Escuela abierta de negocios - EANE

Curs de Gestió Laboral per a Empreses (formació bonificada per a treballadors i empreses)

Escuela abierta de negocios - EANE

Descripció

El Curs de Gestió Laboral per a Empreses és una formació bonificada per a treballadors i empreses relacionada amb l'àmbit dels recursos humans. Amb ell aprendràs les normes de l'Impost de Societats, estratègies fiscals i els aspectes bàsics de la internacionalització d'empreses

Temari del curs

Bloc 1. Dret del Treball.
Mòdul 1. Dret de Treball. Concepte i Fuentes.
 • 1.1. Concepte.
 • 1.2. Drets i deures del treballador.
 • 1.3. Drets i deures de l'empresari.
 • 1.4. El temps de treball.
Mòdul 2. La Llibertat Sindical. Representació dels Treballadors.
 • 2.1. La llibertat sindical.
 • 2.2. Els representants legals dels treballadors.
 • 2.3. Associacionisme empresarial.
 • 2.4. El dret a vaga.
 • 2.5. Conflictes col·lectius.
Bloc 2. Contractació, Nòmines i Assegurances Socials.
Mòdul 1. La Relació Laboral.
 • 1.1. Concepte.
 • 1.2. Drets i deures del treballador.
 • 1.3. Drets i deures de l'empresari.
 • 1.4. El temps de treball.
Mòdul 2. El Contracte de Treball i les seves Modalitats.
 • 2.1. Les parts en el contracte de treball.
 • 2.2. Forma del contracte de treball.
 • 2.3. Durada del contracte de treball.
 • 2.4. Contracte indefinit.
 • 2.5. Contracte temporal.
 • 2.6. Contracte per a la formació i l'aprenentatge.
 • 2.7. Contracte en pràctiques.
Mòdul 3. Modificació, Suspensió i Extinció del Contracte de Treball.
 • 3.1. Modificacions en el contracte de treball.
 • 3.2. Suspensió del contracte de treball.
 • 3.3. Extinció del contracte de treball.
Mòdul 4. El Salari.
 • 4.1. Concepte i naturalesa del salari.
 • 4.2. Estructura del salari.
 • 4.3. Absorció i compensació.
 • 4.4. Les meritacions extrasalarials.
 • 4.5. El rebut de salari.
 • 4.6. Deduccions del salari.
 • 4.7. Pagament del salari.
 • 4.8. Garanties del salari.
Mòdul 5. Com Calcular i Emplenar una Nòmina.
 • 5.1. Introducció.
 • 5.2. Encapçalament.
 • 5.3. Percepcions salarials.
 • 5.4. Percepcions no salarials.
 • 5.5. Deduccions.
 • 5.6. Bases.
 • 5.7. Dates i signatures.
 • 5.8. Exercicis pràctics de nòmines resolts.
Mòdul 6. Afiliació a la Seguretat Social.
 • 6.1. El sistema de Seguretat Social.
 • 6.2. El règim general de la Seguretat Social.
 • 6.3. La inscripció d'empreses.
 • 6.4. L'afiliació dels treballadors.
 • 6.5. Altes, variació de dades i baixes dels treballadors.
Mòdul 7. Cotització a la Seguretat Social.
 • 7.1. Obligació de cotitzar.
 • 7.2. Termini d'ingrés.
 • 7.3. Quantia.
 • 7.4. Tipus de cotització.
 • 7.5. Bases de cotització.
 • 7.6. Recaptació.
Mòdul 8. Contingències Protegides i Prestacions.
 • 8.1. Assistència sanitària.
 • 8.2. Incapacitat temporal.
 • 8.3. Maternitat.
 • 8.4. Paternitat.
 • 8.5. Risc durant l'embaràs.
 • 8.6. Risc durant la lactància natural.
 • 8.7. Incapacitat permanent parcial.
 • 8.8. Incapacitat permanent total.
 • 8.9. Incapacitat permanent absoluta.
 • 8.10. Gran invalidesa.
 • 8.11. Lesions permanents no invalidants.
 • 8.12. Jubilació.
 • 8.13. Protecció per mort i supervivència.
 • 8.14. Prestació per desocupació.
 • 8.15. Subsidi de desocupació.
Mòdul 9. La Gestió i Cotització Telemàtica: El Sistema XARXA.
 • 9.1. El sistema XARXA.
 • 9.2. Afiliació.
 • 9.3. Cotització.
 • 9.4. Gestió de IT.
Mòdul 10. El Sistema de Liquidació Directa.
 • 10.1. Introducció.
 • 10.2. El Sistema Cret@.
 • 10.3. Objectius del Sistema Cret@.
 • 10.4. Com Afecta a les Empreses Cret@?.
 • 10.5. Diferències entre el Sistema Antic i Cret@.
 • 10.6. L'Enviament de les Assegurances amb el Canvi de sistema.
 • 10.7. El Sistema de Liquidació Directa.
Mòdul 11. Els Impresos de Cotització. RLC I RNT.
 • 11.1. Introducció.
 • 11.2. La RNT.
 • 11.3. El RLC.
 • 11.4. Rectificació de Liquidacions.
 • 11.5. Anul·lació de Liquidacions.

Bloc 3. Estrangeria.
Mòdul 1. L'Autorització de Treball.
 • 1.1. El Dret al Treball.
 • 1.2. Autorització Prèvia.
 • 1.3. Canvi de l'Ocupador.
 • 1.4. Absència de l'Autorització Prèvia.
 • 1.5. Tipus d'Autoritzacions.
 • 1.6. L'Autorització de Treball Inicial.
 • 1.7. Acords Migratoris.
 • 1.8. La Renovació de les Autoritzacions.
 • 1.9. Modificació de la Situació de l'Estranger a Espanya.
 • 1.10. Règims Especials.
 • 1.11. Guia de Procediments Laborals. Documentació Complementària.
Veure més

Destinataris

Dirigit a tot aquell que vulgui assessorar empresaris i treballadors a reduir els seus pagaments en l'impost de Societats

Requisits

No són necessaris requisits previs.Tipus d'avaluació

Avaluació contínua: exercicis pràctics al llarg del curs.

Durada

El curs té una durada de 100h i una estructura de 3 blocs i 14 mòduls.

Objetius


 • Conèixer, d'on procedeixen, quines són les fonts, tant de l'ordenament jurídic en general, com les que regulen la relació laboral.

 • Identificar, dins de l'actual constitució espanyola, els preceptes de contingut laboral.

 • Distingir els tipus de lleis (orgàniques i ordinàries) i les normes amb rang de llei (decrets llei i decrets legislatius), de les dictades per potestat reglamentària (reglaments).

 • Saber, en què consisteix el costum laboral, la funció de la jurisprudència i el valor de les resolucions administratives.

 • Diferenciar els principis d'aplicació del Dret en general (principi de jerarquia normativa), principis específics del Dret del treball (norma mínima, norma més favorable i condició més beneficiosa).

 • Saber identificar els conceptes d'Absorció i Compensació salarial, posant especial èmfasi en els requisits per a l'aplicació d'aquestes regles.

 • Acosta'ns a la interpretació del Dret laboral; les regles utilitzades per a això i els principis específics que regeixen en aquesta branca del Dret.

 • Aclarir el concepte de la irrenunciabilitat i indisponibilitat de drets del treballador.

 • L'aproximació al principi Pro Operari i elements que el defineixen i caracteritzen.Titulació obtinguda

Una vegada superat el curs rebràs el diploma acreditatiu en Gestió Laboral per a Empreses.

Perspectives laborals

- Per a treballar en gestories i assessories.
- Accedir a una organització sindical en qualitat d'assessor.
- Ser responsable de les qüestions laborals en una empresa o institució.
- Accediràs a la nostra Borsa de Treball, a la qual acudeixen moltes empreses que necessiten personal amb una excel·lent preparació.

Promocions

Possibilitat de finançament

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Gestió Laboral per a Empreses (formació bonificada per a treballadors i empreses)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Gestió Laboral per a Empreses (formació bonificada per a treballadors i empreses)