Curs de FP de Tècnic Superior en Educació Infantil

Implika Barcelona

Descripció

Tens una clara vocació docent? Amb el títol FP de Tècnic Superior d'Educació Infantil de Implika en col·laboració amb Ilerna Online exerciràs una de les professions més demandades en l'època actual i contribuiràs al desenvolupament de petits d'entre 0 i 6 anys en una fase decisiva per a ells.
Aquesta formació et capacitarà per treballar en escoles bressol, ludoteques, centres infantils i programes específics de treball amb menors en situació de risc social, entre d'altres.
Podràs portar un ritme d'estudi adaptat a les teves necessitats decidint en cada semestre de quina crèdits vols matricular i examinar-te. No hauràs de fer proves lliures per a accedir, estudies i t'examines a través d'Implika.

Temari

1r semestre
• Anatomia Personal i Salut Infantil
• Atenció i cura de l'alimentació dels nens
• Atenció i cura de l'activitat i el descans dels nens
• Atenció i cura de la higiene dels infants
• Programació i avaluació d'hàbits d'autonomia personal
• Intervenció en situacions de salut d'especial dificultat
• Expressió i Comunicació
• Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió verbal
• Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió rítmico-musical
• Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió logicomatemàtica
• Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió gestual
• Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió a través de les TAC
• Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió plàstica
• Primers Auxilis
• Recursos i trasllat de l'accidentat
• Suport vital bàsic (SVB) i DEA
• Atenció sanitària d'urgència

2n semestre
• El joc infantil i la seva metodologia
• El joc i les joguines
• Disseny de projectes d'intervenció d'oci i lleure educatiu
• Implementació d'activitats d'oci i lleure
• Desenvolupament socioafectiu
• Intervenció en l'àmbit afectiu-sexual
• Intervenció en l'àmbit social
• Habilitats socials
• Habilitats de comunicació en nens, famílies i professionals
• Dinamització de grups
• Formació i Orientació Laboral
• Incorporació a la feina
• Prevenció de riscos laborals

3er Semestre
• Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
• Intervenció socioeducativa amb infants en risc social
• Intervenció socioeducativa amb famílies
• Didàctica de l'educació infantil
• Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys
• Planificació dels espais, el temps i els recursos en educació infantil
• Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit formal
• Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit no formal
• Desenvolupament cognitiu i motriu
• Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu
• Intervenció en el desenvolupament motriu
• Intervenció en el desenvolupament cognitiu
• Intervenció primerenca
• Pràctica psicomotriu

4t Semestre
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Projecte d'atenció a la infància
• Formació en centres de treball

Competències per a les quals et prepara el curs

Aprendre a programar i dur a terme activitats d'intervenció educativa. Conèixer els aspectes relacionats amb l'alimentació, nutrició, higiene i malalties en la infància. Conèixer les diferents fases de desenvolupament del nen. Adquirir coneixements en atenció a menors en risc social. Analitzar el procés d'intervenció i els seus resultats, gestionant la documentació associada i transmetent la informació.

Requisits

Necessites complir els requisits d'accés a un cicle de grau superior:
Tenir el títol de graduat en Batxiller.
Tenir el títol de tècnic / a o de tècnic / a auxiliar.
Haver superat COU.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
Haver superat la prova d'accés a universitat per a majors de 25 anys.
Haver superat la prova d'accés a Grau Superior.
En el cas que no compleixis els requisits per a cursar el cicle formatiu de Tècnic en Educació Infantil a IMPLIKA, pots preparar les proves d'accés a grau superior que, un cop aprovades, et habilitaran per cursar i obtenir el títol oficial de FP de Grau superior d'Educació Infantil.

Titulació obtinguda

Un cop superats tots els crèdits del cicle, rebràs la titulació oficial de Tècnic en Tècnic Superior d'Educació Infantil, expedida pel Ministeri d'Educació a través de ILERNA Online.

Pràctiques

Un cop aprovat el 70% dels crèdits, compliràs a partir de 383 hores pràctiques de Formació en centres de treball.

Perspectives laborals

Educador / a infantil en primer cicle d'educació infantil a les institucions dependents d'organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada. Educador / a en institucions i / o en programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social o en mitjans de suport familiar. Podràs desenvolupar-te professionalment com a educador / a en programes o activitats d'oci i temps lliure amb menors (0-6 anys).

Promocions

Ajudes de fins al 25%.
Facilitats de pagament i ajudes disponibles.

Avantatges del curs

Per què Implika ?: Agència de Col·locació autoritzada pel SEPE. Assessorament personalitzat i orientat a l'ocupació. Programes actualitzats i alineats amb la realitat del món laboral. 7 de cada 10 dels nostres alumnes troben feina en els 6 primers mesos. Premi Nacional "El Suplement" 2017 en la categoria de Formació.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Curs de FP de Tècnic Superior en Educació Infantil
També et recomanem aquests cursos
X