Grau en Ciències ambientals

Grau
Oficial / homologat
Presencial
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

Els estudis de Ciències Ambientals són pluridisciplinaris i reuneixen tot un seguit de camps d'estudi molt diversos, i fins i tot aparentment dispars, al voltant d'un tema comú: el medi ambient.
Aquests estudis s'ofereixen des de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona i, per tant, requereixen tenir assolida una formació o bàsica en les disciplines científiques clàssiques: matemàtiques, física, química, geologia i biologia.

Aquests estudis s'ofereixen des de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona i, per tant, consoliden una formació bàsica en les disciplines científiques clàssiques: matemàtiques, física, química, geologia i biologia, que, amb els coneixements sobre el medi humà, social i econòmic, defineixen la complexitat dels problemes ambientals i la seva visió integradora del món actual.

Objectius formatius
El grau de Ciències Ambientals a la Universitat de Girona ofereix a l'estudiant els conceptes i els mètodes per l'anàlisi dels problemes ambientals associats a un món en creixement continu que té la responsabilitat de preservar els valors del medi natural. La perspectiva multidisciplinària d'aquests estudis permet assolir un coneixement integrat de la complexitat relacionada amb el medi ambient i aportar propostes innovadores en el context del desenvolupament sostenible.

Organització del grau
El grau de Ciències Ambientals consta d'un primer any comú per a tots els graus de la Facultat de Ciències, que inclou les matèries fonamentals, tot i que les tècniques científiques integrades potencien el treball en equip, l'assoliment de competències pràctiques a escala instrumental i d'observació i el treball de camp en l'enfocament multidisciplinari que caracteritza els estudis ambientals.

El segon curs consta dels mòduls que aporten els coneixements bàsics del medi natural, l'entorn social, econòmic i jurídic i de les tècniques de tractament de dades. Aquests conceptes s'amplien amb els mòduls obligatoris de tercer curs, amb la introducció dels continguts en tecnologia ambiental i gestió de la qualitat ambiental, i amb les eines i els mètodes bàsics de l'avaluació d'impacte ambiental.

En tercer curs, a més, cal cursar un mòdul optatiu de 15 crèdits orientat a estudiar el medi natural, anomenat Conservació de la biodiversitat, o un altre de orientat al'aplicació d'aspectes més tecnològics relacionats amb el tractament de contaminants i residus i amb el coneixement del medi físic, que té el nom de Ciència i tecnologia ambiental.

Durant el quart i últim curs, és obligatori cursar l'assignatura de projectes i el treball de fi de grau, que consisteix a fer un treball pràctic tutoritzat. No obstant això, les pràctiques en empresa són un mòdul de caràcter obligatori. L'alumne ha de triar un total de 30 crèdits optatius, en dos mòduls de 15 crèdits, en matèries de caràcter divers que li permetin completar la seva formació. L'oferta de crèdits optatius representa la diversitat temàtica dels estudis de Ciències Ambientals per tal de permetre una formació completa en funció dels interessos de l'estudiant. Finalment, durant el quart curs, cal cursar 6 crèdits de lliure elecció o de reconeixement d'altres tasques realitzades en el context de les activitats universitàries.

Temari

primer curs
  Química bàsica (B): 9,00 crèdits
  Biologia bàsica (B): 9,00 crèdits
  Matemàtiques bàsiques (B): 9,00 crèdits
  Física bàsica (B): 9,00 crèdits
  Geologia bàsica (B): 6,00 crèdits
  Tècniques científiques integrades (B): 18,00 crèdits
segon curs
  Bases científiques del medi natural (OB): 36,00 crèdits
  Ciències socials, econòmiques i jurídiques (OB): 12,00 crèdits
  Matèries instrumentals (OB): 12,00 crèdits
tercer curs
  Bases científiques ambientals (OB): 12,00 crèdits
  Tecnologia ambiental (OB): 15,00 crèdits
  Gestió i qualitat ambiental (OB): 18,00 crèdits
  Cal superar primer els mòduls següents:
? Conservació de la biodiversitat I (OP): 15,00 crèdits
? Ciència i tecnologia ambiental (OP): 15,00 crèdits
quart curs
  Treball fi de grau (TFG): 12,00 crèdits
  Complements específics en ciències ambientals (OP): 6,00 crèdits
  Projectes (OB): 6,00 crèdits
  Cal superar 2 dels mòduls següents:
? Conservació de la biodiversitat II (OP): 15,00 crèdits
? Biologia de la conservació (OP): 15,00 crèdits
? Tecnologia ambiental avançada (OP): 15,00 crèdits
? Gestió ambiental avançada (OP): 15,00 crèdits
? Recursos naturals (OP): 15,00 crèdits
? Geografia aplicada (OP): 15,00 crèdits

Durada

240 ECTS

Perspectives laborals

L'ambientòleg, una figura recent en el món laboral, ha anat creant competències de treball pròpies que han estat reconegudes amb la creació del col · legi professional propi. La seva contribució és fonamental en els estudis d'impacte ambiental i d'ordenació territorial. En l'àmbit de l'Administració local o supralocal, és el coneixedor de la legislació ambiental i el professional apte per a la redacció de plans d'acció destinats a aconseguir un desenvolupament eficient i racional amb els recursos i equitatiu en els beneficis. En l'àmbit d'empresa, adquireix responsabilitats en l'ús òptim dels recursos i l'energia, en el tractament i minimització de residus i emissions, i en l'establiment de programes de seguretat ambiental. També s'impliquen en l'estudi i gestió dels espais naturals i en projectes d'educació i comunicació ambiental.
Grau en Ciències ambientals
Facultat de Ciències (UdG)
Campus i seus: Facultat de Ciències (UdG)
Facultat de Ciències (UdG)
Campus de Montilivi 17003 Girona
Cursos més populars
X