Grau en Ciències Biomèdiques

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La procedència multidisciplinària dels professionals que actualment treballen en el sector de la investigació biomèdica i sanitària han creat l'oportunitat i la necessitat d'estructurar un grau de Ciències Biomèdiques. L'enorme avenç de les últimes dècades en els coneixements i tecnologies aplicables a les Ciències Biomèdiques, i la gran complexitat actual d'aquesta àrea, fan recomanable la creació d'un programa especialitzat i rigorós en la matèria. Les Ciències Biomèdiques estan, a més, relacionades amb aspectes que afecten el conjunt de la societat, en temes que van des de la salut personal a la presa de decisions polítiques o culturals. L'aplicació de la ciència bàsica a la Medicina és necessària per al desenvolupament del coneixement i de noves estratègies per al diagnòstic i el tractament de les malalties humanes.

El grau de Ciències Biomèdiques, elaborat entre les facultats de Biociències i de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, ??combina l'ensenyament de la Biologia i de la Medicina, centrat en l'anàlisi de les bases biològiques de la patologia humana. L'objectiu del grau de Ciències Biomèdiques és formar professionals capaços d'integrar els coneixements bàsics dels mecanismes moleculars i les seves funcions biològiques amb la seva aplicació a qüestions rellevants relacionades amb la salut i la malaltia humanes.

El grau pretén preparar els estudiants per a un futur en la recerca biomèdica, en el diagnòstic biològic de les malalties i la seva prevenció i en el disseny de noves estratègies assistencials, a més de capacitar-los com tecnòlegs, docents, comunicadors i creadors de coneixement en les diverses àrees de les Ciències Biomèdiques.


Competències transversals

    
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
    
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
    
Respectar la diversitat i pluralitat d'idees, de persones i de situacions.
    
Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.

Competències específiques

    
Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre els seus punts de vista i cooperar de manera constructiva.
    
Comunicar i aplicar els coneixements en el debat públic i cultural.
    
Identificar i comprendre els continus avenços i reptes de la recerca.
    
Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i motivació per continuar la seva formació a nivell de postgrau.
    
Actuar respectant els aspectes ètics i legals de la recerca i de les activitats professionals.
    
Desenvolupar un coneixement científic, un pensament crític i la pròpia creativitat.

Competències generals

    
Demostrar que coneix i comprèn els processos bàsics de la vida en els diversos nivells d'organització: molecular, cel · lular, tissular, d'òrgan, individual i de la població.
    
Utilitzar els seus coneixements per a la descripció de problemes biomèdics, en relació a les seves causes, mecanismes i tractaments.
    
Demostrar que coneix i comprèn conceptual i experimentalment les bases moleculars i cel · lulars rellevants en patologies humanes i animals.
    
Demostrar que comprèn les bases i els elements aplicables al desenvolupament i validació de tècniques diagnòstiques i terapèutiques.
    
Demostrar que coneix els conceptes i el llenguatge de les ciències biomèdiques al nivell requerit per a l'adequat seguiment de la literatura biomèdica.
    
Aplicar els coneixements adquirits en la planificació i implementació de projectes de recerca, desenvolupament i innovació en un laboratori d'investigació biomèdica, un laboratori d'un departament clínic ia la indústria biomèdica.
    
Planificar i implementar pràcticament experiments i procediments d'anàlisi de laboratori en el camp de la biomedicina.
    
Llegir i criticar articles científics originals i de revisió en el camp de la biomedicina, i ser capaç d'avaluar i escollir les descripcions metodològiques adequades per al treball de laboratori biomèdic.
    
Utilitzar eines bioinformàtiques, bases de dades i mètodes d'anàlisi de dades experimentals.
    
Presentar, de forma escrita i oral, els objectius, desenvolupament i resultats d'un projecte d'investigació / innovació biomèdic, tant per a una audiència experta com no experta.

Metodologia

Règim d'estudi: temps complert.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès.

Durada

4 anys.

Perspectives laborals

Es preveu que les sortides professionals d'aquests graduats siguin múltiples en tot l'àmbit professional lligat a la biologia i la biomedicina bàsica. En el sector de la salut no assistencial (indústria farmacèutica, investigació bàsica i aplicada, laboratori de diagnòstic i control, etc.) És on els graduats en Ciències Biomèdiques tenen la sortida professional principal. No obstant això, s'estan incorporant nous perfils adequats per a aquestes persones: Mànager en propietat intel · lectual. Explotació i divulgació de resultats i patents. Desenvolupament de projectes (desenvolupament de productes, oportunitats de negoci, mercats). Expert en salut i comunicació amb capacitat per desenvolupar comunicació (inclosa la informàtica) sobre temes biomèdics. Expert en processos. Innovació en processos productius amb criteris de sostenibilitat i seguretat. Expert en higiene i seguretat alimentària. Expert en genòmica i bioinformàtica. Expert en biolog
Campus i seus: Facultat de Biociències (UAB)
Facultat de Biociències (UAB)
Edifici C, Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Barcelona)
Cursos més populars
X