Grau Universitari en Administració i Direcció d'Empreses

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Els titulats en ADE configuren un dels col·lectius amb més àmplies sortides professionals, ja que no només són útils per a exercir funcions per compte d'altri, sinó que tenen els coneixements necessaris per posar en marxa tot tipus d'iniciatives empresarials.
La UDIMA imparteix des del curs 2008-2009 el grau en Administració i Direcció d'en què les dades de matrícula al llarg dels seus anys de vida confirmen l'interès per aquest tipus d'estudis així com la bona acceptació de les seves egressats en el mercat de treball. Precisament l'experiència acreditada al llarg dels primers anys de la seva impartició ens porta a adaptar aquests estudis a les noves exigències de l'economia i de la situació actual empresarial, incloent l'especialització a través de les mencions.
El nou Grau en Administració i Direcció d'Empreses permet, a través dels seus mencions, especialitzar-te en tres àrees del món empresarial: Anàlisi Econòmica, Empresa Financera i Aspectes Jurídics i d'Organització de l'Empresa Internacional. Cadascuna d'aquestes mencions es compon de 24 crèdits ECTS, podent optar per una de les mencions per poder finalitzar el Grau o bé obtenir el títol sense menció cursant 24 crèdits optatius a la seva lliure elecció dels ofertats a les mencions i en el Mòdul de Formació Multidisciplinar. La composició de les mencions, pel que fa a assignatures es refereix per obtenir cada una d'elles, és la següent:
  • Menció en Anàlisi Econòmica: S'ofereix la possibilitat d'optar entre vuit assignatures, de les quals l'estudiant ha de cursar obligatòriament quatre d'elles a la seva elecció (24 crèdits ECTS) per aconseguir aquesta menció.
  • Menció en Aspectes Jurídics i d'Organització de l'Empresa Internacional: S'ofereix la possibilitat d'optar entre vuit assignatures, de les quals l'estudiant ha de cursar obligatòriament quatre d'elles a la seva elecció (24 crèdits ECTS) per aconseguir aquesta menció.
  • Menció en Empresa Financera: S'ofereix la possibilitat d'optar entre sis assignatures, de les quals l'estudiant ha de cursar obligatòriament quatre d'elles a la seva elecció (24 crèdits ECTS) per aconseguir aquesta menció.

Temari

Els ensenyaments corresponents al Grau en Administració i Direcció d'Empreses són oficials i el pla d'estudis està publicat al BOE número 67 de 19 de març de 2014, sent la seva estructura la següent:
 
Distribució del pla d'estudis Crèdits
Formació Bàsica 60
Obligatòries 150
Optatives de menció 24
Treball fi de grau 6
Total 240
 
Distribució d'assignatures:
 
El pla d'estudis que es proposa consta de les següents assignatures:

Assignatures:

    Introducció a l'Economia de l'Empresa
    Introducció a la Comptabilitat
    Introducció a l'Economia
    Matemàtiques
    Tecnologia i Gestió de la Informació i del Coneixement
    Màrqueting i Globalització
    Operacions Financeres
    Introducció a l'Organització d'Empreses
    Introducció al Dret
    Estadística
    Matemàtiques per Economistes
    Dret Mercantil
    Finances Empresarials I
    Normativa Comptable Espanyola
    Economia Espanyola i Mundial
    Introducció al Dret Tributari
    Comptabilitat de Societats
    Finances Empresarials II
    Direcció Comercial 

 
 
Optatives:

    Comptabilitat de Costos
    Direcció de la Producció
    Fiscalitat de les Persones Físiques
    Història Econòmica Espanyola i Mundial
    Anàlisi d'Estats Financers
    Direcció Financera
    Fiscalitat de les Persones Jurídiques
    Investigació de Mercats
    Dret del Treball
    Direcció Estratègica de l'Empresa
    Auditoria d'Estats Financers
    Responsabilitat Social Corporativa i Deontologia Professional
    Direcció i Gestió del Personal
    Creació i Gestió d'Empreses
    Control de Gestió
    Consolidació d'Estats Financers
    Treball Fi de Grau

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per derivar a partir de les dades (estadístiques o matemàtics) informació (comptable, financera, fiscal, econòmica, etc.) rellevant impossible de reconèixer per no professionals. Capacitat per a integrar-se en qualsevol àrea funcional d'una empresa o organització i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió (comptable, financera, fiscal, econòmica, etc.) que s'hi encomani. Capacitat per valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una empresa. Capacitat per emetre informes d'assessorament comptable, fiscal, financer, etc. sobre situacions concretes d'empreses i mercats. Capacitat per elaborar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa. Capacitat per gestionar i administrar una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i identificant les seves fortaleses i debilitats.

Destinataris

Els següents són perfils d'estudiants als quals s'adreça especialment la titulació:
  • Estudiants sense titulació universitària prèvia que realitzen el curs d'Accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys.
  • Estudiants de batxillerat sense experiència professional que volen dedicar-se a l'àmbit de treball de l'Administració i Direcció d'Empreses en general o de la Comptabilitat, la Fiscalitat o les Finances en particular.
  • Estudiants que ja han cursat estudis universitaris en qualsevol camp de coneixement de les Ciències Socials, de cara a un major desenvolupament professional i l'obtenció del títol de Grau.
  • Estudiants que ja han cursat estudis universitaris en Ciències Empresarials, Economia, Dret, Ciències del Treball o altres similars interessats a conèixer o aprofundir els coneixements de cara a un major desenvolupament professional i l'obtenció d'un títol de Grau en Administració i Direcció d'Empreses.

Requisits

Podrà accedir qui compleixin alguna de les següents vies d'accés: Accés des del Batxillerat, COU i altres títols de secundària del sistema educatiu espanyol. Accés des de la prova d'accés per a majors de 25 anys. Accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional. Accés des de la prova d'accés per a majors de 45 anys. Accés des d'un títol de Formació Professional. Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent. Accés des d'un Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent. Accés a través de l'acreditació d'estudis i títols professionals que donen accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent. Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014. Accés per estudis estrangers no universitaris. Accés des d'estudis estrangers universitaris.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre. El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als estudiants a aprendre fent. El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat.

Durada

Data inici: 21 de febrer de 2022.

Objectius

L'objectiu general és formar professionals capacitats per dirigir i administrar unitats econòmiques, i especialment empreses, tant en l'àmbit global de l'organització com en qualsevol de les seves àrees funcionals: producció, recursos humans, finançament, comercialització, inversió, administració o comptabilitat. El graduat en ADE ha de saber com s'articulen totes aquestes àrees funcionals amb els objectius generals de la unitat productiva, i aquests objectius amb el context global de l'economia així com contribuir amb la seva activitat al bon funcionament ia la millora de resultats. Més concretament, ha de saber identificar i anticipar oportunitats, assignar recursos, organitzar la informació, seleccionar i motivar les persones, prendre decisions, assolir objectius proposats i avaluar resultats.

Preu

Consulteu el preu
Preu: A consultar.

Borsa de treball

Borsa de Treball i Emprenedors facilita als alumnes i antics alumnes les millors oportunitats d'accés al mercat laboral.
Grau Universitari en Administració i Direcció d'Empreses
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X