Grau en Belles Arts

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Què es pretén amb aquest ensenyament?


Capacitar l'alumnat per dur a terme pràctiques artístiques i creatives professionals que li permetin assolir un compromís amb la realitat contemporània i rebre el ple reconeixement social de les seves competències.
Dotar els nous graduats dels instruments necessaris per integrar els seus coneixements en processos de creació i d'experimentació disciplinària i interdisciplinària, de manera que puguin desenvolupar pràctiques artístiques i culturals en diversos tipus de formats i d'àmbits.

Temari

Tipus de matèria  Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB)  60
Obligatòria (OB)  132
Optativa (OT)  30
Pràctiques externes obligatòries  0
Treball de fi de grau obligatori  18
CRÈDITS TOTALS  240

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:


Maduresa personal, actitud oberta i positiva, autoestima, caràcter constant i empàtic.
Aptituds creatives.
Caràcter emprenedor en activitats de projecció social, cultural i artística.
Habilitats comunicatives: domini verbal i escrit del català, del castellà i de l'anglès.
Capacitat de treball autònom i en equip.
Constància a l'hora de fer i pensar.
Interès per estar al dia de l'evolució de les disciplines artístiques i del pensament intel·lectual.

Requisits

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a Admissions a ensenyaments de grau.
En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines següents de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Coneixement, Universitats i Recerca), on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies:
Admissió Preinscripció 2012
Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a Admissió amb estudis estrangers.

Perspectives laborals

Creació artística, com a artista plàstic i visual, en totes les matèries implícites en l'ensenyament del grau. Creació en branques d'activitat econòmica vinculades a les indústries culturals. Activitats de comissariat o conservador, gestor cultural i gestor del patrimoni artístic. Cultura visual i assessoria artística. Consultoria en matèria artística i docent pel que fa a tallers, educació reglada, departaments pedagògics i de recerca de museus, i qualsevol altra oferta formativa vinculada a l'art.
Grau en Belles Arts
Facultat de Belles Arts (UB)
Campus i seus: Facultat de Belles Arts (UB)
Facultat de Belles Arts (UB)
Pau Gargallo 4 08028 Barcelona
Cursos més populars
X