Grado en Fisioteràpia

Grau
Oficial / homologat
Presencial
4 anys
entre 5000 € i 10000 €

Descripció

La Fisioteràpia té la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones i d'ajudar a la prevenció de diferents patologies. A la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL, a Barcelona, es compagina l'estudi amb la pràctica i això facilita l'aproximació al món professional i la inserció laboral. L'estudiant també té la possibilitat de fer estades a universitats estrangeres a través de diversos programes de mobilitat.

Temari

1r
Anatomofisiologia 1                                                      
Fisioteràpia bàsica 1                                                      
Informàtica                                                                      
Biologia                                                                              
Seminari interdisciplinari 1                                         
Psicologia                                                                         
Anatomofisiologia 2                                                      
Fisioteràpia bàsica 2                                                      
Física                                                                                   
                                                                                 
2n
 Afeccions medicoquirúrgiques 1                             
Anglès 1                                                                             
Estadística                                                                         
Fisioteràpia aplicada                                                     
Seminari professionalitzador 1                                 
Afeccions medicoquirúrgiques 2                             
Antropologia                                                                    
Comunicació                                                                    
Farmacologia                                                                   
Seminari professionalitzador 2                                 
                                                                              
3r

Bioètica                                                                              
Afeccions medicoquirúrgiques 3                             
Pràctiques externes 1                                                  
Pràctiques externes 2                                                  
Seminari professionalitzador 3                                 
Semiologia                                                                        
Afeccions medicoquirúrgiques 4                             
English in health sciences                                           
Pràctiques externes 3                                                  
Pràctiques externes 4                                                  
Seminari professionalitzador 4                                 
                                                                        
 
4t 
Fisioteràpia del cicle vital 1                                         
Fisioteràpia del cicle vital 2                                         
Pràctiques externes 5                                                  
Pràctiques externes 6                                                 
Legislació                                                                           
Salut pública                                                                     
Seminari interdisciplinar 2                                          
Pràctiques externes 7                                                  
Pràctiques externes 8                                                  
Treball fi de grau                                                            
Optativa                                                                             
Optativa (en anglès)                                                     
 

Competències per a les quals et prepara el curs

Entre altres: 1. Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social. 2. Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobreels que es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia. 3. Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a lapromocion i manteniment de la salut. 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits; de manera que, al final dels estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los.

Requisits

Vies d'accés:
- Batxillerats, PAU i assimilats (preferentment la modalitat de Ciències i Tecnologia)
- FP2, CFGS i assimilats (preferentment les adscrites a la branca de coneixement de Ciències
de la Salut).
- Diplomats, llicenciats o graduats
- Majors de 25, 40 i 45 anys
 
Preinscripció:
Documentació necessària:
- Fotocòpia del DNI
- 1 fotografia original mida carnet
- Fotocòpia de les notes de la via d'accés, si es disposa en el moment de la preinscripció*
 
*Per fer efectiva la preinscripció és imprescindible que la fotocòpia de la nota de la via d'accés sigui lliurada al SIOE. La de Farmàcia també es pot lliurar a la secretaria de l'IQS.

Prova d'accés

Els estudiants han de realitzar una prova d'accés. Consta d'un test psicotècnic i una prova d'expressió escrita. En finalitzar la prova, s'efectuaran uns exercicis en llengua anglesa que permetran con

Metodologia

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL afavoreix el tracte personal entre professor i estudiant, en un clima de diàleg i participació per tal de fomentar la capacitat creadora i estimular l?esperit crític. Els estudiants reben una formació de caràcter humanístic i interdisciplinari, a partir de cinc grans blocs pedagògics: classes magistrals, aules seminaris, aules teoricopràctiques, pràctiques professionals i possibilitat de realitzar estudis a l?estranger. El Grau en Fisioteràpia converteix els estudiants en professionals que hauran viscut la realitat de la professió des del primer dia.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català

Durada

240 ECTS 4 anys

Objectius

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL afavoreix el tracte personal entre professor i estudiant, en un clima de diàleg i participació per tal de fomentar la capacitat creativa i estimular l'esperit crític.
Els estudiants reben la formació de caràcter humanístic i interdisciplinari, a partir de quatre grans blocs pedagògics:
  • classes magistrals 
  • seminaris
  • simulació clínica
  • pràctiques professionals

Titulació obtinguda

Grau en Fisioteràpia

Pràctiques

Les pràctiques externes és el marc a on s?articula la teoria i la pràctica, i permet a l?estudiant fer una aproximació a la realitat professional, a la vegada que adquireixen una experiència i una opo

Perspectives laborals

Tots els estudiants i graduats en Fisioteràpia poden inscriure's a la Borsa de Treball de la Facultat de Ciències de la Salut, que és un servei de la universitat que els posa en contacte amb els centres i institucions de salut i els orienta sobre les necessitats del mercat laboral i els perfils professionals més demanats. A més de les ofertes de treball nacionals, a la Borsa de Treballde la FCS arriben també ofertes de centres sanitaris europeus: d'Itàlia, França, Bèlgica, Anglaterra, etc. El títol de graduat en Fisioteràpia t'habilita per treballar en l'àmbit de la salut, et permet exercir la teva professió tractant i prevenint malalties, i a més, et permet dedicar-te a la recerca, la docència o la gestió. La Fisioteràpia es pot desenvolupar de forma independent, mitjançant l'exercici lliure de la professió, o bé en institucions públiques o privades com.

Promocions

El pagament dels estudis es realitza de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, l'estudiant ha de fer efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats mitjançant domiciliació bancària.
L'impot pagat no es retornarà sota cap concepte.
Així mateix, els estudiants que sol·licitin un crèdit per finançar-se els estudis a les entitats bancàries col·laboradores amb la Fundació Blanquerna, ho hauran de comunicar en el moment de la inscripció, per tal que Secretaria els lliuri el document per presentar a l'entitat bancària corresponent.
Per facilitar l'accés a l'oferta formativa de Blanquerna, l'estudiant té diverses possibilitats, internes o externes, d'obtenir ajuts econòmics significatius, a través de beques, ajuts econòmics, ajuts financers i a través de la borsa de treball.
 

Preu

entre 5000 € i 10000 €
Número de créditos de la titulación: 240 Créditos previstos por curso: 60

Borsa de treball

La Borsa de treball és un servei que ofereix la Facultat per assessorar i ajudar als seus estudiants i titulats a trobar una feina adequada a la teva formació. Els destinataris de les activitats i ser
Campus i seus: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (URL)
Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna
Padilla, 326-332 08025 Barcelona
Cursos més populars
X