Expert en Dret aplicat a la PIME

EducaciOnline

Descripció

Les PIMES tenen un paper fonamental en l'economia espanyola i europea, però malgrat la seva importància, els gestors i professionals que treballen en les PIMES s'enfronten a problemes de formació dels directius responsables de la gestió. Són moltes les branques del Dret que poden incidir sobre l'empresa, però en aquest curs estudiarem les que incideixen d'una manera fonamental en l'empresa: el Dret Mercantil, el Dercho Laboral i de la Seguretat Social, i el Dret Tributari. Amb aquest curs s'adquireix una formació especialitzada pel que fa al marc jurídic més rellevant per a l'activitat empresarial així com una consciència de la necessària visió interdisciplinar de l'ordenament jurídic.

Perfil professional
El programa capacita el titulat per assumir responsabilitats bàsiques relacionades amb la gestió legal de la PIME, ja que adquirirà una visió general de tots aquells aspectes del tràfic mercantil, laboral i tributari necessaris per al desenvolupament de la seva activitat empresarial.
Des d'una visió integrada, serà capaç d'identificar les responsabilitats legals bàsiques que s'han d'assumir, així com dur a terme accions preventives i executives destinades a garantir la realització de l'activitat empresarial ajustada al dret.

Competències
• Desenvolupar el procés de creació d'una empresa escollint el format jurídic més adequat.
• Gestionar adequadament els diferents tipus de contracte, públic i privat, i identificar aquelles clàusules més perilloses per al negoci per tal de corregir i esmenar els defectes i eliminar allò que pugui resultar perjudicial.
• Identificar els òrgans socials, les operacions societàries més freqüents i la documentació societària bàsica.
• Assegurar la protecció de l'activitat empresarial i els productes de la mateixa (patents, marques o dissenys industrials) i defensar-la de la competència deslleial i de la publicitat.
• Minorar els riscos que comporta el tracte amb usuaris, consumidors i dades personals, així com l'ús d'internet i comerç electrònic com a eines del nostre treball.
• Enfortir la capacitat de gestió de treballadors i / o empresaris de PIME en l'àmbit laboral.
• Avaluar els elements que componen la relació laboral.
• Diagnosticar els conflictes laborals i aplicar solucions per a la seva resolució.
• Disposar de capacitat d'anàlisi i síntesi en qüestions tributàries.
• Complir amb les obligacions tributàries que afecten les PIME.

Temari

Introducció al dret mercantil
Creació de l'empresa i formes jurídiques
Protecció de l'empresa i del consumidor
Dret de la contractació
Dades i responsabilitats
Introducció al dret laboral
Salari i nòmina
Contractació laboral
Contractació laboral i modificacions del contracte laboral
Suspensió i extinció de la relació laboral
Conflictes col · lectius
Seguretat Social
Prevenció de riscos laborals
Introducció al sistema tributari
Impostos estatals directes
Impostos estatals indirectes
Impostos de les hisendes públiques descentralitzades

Requisits

Requisits d'accés - Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). - Una capacitat professional adequada.

Durada

Inici: A consultar.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC en Dret aplicat a la PIME.

Promocions

Consulti les nostres ajudes econòmiques.

Preu

entre 1000 € i 2500 €
Quota: 99 euros / mes.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Expert en Dret aplicat a la PIME
També et recomanem aquests cursos
X