Grau de Bioquímica i Biologia Molecular

Universitat Rovira i Virgili

Descripció

Branca Ciències
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 123
Optatius 27
Treball de finalització de Grau 12
Pràctiques externes 18
Places 40

Centre on s'imparteix Facultat de Química (Campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades Català
Espanyol

La Bioquímica estudia la vida a escala molecular.

La Bioquímica moderna juntament amb la biologia molecular, són les claus per als continus avançaments que es produeixen en el coneixement del funcionament molecular dels éssers vius i s'han convertit en un dels principals exponents del que es coneix com a economia basada en el coneixement.

Un dels reptes del bioquímic i biòleg molecular consisteix a aplicar aquest coneixement per resoldre necessitats globals relacionades amb la salut, l'envelliment, l'alimentació, el medi ambient i el creixement sostenible, entre unes altres. Una persona que hagi cursat un Grau de Bioquímica té un àmbit bastant ampli, ja que pot treballar amb plantes, animals, virus o bacteris, així com en aspectes aplicats a la medicina, producció de fàrmacs, ciència forense, aliments i nutrició, biotecnologia ambiental, etc.

Pràctiques externes
Permet als alumnes un primer contacte amb l'àmbit laboral amb l'objectiu de potenciar l'empleabilitat i oferir la possibilitat de treballar en empreses i institucions públiques o privades de l'àmbit de la Bioquímica i Biologia Molecular, en un marc de col·laboració establert mitjançant convenis específics entre la universitat i les empreses i institucions. En aquesta matèria es contempla una doble avaluació de les competències, tant per part del tutor designat per l'empresa o institució com pel professor/a responsable de la matèria.

Objectius
El títol de Graduat/a en Bioquímica i Biologia Molecular té com a objectiu formar professionals que disposin de les eines conceptuals i tècniques necessàries per poder entendre i generar nous coneixements, donis del punt de vista molecular, sobre els processos de transformació, tant energètics com informacionals, que els éssers vius duen a terme per realitzar les seves funcions pròpies.

Així un Graduat/a en Bioquímica i Biologia Molecular ha de:

Ser capaç d'avaluar els diferents mecanismes moleculars i les transformacions químiques responsables d'un procés biològic, així com desenvolupar una clara percepció de situacions que, sent diferents, mostren analogies, la qual cosa permet l'ús de solucions conegudes a nous problemes.
Familiaritzar-se amb el treball en el laboratori, la instrumentalització i els mètodes experimentals més utilitzats. A més ha de ser capaç de realitzar experiments i/o dissenyar aplicacions de forma independent, i descriure, quantificar, analitzar i avaluar críticament els resultats obtinguts.
Familiaritzar-se amb la literatura científica i tècnica de la seva àrea. Percebre clarament els avançaments actuals i els possibles desenvolupaments futurs.
Apreciar clarament les implicacions ètiques, socials, econòmiques i ambientals de l'activitat professional de la seva àrea de treball.
Ser capaç de comunicar aspectes fonamentals de la seva activitat professional a altres professionals de la seva àrea, i a un públic no especialitzat.
Treball de finalització de Grau
En el treball de finalització de Grafo l'alumne haurà de demostrar haver integrada les habilitats i competències associades al títol mitjançant la realització, presentació i defensa d'un treball aplicat. Del treball de finalització de Grau es valorarà tant el contingut en si mateix com l'estructura (definició d'objectius, introducció i/o justificació, part experimental, anàlisi i discussió de resultats, conclusions i bibliografia), així com la capacitat de comunicació oral i escrita del futur graduat.

Els tipus de projectes poden ser:

Projecte d'investigació o desenvolupament experimental.
Projecte d'investigació o desenvolupament bioinformàtica.
Projecte bibliogràfic.
Projectes docents.

Competències
Entendre i aplicar els coneixements bàsics de física, matemàtiques i química a la Bioquímica i Biologia Molecular.
Descriure les bases bioquímiques, moleculars i estructurals del funcionament dels éssers vius.
Tenir un coneixement avançat de la bioquímica, cinètica i mecanismes dels enzims, del metabolisme i la seva regulació.
Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel·lular i metabòlic.
Conèixer els principis, la instrumentació i les aplicacions de les principals tècniques de Bioquímica i Biologia molecular.
Saber dissenyar i aplicar protocols experimentals de laboratori, especialment en els àmbits bioquímics, microbiològics i en biologia molecular, valorant els seus riscos i elements de seguretat.
Saber buscar, obtenir, analitzar i interpretar la informació de les principals bases de dades biològiques: genòmiques, transcriptòmiques, proteòmiques, metabolòmiques, taxonòmiques i altres, així com de dades bibliogràfiques, i utilitzar les eines bioinformàtiques bàsiques.
Analitzar adequadament dades i resultats experimentals propis del camp científic i saber-los interpretar.
Tenir un coneixement estructural i funcional de les molècules que formen els éssers vius: components bàsics i estructures polimèriques.
Apreciar la complexitat i diversitat dels organismes a través de l'estudi de les seves molècules, cèl·lules i processos fisiològics, la seva genètica i evolució.
Ser capaç d'apreciar la potencialitat i la velocitat dels canvi en Bioquímica.
Treballar de forma adequada en un laboratori bioquímic incloent la seguretat, manipulació i eliminació de residus i registre anotat d'activitats.
Aplicar coneixements moleculars a la interpretació fisiològica del funcionament normal o patològic de l'organisme.
Descriure la forma que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn.

Sortides professionals
Investigador en universitats, centres d'investigació públics i privats, i departaments de R+D+I d'empreses del sector farmacèutic, químic, alimentós, sanitari i cosmètic.
Tècnic en empreses desenvolupant aplicacions tecnològiques dels processos bioquímics en el sector alimentós, químic, cosmètic, farmacèutic o sanitari.
Tècnic de laboratori realitzant estudis bioquímics, genètics, immunològics, microbiològics i les seves aplicacions al diagnòstic clínic.
Tècnic de producció i desenvolupament de nous productes.
Tècnic de tractaments d'aigües i de valoració de residus.
Docent en secundària, formació professional, escoles tècniques i universitats, prèvia realització d'un Màster específic o altres requisits establerts.
Funcionari en administracions públiques.
Consultor.
Tècnic comercial en empreses biotecnològiques i el sector biosanitari (anàlisi clínica, diagnòstic molecular, desenvolupament i seguiment de noves teràpies).

Destinataris

Perfil recomanat
Les característiques que es consideren idònies per a aquelles persones que vagin a iniciar els estudis de Bioquímica i Biologia Molecular són, d'una part, coneixements sòlids de les matèries bàsiques de la titulació (Química, Matemàtiques i Física) i especialment, de Biologia. D'una altra, es considera adequat que els alumnes de nou ingrés posseeixin un domino, oral i escrit, de la llengua pròpia i de les oficials de la URV, així com un nivell bàsic d'una llengua estrangera, preferentment l'anglès, i d'informàtica.

Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Grau de Bioquímica i Biologia Molecular
També et recomanem aquests cursos
X