Grado en ingenieria de aeronavegación

Escuela Politécnica Superior de Castelldefels (EPSC)

Grau
Presencial
  • Castelldefels (Barcelona)
consultar preu

DescripcióViatjar a l'altra punta del món en menys d'un dia, just per sobre el més alt dels núvols i a poc menys que la velocitat del so. Això és el que actualment centenars d'avions fan cada dia, i tot gràcies a l'enginyeria aeronàutica.


L'aeronàutica tracta tot allò que fa possible que una aeronau pugui volar de manera segura i eficient. És doncs un camp marcadament multidisciplinari on entren en joc una gran varietat de ciències, tècniques i tecnologies.


Temari del curs

A més del treball en grup, també potenciem especialment altres habilitats transversals necessàries per exercir la professió i per tant molt valorades pel mercat de treball: 

  • C1. Emprenedoria i innovació: Conèixer i entendre l'organització d'una empresa i els principis que regeixen la seva activitat. Capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Conèixer i aplicar coneixements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans.

  • C2. Sostenibilitat i compromís social: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat, analitzant l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques. Habilitat per utilitzar de manera equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

  • C3. Tercera llengua (anglès): Arribar a un nivell d'anglès acord amb les necessitats de la professió i del mercat laboral. Llegir i comprendre documents, llibres, normatives, manuals, especificacions i catàlegs d'equips en anglès. Escoltar i comprendre conferències i classes impartides en anglès. Comunicar-se adequadament en anglès, tant de manera oral com escrita, i especialment a l'àmbit relacionat amb l'enginyeria TIC. Capacitat de treballar en grups multilingües desenvolupant projectes.

  • C4. Comunicació eficaç oral i escrita: Comunicar eficaçment de manera oral i escrita continguts tècnics en el àmbit TIC. Elaboració de pensament i exposició raonada en la presa de decisions. Participació en debats sobre temes d'enginyeria TIC, manifestant idees i raonaments, atenent al mateix temps les propostes realitzades per altres.

  • C5. Treball en equip: Ser capaç de treballar en grup, com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes viables. Liderar algunes tasques i assumir compromisos i responsabilitat, considerant els recursos disponibles.

  • C6. Ús solvent de recursos d'informació: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació a l'àmbit de les tecnologies TIC, valorant de manera crítica els resultats obtinguts.

  • C7. Aprenentatge autònom: Detectar carències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per a ampliar aquest coneixement. Capacitat per a aprendre per pròpia iniciativa i de manera autònoma noves tecnologies, recursos i procediments relacionats amb l'àmbit TIC.

  • C8 Utilització eficient d'equips d'instrumentació: Formació experimental, especialment pel que fa a la caracterització d'equips terminals, mitjans de transmissió, sistemes i subsistemes. Capacitat per a la diagnosi, la presa de decisions i l'avaluació de mesures d'equips i subsistemes segons les especificacions globals del sistema i/o del servei.

  • C9. Gestió de projectes: Establir els objectius d'un projecte, planificant adequadament els recursos i les tasques. Realitzar un seguiment del projecte i una avaluació dels seus resultats. Utilitzar adequadament eines de suport a la gestió de projectes.

Veure més

Destinataris


Des dels seus inicis, l'Escola ha esdevingut un centre pilot pel que fa a la seva metodologia docent. Aquest esforç ha sigut reconegut amb diversos premis: dues distincions Vicens Vives, dos premis de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i és actualment un referent en el sistema Universitari estatal, tal com indiquen les nombroses invitacions a professors de l'Escola per donar conferències a altres universitats sobre la metodologia docent de l'EETAC.L'EETAC és el primer centre que va posar en marxa trets docents molt estesos actualment a altres centres de la mateixa Universitat, com ara l'avaluació global i continuada o un sistema d'ensenyament fonamentalment pràctic, molt lligat a les empreses que han estat clau per assolir resultats acadèmics altament positius. Així, un 80% dels estudiants que ingressen a l'EETAC aconsegueixen titular-se, i amb una durada mitjana dels estudis com a màxim d'un any més de la seva durada prevista. Més de la meitat dels titulats han realitzat estades a empreses o han completat els seus estudis en una universitat estrangera. Pel que fa a la inserció laboral dels recent titulats, la mitjana de temps necessari per a trobar feina se situa en menys de dos mesos.


Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grado en ingenieria de aeronavegación

Grado en ingenieria de aeronavegación