Gestió de Comunitats de Propietaris

Curs
Semi-presencial
entre 500 € i 1000 €

Descripció

El Curs inclou tot el que necessites per iniciar l'activitat professional:
Models i formularis preparats perquè només hagis de omplir les dades específiques de cada contracte, estatuts, càlcul de quotes, preparació de les remeses de cobraments, emissió de circulars
Impresos i exemples de liquidació d'impostos per desenvolupar la gestió d'una comunitat.
Legislació actualitzada per consultar en l'exercici de la professió.

Borsa de treball:
Aula posa a disposició de les empreses, els professionals millor preparats en el sector immobiliari.
Oferim als nostres alumnes una porta oberta cap a noves oportunitats professionals.

Inclou tot el material necessari per assegurar el total aprofitament del curs, amb exercicis d'autoavaluació i proves de nivell que has d'enviar al tutor per obtenir el diploma.

Temari

Mòdul 1: Gestió de Comunitats
 
La propietat horitzontal . Marc normatiu .
 
El títol constitutiu i els estatuts.
 
Òrgans de govern de la comunitat .
 
La junta de propietaris : el president , el vicepresident ,
l'administrador i el secretari .
 
Acords de les juntes de propietaris .
 
La divisió de l'edifici .
 
El pressupost comunitari i la quota .
 
Obligacions de la comunitat en material laboral.
 
Les assegurances d'immobles .
 
Formes d'ordenació dels complexos immobiliaris
privats .
 
Agrupació de comunitats de propietaris .
 
La comunitat de béns .
 
La declaració d'obra nova .

Mòdul 2: Règim de la Comunitat
 
El reglament de règim interior .
 
Jerarquia de les normes aplicables .
 
Obligacions fiscals .
 
El fons de reserva .
 
La quota o coeficient de participació .
 
Qui ha de pagar la quota comunitària .
 
Impugnació i impagament de la quota .
 
Procediment judicial per a la reclamació
de deutes comunitaris .
 
Garantia legal del cobrament de les quotes impagades .
 
Drets i obligacions dels propietaris .

Activitats no permeses .
 
Limitacions al dret de realitzar modificacions
en pisos o locals .
 
Elements comuns , eliminació de barreres
arquitectòniques i règim dels complexos
immobiliaris privats .

Mòdul 3: La Compra -Venda Immobiliària
 
La intermediació en el sector immobiliari .
 
Adquisició d'habitatge nou .
 
L'edificació .
 
Drets dels consumidors i usuaris d'habitatges .
 
La relació contractual . responsabilitat
contractual de les parts en el contracte ? de compravenda .
 
Segones i posteriors transmissions d'habitatges .
 
Organització del sistema registral .
 
Dret hipotecari .
 
Arrendament d'immobles .

Mòdul 4: Comptabilitat i Pla General Comptable
 
Conceptes generals . Principis Comptables .
 
Definicions i relacions comptables.
 
Quadres de comptes .
 
Els comptes i les obligacions registrals .
 
El Balanç de situació i Patrimoni .
 
Llibres de comptabilitat , principis comptables i planificació .
 
La problemàtica de l'actiu fix . Amortitzacions .
 
Provisions i periodificacions .
 
Existències. Regularització .
 
El compte resultats .
 
L'aplicació de resultats .
 
Desenvolupament d'un exercici comptable .
 
Comptes anuals .
 
Normes de valoració .

Mòdul 5: Fiscalitat Immobiliària
 
Conceptes tributaris .
 
Impost sobre la renda de les persones físiques I.
 
Impost sobre la renda de les persones físiques II .
 
Impost sobre el patrimoni .
 
Impost sobre el valor afegit I.
 
Impost sobre el valor afegit II .
 
Impost sobre transmissions patrimonials .
 
Impost sobre successions i donacions .
 
Impost sobre béns immobles .
 
Impost sobre el valor de l'increment
dels béns de naturalesa urbana .

Mòdul 6: Legislació
 
Llei d'Arrendaments Urbans .
 
Llei d'Ordenació a l'Edificació .
 
Llei de Propietat Horitzontal .
 
Codi Civil .
 
Llei del Sòl.

Durada

Dedicant quatre hores a la setmana podràs gestionar eficaçment una Administració de Finques o Comunitat de Propietaris, abans de sis mesos.

Perspectives laborals

El nostre diploma et permetrà exercir com a Gestor de Comunitat de Propietaris amb totes les garanties.
Gestió de Comunitats de Propietaris
AULA Empresarial
Campus i seus: AULA Empresarial
AULA Empresarial
C/ Beethoven, 8, 6º 1ª 08021 Barcelona
Cursos més populars
X