Grau Universitari en Ciències del Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La Universitat a Distància de Madrid (UDIMA) ha incorporat la titulació de Grau en Ciències del Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans en la seva oferta formativa per la demanda creixent de professionals en aquest sector en la nostra societat i, d'altra banda, per l'interès científic de les Ciències del Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans en l'àmbit acadèmic.
El títol de Grau en Ciències del Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans és el resultat del treball realitzat per les diferents universitats participants en el projecte dirigit pel Ministeri d'Educació i Ciència, per a l'elaboració d'un títol únic de Grau resultant de la integració de la Diplomatura en Relacions Laborals i la Llicenciatura en Ciències del Treball. Aquest esforç ha donat com a fruit el Llibre blanc del títol de Grau en Ciències de Treball i Recursos Humans que ha publicat l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i que ha servit com a document de base per a l'elaboració del present pla d'estudis.
Des de la perspectiva professional, al costat de la sortida tradicional d'aquests estudis, l'exercici de la professió de graduat social, com a exercent lliure o en el si d'una empresa, s'obren en l'actualitat altres orientacions professionals en què exercir les competències, destreses i habilitats que uns estudis d'aquestes característiques proporcionen.
En l'àmbit de l'empresa l'àrea de Relacions Laborals i recursos humans ha adquirit una importància estratègica, que s'ha traduït en una ampliació dels seus efectius així com d'una major demanda per a les empreses especialitzades en la prestació de serveis relacionats amb el treball. La complexitat del sistema normatiu regulador de les relacions laborals i del mercat de treball comporta que per a la seva gestió i aplicació siguin necessaris especialistes, dins de l'empresa o com a assessors externs, tant per a la gestió de les relacions individuals de treball com per al desenvolupament de relacions col·lectives entre l'empresa i la representació dels seus treballadors.
En l'àmbit del mercat de treball, l'aplicació de polítiques sociolaborals vinculades al desenvolupament local, i l'aparició de noves activitats i serveis, ha generat la demanda de professionals per atendre aquests serveis de col·locació públics i privats, en empreses de treball temporal, en gabinets de selecció, en empreses d'outplacement, etc.
En el camp de la prevenció de riscos laborals, les exigències legals i el desenvolupament d'una consciència de seguretat en el treball han generat una demanda de professionals formats, per integrar els serveis de prevenció de les empreses, empreses consultores especialitzades, òrgans de l'administració amb competències en aquest camp, etc.

Temari

Pla d'estudis:
Els ensenyaments corresponents al Grau en Ciències del Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans són oficials i el pla d'estudis està publicat al BOE nombre 108 de 6 de maig de 2015, sent la seva estructura la següent:

Tipus de matèria Crèdits
Formació Bàsica 60
Obligatòries 150
Optatives 30
Total 240
Distribució d'assignatures
El pla d'estudis que es proposa consta de les següents assignatures:

Assignatures:
• Tecnologia i Gestió de la Informació i del Coneixement
• Introducció a la Psicologia del Treball
• Història Social i Política Contemporànies
• Introducció a l'Economia
• Introducció al Dret Constitució i ordenament jurídic
• Introducció a l'Organització d'Empreses
• Fonaments de Dret Administratiu
• Dret del Treball
• Organització i Mètodes de Treball
• Direcció i Gestió del Personal
• Règim Jurídic de la Prevenció de Riscos Laborals
• Dret Sindical
• Introducció al Dret Tributari

Optatives:
• Dret de la Protecció Social
• Teoria de la Relacions Laborals
• Reclutament, Selecció i Formació en l'Empresa
• Estadística
• Organització de la Prevenció en l'Empresa
• Fiscalitat de les Persones Físiques
• Comportament Humà en el Treball
• Direcció Estratègica de l'Empresa
• Administració Sociolaboral
• Sistemes de Valoració de Llocs de Treball
• Mercat de Treball i Ocupació
• Elements Bàsics de la Investigació Social
• Gestió Laboral i de Seguretat Social de la Retribució
• Direcció Estratègica de Recursos Humans
• Fiscalitat de les Persones Jurídiques
• Polítiques Sociolaborals
• Auditoria de Recursos Humans
• Dret Processal Laboral
• Auditoria Sociolaboral
• Pràcticum
• Treball Fi de Grau

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per i entendre i comprendre la importància d'un marc regulador en les relacions socials i de convivència. Capacitat d'argumentació i defensa de raonaments, idees complexes, problemes i solucions. Capacitat per posar en pràctica els coneixements adquirits en l'àmbit d'estudi. Capacitat per valorar la importància dels drets fonamentals i llibertats públiques en un Estat social i democràtic de Dret, així com dels principis bàsics de convivència, com la igualtat d'oportunitats i el respecte mutu. Capacitat per entendre el desenvolupament de l'Estat social en el marc de la llibertat d'empresa, les relacions laborals, individuals i col·lectives i les polítiques públiques de protecció social. Capacitat per conèixer i distingir les diferents concepcions de l'Estat, els sistemes polítics, les seves implicacions i garanties en els àmbits econòmic i social. Capacitat per negociar i mediar entre persones o institució

Requisits

Podrà accedir qui compleixin alguna de les següents vies d'accés: Accés des del Batxillerat, COU i altres títols de secundària del sistema educatiu espanyol. Accés des de la prova d'accés per a majors de 25 anys. Accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional. Accés des de la prova d'accés per a majors de 45 anys. Accés des d'un títol de Formació Professional. Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent. Accés des d'un Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent. Accés a través de l'acreditació d'estudis i títols professionals que donen accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent. Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014. Accés per estudis estrangers no universitaris. Accés des d'estudis estrangers universitaris.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre. El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als nostres estudiants a "aprendre fent". El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat.

Durada

Data d'inici: 21 de febrer 2022.

Objectius

L'objectiu general del títol de Grau en Ciències del Treball, Relacions Laborals, i Recursos Humans és formar professionals per a la gestió de les relacions laborals i els recursos humans en les empreses i institucions. Aquesta capacitació ha de garantir l'adquisició d'una sèrie de competències generals necessàries per al desenvolupament adequat del professional en l'àmbit laboral.

Preu

Consulteu el preu
Preu: Preu del crèdit 77,50 euros

Borsa de treball

Borsa de Treball i Emprenedors facilita als alumnes i antics alumnes les millors oportunitats d'accés al mercat laboral.
Grau Universitari en Ciències del Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X