EducaciOnline

Programa Superior en Finances aplicades a la PIME i Control de gestió PIME

EducaciOnline

Curs
On-line
375 Hores
3.150 €

Descripció

GESTIONA CORRECTAMENT LES FINANCES D'UNA EMPRESAEl futur d'una PIME depèn en gran mesura de la seva planificació financera, tant a curt com a llarg termini. Per això resulta fonamental aprendre a analitzar i interpretar la realitat econòmica de l'empresa en el seu conjunt per poder prendre les decisions financeres més oportunes en cada moment.El curs de formació superior en FINANCES APLICADES PIME d'EducaciOnline conté els recursos i els instruments pràctics necessaris per gestionar de forma eficaç les finances d'una PIME i aprendre com assegurar els fons necessaris per dur a terme els seus plans estratègics o tàctics.Perfil ProfessionalEl curs capacita el titulat per exercir com a responsable de comptabilitat i administració de

una PIME, assistent del director financer i d'administració d'una gran empresa o com

petit empresari, autònom, emprenedor o professional de disciplines no econòmiques que

vulgui posar en marxa un projecte empresarial i que, per concepte o per trobar-se en una fase

inicial, hagi de gestionar autònomament la part financera de l'empresa, per al que haurà de conèixer i comprendre els estats financers de la mateixa.

Així doncs, el titulat estarà capacitat per extreure i interpretar la informació necessària, tant de la comptabilitat financera de l'empresa com de l'analítica per a la presa de decisions.Competències• Elaborar, interpretar i analitzar els estats economicofinancers de l'empresa, així com realitzar previsions de futur.

• Confeccionar informes de gestió relatius a l'anàlisi dels estats financers i conèixer els elements fonamentals que cal tenir en compte.

• Dur a terme la gestió administrativa d'un servei d'auditoria de comptes anuals.

• Estudiar, classificar i sistematitzar els costos de cada procés de producció per a la informació i presa de decisions en l'empresa.

• Realitzar un pressupost útil per a la gestió estratègica de l'empresa, analitzant els seus vessants de planificació i control.

• Utilitzar els instruments financers a l'abast de l'empresa per optimitzar la gestió dels seus fons i satisfer les seves necessitats financeres.

• Preparar la negociació empresa-banca amb l'objectiu de millorar els resultats de l'empresa.EL CONTROL DE GESTIÓ, AVUI ÉS UNA PROFESSIÓ CRUCIALsVivim en l'era de la informació i les empreses modernes han d'aprendre a utilitzar-la com un element clau del seu funcionament i organització. Un bon sistema de control i anàlisi de tota la informació que genera una empresa, financera, administrativa i operativa, és fonamental per prendre les decisions més adequades en cada moment.El curs de CONTROL DE GESTIÓ PER PIME d'EducaciOnline t'ensenyarà a exercir les funcions de controller d'una empresa sospesant la informació necessària per a la presa de decisions, controlar l'evolució del negoci i adoptar les mesures correctives que siguin oportunes en cada circumstància.Perfil ProfessionalEl curs capacita per exercir funcions de gestió i de suport a la direcció del departament de

comunicació d'una companyia, institució pública, gabinet o agència professional.

La persona titulada estarà en condicions de participar amb els seus propis coneixements i criteris en la

creació d'un programa o actuació de relacions públiques, tant a nivell general com en una acció

puntual. Així mateix, també podrà executar i implementar satisfactòriament els fonaments

pràctics del programa o acció i procedir a la seva anàlisi posterior i avaluació.Competències• Millorar la comunicació corporativa de l'empresa en la relació amb els públics interns i externs de l'empresa.

• Crear i implementar un Pla de Relacions Públiques, sabent escollir les eines i els missatges que

millor s'ajusten als objectius de l'organització.

• Distingir els diferents tipus de grups d'interès, externs i interns, la seva importància, les seves expectatives i les seves

necessitats de comunicació per donar-los una resposta satisfactòria en cada cas.

• Saber manejar-se en les diferents situacions i escenaris comunicatius que se li poden presentar a una

organització.

METODOLOGIAT'oferim un model pedagògic innovador i de qualitat que té com a centre d'interès l'estudiant, facilitar l'estudi i alhora, fer compatible la seva activitat quotidiana amb els objectius de la formació.El Campus virtual, els continguts del material didàctic, i els professors i tutors, són els instruments bàsics del model que qualifica l'estudiant per un mètode d'avaluació contínua. Aquesta avaluació, permet conèixer l'evolució de l'estudiant durant el curs i ajudar durant el procés de formació.Doble titulacióEducaciOnline ha creat ofertes de doble titulació, per als seus cursos de formació superior, que et beneficiaran sempre que vulguis ampliar el teu curriculum amb l'especialització professional de qualitat i titulació universitària.

Es tracta d'ofertes formatives amb el contingut curricular complet de dos cursos de temes relacionats i que, un cop superats, donen accés a dos Diplomes d'Extensió Universitària de la UOC.

Per exemple, és freqüent que l'estudiant interessat en el curs de comptabilitat estigui també interessat en l'àrea de finances.

El programa de doble titulació de comptabilitat i finances dóna resposta a aquests dos interessos i amb unes condicions molt favorables per a l'alumne.

Així doncs, EducaciOnline t'ofereix la possibilitat d'aprofitar aquesta oferta amb unes millors condicions i amb un calendari adaptat per poder abordar aquest programa amb èxit.

Qualsevol Curs de Formació Superior d'EducaciOnline té associat un altre curs relacionat, que complementa i desenvolupa la gran diversitat de competències professionals que exigeix ??el mercat laboral. Això garanteix, juntament amb la titulació final, l'especialització necessària per optar a llocs de treball de categories professionals superiors ..

Recorda ... pots aconseguir dos Diplomes de la UOC en les àrees del teu interès amb unes condicions immillorables.

Veure més

Preu

3.150 €
Quota: 141 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa Superior en Finances aplicades a la PIME i Control de gestió PIME

Programa Superior en Finances aplicades a la PIME i Control de gestió PIME