Expert en Qualitat ISO 9001

Curs
On-line
240 hores
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

Les organitzacions evolucionen com ho fa l'entorn econòmic i social. I en aquest procés d'adaptació ha una clau: el coneixement Aquest curs planteja l'equip directiu dos reptes bàsics: assegurar que els seus clients estan satisfets i que el seu sistema de gestió millora de manera contínua. Però també proposa una solució, un mètode per aconseguir ambdós objectius, la gestió basada en processos.

Perfil professional
El curs capacita el titulat per analitzar, implantar i dirigir el sistema de gestió de qualitat d'una organització, d'acord amb la norma internacional UNE EN ISO 9001:2008, aplicant la gestió basada en processos per tal d'aconseguir la satisfacció dels clients .
Igualment, capacita el titulat per avaluar i millorar el sistema de gestió de qualitat a través de la norma internacional UNE EN ISO 9004:2009.

Competències
• Disposar d'una visió global de l'empresa en tant unitat econòmica de producció així com dels seus tipus d'organització i processos de gestió.
• Valorar i defensar la importància de la qualitat en la gestió de les organitzacions.
• Comprendre i aplicar les principals normatives de gestió i els models de referència de gestió de qualitat.
• Identificar les claus humanes, de gestió de la qualitat personal, en la implantació d'un sistema de gestió de qualitat.
• Interpretar la norma ISO 9001 i planificar i coordinar la implantació d'un sistema de gestió de qualitat.
• Dissenyar i documentar un sistema de gestió de qualitat, basant-se en la norma ISO 9001, incorporant la filosofia de la gestió basada en processos.
• Organitzar i implementar auditories de qualitat d'acord amb la norma ISO 19011.
• Ser capaç d'establir relacions entre el model de gestió per processos i el model de gestió per a l'èxit sostingut que permetin identificar i proposar millores a l'organització.
• Desenvolupar o impulsar l'aplicació d'algun dels models genèrics per a l'èxit sostingut en el context d'una empresa PIME.
• Dissenyar un pla de millora adaptat a les necessitats de l'organització, prenent com a base les orientacions de la norma ISO 9004:2009.

Temari

L'empresa
Processos i logística
Màrqueting
Finances
Recursos humans
Qualitat com a necessitat estratègica
Gestió de la qualitat personal
Introducció a la gestió per processos
Interpretació de la norma ISO 9001:2008
Documentació i implantació del sistema de gestió de qualitat
Auditoria de qualitat
Introducció a la gestió per a l'èxit sostingut
Avaluació de la ISO 9004

Requisits

Requisits d'accés - Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). - Una capacitat professional adequada.

Durada

Inici: 4 de març 2020.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC en Gestió de qualitat (ISO 9001)

Promocions

Consulti les nostres ajudes econòmiques.

Preu

entre 1000 € i 2500 €
Quota: 99 euros / mes.
Campus i seus: EducaciOnline
EducaciOnline
Rambla Catalunya 38 3a planta 08006 Barcelona
Cursos més populars
X