Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
12540 €

Descripció

El Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació de La Salle et prepara per ser un professional capaç de dirigir projectes, obres i els seus manteniments. 
Aprendràs a gestionar recursos econòmics, els propis, com sentir-se part d'una empresa, i els dels demés, com inversors o constructors, i us ensenyarem a fer-ho sota el paraigua de la qualitat. La Salle Campus posa a disposició tots els avenços tècnics en gestió, aplicacions i nous materials.
Les assignatures del grau estan dirigides i coordinades per un claustre de professors, tots professionals en actiu, que aporten a la formació el valor del dia a dia de la seva pròpia activitat professional.
A La Salle Campus s'aprèn fent, i és per això que faràs pràctiques externes a empreses , visitaràs obres, i podràs viure intercanvis de formació i formar part d'experiències internacionals.
La societat demana, cada vegada més, professionalitat i, per tant, una preparació tècnica completa. 


 

Temari

CURS 1 (Semestres 1 i 2)
 • Anàlisi arquitectònica (11.5)
 • Matemàtiques (8.5)
 • Geometria descriptiva (8.5)
 • Construcció I (6)
 • Expressió gràfica: Dibuix (6)
 • Pensament i creativitat I (2)
 • Eines informàtiques I (5.5)
 • Història: Introducció a l'arquitectura (6)
 • Física (6)
CURS 2 (Semestres 3 i 4)
 • Construcció II (8.5)
 • Equips d'obra, instal·lacions i mitjans (portafolios) (3)
 • Pensament i creativitat II (2)
 • Introducció a les estructures (8.5)
 • Eines informàtiques II (5.5)
 • Física II. Instal·lacions integrades (5.5)
 • Arquitectura del segle XX (3)
 • Química i geologia (6)
 • Expressió gràfica aplicada (6)
 • Empresa: agents del procés constructiu (6)
 • Legislació i normativa (6)
CURS 3 (Semestres 5 i 6)
 • Instal·lacions especials i de servei (8)
 • Pensament i creativitat III (3)
 • Estructures d'acer i formigó (8)
 • Construcció III (5.5)
 • Visites d'Obra (6)
 • Idioma modern (3)
 • Materials: normativa i control (4)
 • Topografia (4)
 • Gestió urbanística (5.5)
 • Mesuraments (3)
 • Detalls constructius: definició, representació i interp. (4)
 • Planificació i gestió (3)
CURS 4 (Semestres 7 i 8)
 • Projecte final de grau (12)
 • Eines informàtiques III (3)
 • Idioma modern avançat (3)
 • Dret i administració en la construcció (4)
 • Seguretat i prevenció (6)
 • Patologia, diagnosi i rehabilitació (6)
 • Sostenibilitat i energies renovables (6)
 • Economia aplicada. Peritatges, valoracions i taxacions (6)
 • Pràctiques externes (6)
 • Gestió de projectes (5)
OPTATIVES
 • Col·laboració departamental I (3)
 • Col·laboració departamental II (3)
 • Geotecnia (3)
 • Posada en obra de les instal·lacions (6)
 • Seminari d'estètica (3)
 • Taller de maquetes i representació (3)
 • Seminari de recerca sobre l'habitatge contemporani (3)
 • Portafolio (3)
 • Sistemes d'informació geogràfica (3)

Competències per a les quals et prepara el curs

L'alumne sabrà gestionar les noves tecnologies edificatives i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació. Realitzar anàlisis, avaluacions i certificats d'eficiència energètica, així com estudis de sostenibilitat en els edificis. Capacitat per dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis, redactant els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció. Ser capaç d'assessorar tècnicament als processos de fabricació de materials. L'alumne serà capaç de gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt. Ostentar la representació tècnica de les empreses constructores a les obres d'edificació.

Destinataris

Perfil d'ingrés:
 • L'Arquitecte Tècnic és una persona amb esperit de transformació i visió crítica.
 • Ha de tenir capacitat per a la gestió i control, a fi de poder controlar tots aspectes de la realització d'una obra.
 • L'Arquitectura és una professió vocacional i requereix passió i dedicació en tot el que es fa.

Requisits

 • Fotocòpia del DNI o passaport per les dues cares.
 • Fotografia digital tipus passaport, a color i amb el fons blanc. 
 • Carta de motivació explicant per què vols estudiar el Grau que has escollit a La Salle  Campus Barcelona (si esculls fer el Grau en anglès, la carta haurà de ser en anglès).
 • Certificat d'idiomes. TOEFL (IBT 90-110), Cambridge Advance English o IELTS (6-7), Cambridge English o IELTS. En el cas de no disposar d'aquests certificats s'avaluarà el nivell del/la candidat/a mitjançant una prova i/o entrevista personal. Només per alumnes que vulguin cursar el Grau en anglès. 
 • Documentació acadèmica:
  • Si estàs estudiant en el sistema educatiu espanyol:
   • Batxillerat: Notes 1r i 2n de batxillerat fins a la data d'inici del procés d'admissió.
   • CFGS: Notes de 1r i 2n de CFGS fins a la data d'inici del procés d'admissió. 
   • Certificat B2 (opcional)
  • Si estàs estudiant en un altre país i un altre sistema educatiu:
   • Notes dels dos últims anys del diploma IB o de sistemes educatius europeus o altres.
   • Carta de recomanació per part del conselour, director o professor de l'últim curs.
  • Si estàs estudiant en una altra universitat:
   • Expedient acadèmic universitari o programa d'estudis. 
 • Taxa del procés d'admissió només pels estudiants internacionals

Prova d'accés

Grau en Estudis d'Arquitectura o Arquitectura Tècnica: portfoli amb un mínim de 3 documents artístics, gràfics o visuals (fotografies, dissenys, dibuixos).

Metodologia

La metodologia amb què rebràs la teva formació a La Salle es basa en: Formació pràctica centrada en el learning by challenge Treball de les assignatures de forma transversal per enriquir-nos amb les altres àrees de coneixement del Campus Posar a la teva disposició la tecnologia necessària Formació per què et puguis adaptar a un món canviant i global El Programa Acadèmic conté crèdits de formació en programes informàtics com AutoCAD 2D i 3D, Autodesk Revit Arquitectura, 3D Studio Max, Photoshop i TCQ, tots sempre actualitzats a l'última versió disponible del mercat. A tots els alumnes se'ls acreditarà amb un certificat oficial d'Autodesk. Aquest sistema docent promou la interrelació entre matèries i la integració dels coneixements al voltant del projecte arquitectònic. Rebràs una avaluació contínua de totes les competències que et seran necessàries per a l'exercici de la professió.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català - Castellà - Anglès.

Durada

Duració: 4 anys, 240 crèdits ECTS. Data d'inici: 7 Setembre 2020

Objectius

El Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació de La Salle et permetrà:

 • Aprendre a gestionar el temps i la planificació de les activitats pròpies i dels equips a les obres.
 • Aprendre a gestionar recursos econòmics. Els propis, com si fossin part d'una empresa i, els de tercers, com si fossin d'inversors o de constructors.
 • Que l'alumne sigui capaç de dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seves instal·lacions i elements, i realitzar el control qualitatiu i quantitatiu del què s'ha construït. Incloent l'establiment i gestió dels plans de control dels materials, sistemes i execució de l'obra, així com l'elaboració dels corresponents registres per a la seva incorporació al Llibre de l'Edifici.
 • Que l'alumne sigui capaç de redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut en obres de construcció, tant en fase de projecte com d'execució.
 • Capacitat per a portar a terme activitats tècniques de càlcul, mesures, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica. Realitzar peritatges, inspeccions, anàlisi de patologies i altres similars i redactar informes, dictàmens i els documents tècnics corresponents. Efectuar aixecament de plans solars i edificis.
 • Capacitat per elaborar els projectes tècnics i desenvolupar la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seva habilitació legal.

Titulació obtinguda

Grau Universitari de La Salle - Universitat Ramon LLull.

Pràctiques

Pràctiques externes a empreses gestionades mitjançant la Borsa de Treball

Perspectives laborals

Els coneixements que hauràs adquirit com a graduat en Arquitectura Tècnica i Edificació a La Salle et permetran: Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seves instal·lacions i elements, i realitzar el control qualitatiu i quantitatiu del que s'ha construït. Això inclou l'establiment i la gestió dels plans de control dels materials, els sistemes i l'execució de l'obra, així com l'elaboració dels corresponents registres per a la seva incorporació al Llibre de l'Edifici. També podràs portar el control econòmic de l'obra, elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra realment executada. Redactar estudis, plans de seguretat i de salut laboral, així com coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut en obres de construcció tant en fase de projecte com d'execució. Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica. Realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis, etc.

Promocions

Beques disponibles:
 • Beques Econòmiques La Salle (Suport Econòmic)
 • Beques De Mobilitat (Suport Econòmic)
 • Beques De Comunitat La Salle (Suport Econòmic)
 • Beques Excel·lència Acadèmica (Mèrits Acadèmics)
 • Beques Expedient Acadèmic (Mèrits Acadèmics)
 • Beques Batxillerat Internacional Ib (Mèrits Acadèmics)
 • Beques Internacionals (Mèrits Acadèmics)
 • Beca Enginyeres La Salle (Mèrits Acadèmics)
 • Beques Joves Líders (Mèrits Acadèmics)
 • Beques Escoles De La Salle
 • Beques Summer School
 • Beques De Col·laboració

Avantatges del curs

Stage internacional: Delft, Lisboa, Londres. Dels 240 ECTS totals del títol, 150 ECTS són comuns amb el Grau en Estudis d'Arquitectura. Gran part dels alumnes que finalitzen el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació continuen els seus estudis amb el Grau en Estudis d'Arquitectura. El primer curs i bona part del segon del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació són comuns amb el Grau en Estudis d'Arquitectura. Des del primer dia, els professors i tutors acompanyen l'alumne per a orientar-lo correctament i ajudar-lo a triar la formació de grau que millor s'adapti a les seves habilitats i aptituds. D'aquesta manera, els alumnes que no tenen clar des d'un inici la titulació que volen triar, ho poden decidir al finalitzar el segon curs sense perdre cap any de formació.

Borsa de treball

Professorat

El professorat està constituït per un equip de professionals multidisciplinari, entre els quals hi ha enginyers de camins, enginyers industrials, arquitectes, arquitectes tècnics, economistes o advocats, entre d'altres. Coordinador: David Simón Grábalos.
Campus i seus: La Salle - Universitat Ramon Llull
La Salle - Universitat Ramon Llull
Barcelona
Cursos més populars
X