Graduat Superior en Prevenció de Riscos Laborals

Descripció

El títol de Graduat Superior en Prevenció de Riscos Laborals és una carrera de segon cicle amb una durada de dos cursos acadèmics.El pla d'estudis té una durada mínima de 135 crèdits (111 són obligatoris, 9 són optatius i 15 de pràcticum).  

Tipus de títol  
Títol Propi de 2n cicle de la UB, la UPC i la UPF  

Acreditació Professional  
Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, acreditat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.  

Especialitats  
Seguretat en el Treball / Higiene Industrial / Ergonomia / Psicosociologia  

Destinataris

L'accés és directe per a tots els universitaris que hagin aprovat un primer cicle de qualsevol de les titulacions existents i per a aquells que disposen d'una titulació universitària.  
Donada la limitació de places, una Comissió d'Avaluació analitzarà i prioritzar les sol • licituds.Els criteris de selecció seran públics i en ells es tindrà en compte el currículum acadèmic i professional del sol.licitant.
Graduat Superior en Prevenció de Riscos Laborals
Escuela Superior de Prevención de Riesgos Laborales - ESPRL
Campus i seus: Escuela Superior de Prevención de Riesgos Laborales - ESPRL
Escuela Superior de Prevención de Riesgos Laborales - ESPRL
Edificio INSHT. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. C/Dulcet, 2-10 08034 Barcelona
Cursos més populars
X