Grau en Ciències Biomèdiques

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La procedència multidisciplinària dels professionals que actualment treballen en el sector de la investigació biomèdica i sanitària han creat l'oportunitat i la necessitat d'estructurar un grau de Ciències Biomèdiques. L'enorme avenç de les últimes dècades en els coneixements i tecnologies aplicables a les Ciències Biomèdiques, i la gran complexitat actual d'aquesta àrea, fan recomanable la creació d'un programa especialitzat i rigorós en la matèria. Les Ciències Biomèdiques estan, a més, relacionades amb aspectes que afecten el conjunt de la societat, en temes que van des de la salut personal a la presa de decisions polítiques o culturals. L'aplicació de la ciència bàsica a la Medicina és necessària per al desenvolupament del coneixement i de noves estratègies per al diagnòstic i el tractament de les malalties humanes.

El grau de Ciències Biomèdiques, elaborat entre les facultats de Biociències i de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, ??combina l'ensenyament de la Biologia i de la Medicina, centrat en l'anàlisi de les bases biològiques de la patologia humana. L'objectiu del grau de Ciències Biomèdiques és formar professionals capaços d'integrar els coneixements bàsics dels mecanismes moleculars i les seves funcions biològiques amb la seva aplicació a qüestions rellevants relacionades amb la salut i la malaltia humanes.

El grau pretén preparar els estudiants per a un futur en la recerca biomèdica, en el diagnòstic biològic de les malalties i la seva prevenció i en el disseny de noves estratègies assistencials, a més de capacitar-los com tecnòlegs, docents, comunicadors i creadors de coneixement en les diverses àrees de les Ciències Biomèdiques.


Competències transversals

    
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
    
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
    
Respectar la diversitat i pluralitat d'idees, de persones i de situacions.
    
Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.

Competències específiques

    
Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre els seus punts de vista i cooperar de manera constructiva.
    
Comunicar i aplicar els coneixements en el debat públic i cultural.
    
Identificar i comprendre els continus avenços i reptes de la recerca.
    
Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i motivació per continuar la seva formació a nivell de postgrau.
    
Actuar respectant els aspectes ètics i legals de la recerca i de les activitats professionals.
    
Desenvolupar un coneixement científic, un pensament crític i la pròpia creativitat.

Competències generals

    
Demostrar que coneix i comprèn els processos bàsics de la vida en els diversos nivells d'organització: molecular, cel · lular, tissular, d'òrgan, individual i de la població.
    
Utilitzar els seus coneixements per a la descripció de problemes biomèdics, en relació a les seves causes, mecanismes i tractaments.
    
Demostrar que coneix i comprèn conceptual i experimentalment les bases moleculars i cel · lulars rellevants en patologies humanes i animals.
    
Demostrar que comprèn les bases i els elements aplicables al desenvolupament i validació de tècniques diagnòstiques i terapèutiques.
    
Demostrar que coneix els conceptes i el llenguatge de les ciències biomèdiques al nivell requerit per a l'adequat seguiment de la literatura biomèdica.
    
Aplicar els coneixements adquirits en la planificació i implementació de projectes de recerca, desenvolupament i innovació en un laboratori d'investigació biomèdica, un laboratori d'un departament clínic ia la indústria biomèdica.
    
Planificar i implementar pràcticament experiments i procediments d'anàlisi de laboratori en el camp de la biomedicina.
    
Llegir i criticar articles científics originals i de revisió en el camp de la biomedicina, i ser capaç d'avaluar i escollir les descripcions metodològiques adequades per al treball de laboratori biomèdic.
    
Utilitzar eines bioinformàtiques, bases de dades i mètodes d'anàlisi de dades experimentals.
    
Presentar, de forma escrita i oral, els objectius, desenvolupament i resultats d'un projecte d'investigació / innovació biomèdic, tant per a una audiència experta com no experta.

Metodologia

Règim d'estudi: temps complert.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès.

Durada

4 anys.

Perspectives laborals

Es preveu que les sortides professionals d'aquests graduats siguin múltiples en tot l'àmbit professional lligat a la biologia i la biomedicina bàsica. En el sector de la salut no assistencial (indústria farmacèutica, investigació bàsica i aplicada, laboratori de diagnòstic i control, etc.) És on els graduats en Ciències Biomèdiques tenen la sortida professional principal. No obstant això, s'estan incorporant nous perfils adequats per a aquestes persones: Mànager en propietat intel · lectual. Explotació i divulgació de resultats i patents. Desenvolupament de projectes (desenvolupament de productes, oportunitats de negoci, mercats). Expert en salut i comunicació amb capacitat per desenvolupar comunicació (inclosa la informàtica) sobre temes biomèdics. Expert en processos. Innovació en processos productius amb criteris de sostenibilitat i seguretat. Expert en higiene i seguretat alimentària. Expert en genòmica i bioinformàtica. Expert en biolog

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.
Grau en Ciències Biomèdiques
Facultat de Biociències (UAB)
Campus i seus: Facultat de Biociències (UAB)
Facultat de Biociències (UAB)
Edifici C, Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Barcelona)
Cursos més populars
X