AULA Empresarial

Gestió de Comunitats de Propietaris

AULA Empresarial

Descripció

El Curs inclou tot el que necessites per iniciar l'activitat professional:

Models i formularis preparats perquè només hagis de omplir les dades específiques de cada contracte, estatuts, càlcul de quotes, preparació de les remeses de cobraments, emissió de circulars

Impresos i exemples de liquidació d'impostos per desenvolupar la gestió d'una comunitat.

Legislació actualitzada per consultar en l'exercici de la professió.Borsa de treball:

Aula posa a disposició de les empreses, els professionals millor preparats en el sector immobiliari.

Oferim als nostres alumnes una porta oberta cap a noves oportunitats professionals.Inclou tot el material necessari per assegurar el total aprofitament del curs, amb exercicis d'autoavaluació i proves de nivell que has d'enviar al tutor per obtenir el diploma.

Veure més

Temari del curs

Mòdul 1: Gestió de Comunitats
 
La propietat horitzontal . Marc normatiu .
 
El títol constitutiu i els estatuts.
 
Òrgans de govern de la comunitat .
 
La junta de propietaris : el president , el vicepresident ,
l'administrador i el secretari .
 
Acords de les juntes de propietaris .
 
La divisió de l'edifici .
 
El pressupost comunitari i la quota .
 
Obligacions de la comunitat en material laboral.
 
Les assegurances d'immobles .
 
Formes d'ordenació dels complexos immobiliaris
privats .
 
Agrupació de comunitats de propietaris .
 
La comunitat de béns .
 
La declaració d'obra nova .

Mòdul 2: Règim de la Comunitat
 
El reglament de règim interior .
 
Jerarquia de les normes aplicables .
 
Obligacions fiscals .
 
El fons de reserva .
 
La quota o coeficient de participació .
 
Qui ha de pagar la quota comunitària .
 
Impugnació i impagament de la quota .
 
Procediment judicial per a la reclamació
de deutes comunitaris .
 
Garantia legal del cobrament de les quotes impagades .
 
Drets i obligacions dels propietaris .

Activitats no permeses .
 
Limitacions al dret de realitzar modificacions
en pisos o locals .
 
Elements comuns , eliminació de barreres
arquitectòniques i règim dels complexos
immobiliaris privats .

Mòdul 3: La Compra -Venda Immobiliària
 
La intermediació en el sector immobiliari .
 
Adquisició d'habitatge nou .
 
L'edificació .
 
Drets dels consumidors i usuaris d'habitatges .
 
La relació contractual . responsabilitat
contractual de les parts en el contracte ? de compravenda .
 
Segones i posteriors transmissions d'habitatges .
 
Organització del sistema registral .
 
Dret hipotecari .
 
Arrendament d'immobles .

Mòdul 4: Comptabilitat i Pla General Comptable
 
Conceptes generals . Principis Comptables .
 
Definicions i relacions comptables.
 
Quadres de comptes .
 
Els comptes i les obligacions registrals .
 
El Balanç de situació i Patrimoni .
 
Llibres de comptabilitat , principis comptables i planificació .
 
La problemàtica de l'actiu fix . Amortitzacions .
 
Provisions i periodificacions .
 
Existències. Regularització .
 
El compte resultats .
 
L'aplicació de resultats .
 
Desenvolupament d'un exercici comptable .
 
Comptes anuals .
 
Normes de valoració .

Mòdul 5: Fiscalitat Immobiliària
 
Conceptes tributaris .
 
Impost sobre la renda de les persones físiques I.
 
Impost sobre la renda de les persones físiques II .
 
Impost sobre el patrimoni .
 
Impost sobre el valor afegit I.
 
Impost sobre el valor afegit II .
 
Impost sobre transmissions patrimonials .
 
Impost sobre successions i donacions .
 
Impost sobre béns immobles .
 
Impost sobre el valor de l'increment
dels béns de naturalesa urbana .

Mòdul 6: Legislació
 
Llei d'Arrendaments Urbans .
 
Llei d'Ordenació a l'Edificació .
 
Llei de Propietat Horitzontal .
 
Codi Civil .
 
Llei del Sòl.
Veure més

Durada

Dedicant quatre hores a la setmana podràs gestionar eficaçment una Administració de Finques o Comunitat de Propietaris, abans de sis mesos.

Perspectives laborals

El nostre diploma et permetrà exercir com a Gestor de Comunitat de Propietaris amb totes les garanties.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Gestió de Comunitats de Propietaris

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Gestió de Comunitats de Propietaris