EducaciOnline

Expert en Finances per a PIME

EducaciOnline

Curs
On-line
150 Hores

Descripció

Per prendre decisions encertades els és necessari, d'una banda, disposar prèviament d'informació sobre la realitat de l'empresa i de l'altra, i el que és més important, saber interpretar correctament.

El curs pretén dotar els gestors de les pimes d'uns recursos i d'uns instruments pràctics que els permetin gestionar correctament les finances de la seva empresa, des dels fonaments de la informació comptable a les tècniques d'anàlisi, les bases del càlcul de costos i de l'elaboració i el seguiment de pressupostos.

Un cop finalitzat el curs l'estudiant haurà de ser capaç de realitzar una gestió correcta del finançament que asseguri la seva empresa els fons necessaris per dur a terme els seus plans així com d'escollir les inversions adequades a les seves necessitats.Perfil professional

El curs capacita el titulat per exercir com a responsable de comptabilitat i administració d'una PIME, assistent del director financer i d'administració d'una gran empresa o com a petit empresari, autònom, emprenedor o professional de disciplines no econòmiques que vulgui posar en marxa un projecte empresarial i que, per concepte o per trobar-se en una fase inicial, hagi de gestionar autònomament la part financera de l'empresa, per al que haurà de conèixer i comprendre els estats financers de la mateixa.

Així doncs, el titulat estarà capacitat per extreure i interpretar la informació necessària, tant de la comptabilitat financera de l'empresa com de l'analítica per a la presa de decisions.Competències

• Elaborar, interpretar i analitzar els estats economicofinancers de l'empresa, així com realitzar previsions de futur.

• Confeccionar informes de gestió relatius a l'anàlisi dels estats financers i conèixer els elements fonamentals que cal tenir en compte.

• Dur a terme la gestió administrativa d'un servei d'auditoria de comptes anuals.

• Estudiar, classificar i sistematitzar els costos de cada procés de producció per a la informació i presa de decisions en l'empresa.

• Realitzar un pressupost útil per a la gestió estratègica de l'empresa, analitzant els seus vessants de planificació i control.

• Utilitzar els instruments financers a l'abast de l'empresa per optimitzar la gestió dels seus fons i satisfer les seves necessitats financeres.

• Preparar la negociació empresa-banca amb l'objectiu de millorar els resultats de l'empresa.

Veure més

Temari del curs

Introducció a les finances de la PIME
El patrimoni de l'empresa
L'actiu, el passiu exigible i el patrimoni net
El balanç de situació
El resultat i els seus components
El compte de pèrdues i guanys
L'estat de fluxos d'efectiu
Introducció a l'anàlisi d'estats comptables
El balanç de situació adaptat
El compte de pèrdues i guanys adaptada per a l'anàlisi
Anàlisi de la solvència de l'empresa i de la rendibilitat
Indicadors d'ingressos i de despeses
Introducció a l'anàlisi de l'estat de fluxos d'efectiu
Auditoria de comptes: concepte i abast
Procés d'auditoria: metodologia i informe
Tècniques de verificació
Introducció al concepte de comptabilitat analítica o de costos
La producció
Concepte i classificació de costos
Els models de comptabilitat de costos
La comptabilitat analítica
La gestió pressupostària en el context de la planificació estratègica
Components del pressupost global de l'empresa
El control del pressupost
La inversió i el finançament a l'empresa
Instruments financers
Altres formes de finançament. El capital risc
Estudi comparatiu dels principals instruments de finançament i d'inversió
La gestió financera: la relació banca-empresa
Veure més

Requisits

Requisits d'accés - Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). - Una capacitat professional adequada.

Durada

Inici: 4 de març 2020.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC en Finances aplicades a la PIME

Promocions

Consulti les nostres ajudes econòmiques.

Preu

Quota: 86 euros/mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Finances per a PIME

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Expert en Finances per a PIME