Expert en Fiscalitat per a PIME

Curs
On-line
165 hores
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

Aquest curs proporciona un coneixement teòric dels principals impostos que integren el sistema tributari espanyol, centrant-se a continuació en aquells supòsits que habitualment afecten les PIME.
El contingut teòric es complementarà amb supòsits pràctics amb l'objectiu de facilitar la posterior aplicació dels coneixements adquirits en els seus respectius àmbits professionals.

Perfil professional
El curs capacita el titulat perquè assumeixi, en un primer nivell, funcions tècniques pel que fa a la gestió dels principals impostos que graven l'activitat econòmica de la PIME (IVA, IRPF, impost de societats, etc.) I, en un segon nivell, perquè assumeixi funcions directives respecte a la planificació i aplicació d'aquests impostos.
Així doncs, i gràcies a una visió àmplia, especialitzada i actualitzada dels aspectes teòrics i pràctics de l'àmbit tributari espanyol empresarial, actuarà de manera autònoma amb l'objectiu d'optimitzar els aspectes fiscals segons els interessos de l'empresa, d'acord amb la legislació vigent, i de manera coordinada amb els departaments corresponents i l'estratègia de la direcció.

Competències
• Diferenciar les classes de tributs i comprendre i identificar els conceptes fonamentals de cada impost.
• Gestionar els tributs d'una empresa a través dels diferents procediments tributaris.
• Calcular els principals impostos directes i indirectes.
• Emplenar les principals declaracions informatives que s'han de presentar davant l'Administració Tributària.
• Planificar, avaluar i assessorar en la gestió tributària de l'empresa per donar la resposta adequada i un valor afegit a la tributació.
• Plantejar i aplicar una estratègia per aconseguir una tributació òptima per a una empresa.
• Interpretar i aplicar correctament la normativa, la doctrina i altres fonts tributàries, tramitar correctament els diferents tributs i identificar els règims tributaris existents, els beneficis fiscals actuals per a cada activitat i sector.
• Anticipar, identificar i resoldre la problemàtica tributària en l'àmbit del sector empresarial.

Temari

Conceptes fonamentals de la fiscalitat
L'impost de societats (IS)
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
Impost sobre el patrimoni (IP)
Impost sobre successions i donacions
Impost sobre activitats econòmiques
Impost sobre béns immobles
L'impost sobre el valor afegit (IVA)
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
Declaracions informatives
Tràmits i formularis fiscals

Requisits

Requisits d'accés - Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). - Una capacitat professional adequada.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC en Fiscalitat aplicada a la PIME.

Preu

entre 1000 € i 2500 €
Quota: 86 euros / mes.
Campus i seus: EducaciOnline
EducaciOnline
Rambla Catalunya 38 3a planta 08006 Barcelona
Cursos més populars
X