarial i estructures organitzatives, per aconseguir un desenvolupament empresarial competitiu
• Desenvolupar el pensament estratègic basat en l'anàlisi de totes les variables del màrqueting que permeti dissenyar i desenvolupar plans de màrqueting integrals per a qualsevol tipus d'empresa.
• Analitzar i interpretar les empreses i l'entorn per desenvolupar línies estratègiques de negoci en el si de l'empresa per a la consecució de les objectius marcats per aquesta.
• Ser capaç de gestionar la cadena de subministrament de l'organització en el seu conjunt, adequant-la a la cadena de valor de l'empresa i als canvis en l'entorn extern, tenint en compte a més els objectius de qualitat i la satisfacció final dels clients.
• Dissenyar el subsistema d'Operacions, tant en el seu aspecte estratègic com tàctic.
• Comptabilitzar les operacions bàsiques, desenvolupar el cicle comptable complet i determinar la situació patrimonial en un moment donat i el resultat d'un període.
• Desenvolupar l'anàlisi d'estats financers, a través del domini de tècniques destinades a analitzar el balanç de situació, el compte de resultats, la rendibilitat i el fons de maniobra.
• Identificar i manejar els productes i instruments financers destinats a la gestió de tresoreria, al finançament a curt i llarg termini, ia les cobertures de riscos en l'àmbit de la PIME.
• Identificar, dissenyar i implementar un sistema de control de gestió en la PIME.
• Planificar, organitzar i gestionar polítiques de recursos humans.
• Desenvolupar un pla estratègic d'internacionalització per aprofitar les oportunitats de negoci. +
• Analitzar el flux d'informació, la tipologia i finalitat dels documents o comunicacions que s'utilitzen a l'empresa i saber reconèixer com aporten valor a l'empresa.
• Reconèixer l'existència dels processos empresarials així com la importància de la reorganització d'aquests processos amb les noves tecnologies de la informació.

Temari

Gestió estratègica
Introducció al màrqueting
Anàlisi interna
Anàlisi externa i investigació de mercat
Màrqueting estratègic
Política de producte
Política de preus
Política de distribució
Planificació comercial
Política de comunicació
Direcció d'operacions, logística i qualitat
Introducció. El patrimoni de la unitat econòmica i les seves variacions
Instrumentació comptable
El mesurament i la valoració comptable
El finançament i la inversió permanent
L'actiu i el passiu corrent
El resultat periòdic: ingressos i despeses
El cicle comptable
Anàlisi d'estats financers
Instruments financers a curt termini per a la PIME
El finançament de les inversions i l'oferta del sector assegurances
Planificació i control de gestió
El nou entorn sociolaboral
Organització, planificació i direcció de recursos humans
Reclutament i selecció
Desenvolupament professional
Avaluació i retribució
Internacionalització de l'empresa i globalització econòmica
La gestió de la informació i el coneixement en l'empresa
Tecnologies de la informació i processos de negoci

Requisits

Requisits d'accés - Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). - Una capacitat professional adequada.

Durada

Inici: 4 de març 2020.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC en Direcció i gestió de PIME

Promocions

Consulti les nostres ajudes econòmiques.

Preu

entre 1000 € i 2500 €
Quota: 99 euros / mes.
Campus i seus: EducaciOnline
EducaciOnline
Rambla Catalunya 38 3a planta 08006 Barcelona
Cursos més populars
X