Grau en Continguts Digitals Interactius

Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
4 anys
entre 5000 € i 10000 €

Descripció

Primers i únics estudis de videojocs que obtenen el segell d'acreditació favorable de l'Agència per a la Qualitat de l'Sistema Universitari de Catalunya. En el Grau en Continguts Digitals Interactius, l'alumnat aprendrà, amb una visió holística, tot el procés de creació i desenvolupament de videojocs. Conceptualitzar, dissenyar, produir i gestionar peces lúdiques però també Serious Games, dirigits a cobrir el sector dels Jocs Aplicats.
Sempre tenint en compte l'ampli ventall de mercat d'aquesta indústria, i per tant orientant-lo a qualsevol disciplina: Entreteniment Pur, Arquitectura, Salut, Esport, Educació, Comunicació, Fisioteràpia, etc. També, és clar, per a qualsevol suport i format existent, ja sigui analògic o digital -PC, Mac, Smartphone, Tauleta, Consola, Cinema, Vídeo, Àudio ...
El Grau és una enginyeria, però no es limita a ajudar a desenvolupar les potencialitats de l'hemisferi esquerre (racional, científic, lògic, matemàtic i rigorós) sinó que fa una ferma aposta per cultivar el millor de l'hemisferi dret (apassionat, creatiu, entròpic, innovador i emocional). De tal manera, que aconsegueix implicar-se en tot el procés de desenvolupament, vivint des de la part més tècnica fins a les sensacions que volem que el joc transmeti. No són productes en cadena, són creacions personals amb una implicació global.
Estretament lligat a la indústria de l'videojoc.
Tots els professors de ENTITAT-UB estan vinculats professionalment a la indústria de l'Videojoc i dels Serious Games. Això garanteix l'actualització permanent dels continguts i de les eines tecnològiques, i suposa una millor inserció laboral un cop acabats els estudis. No en va, disposem de convenis amb molts dels estudis i empreses de el sector.
L'objectiu d'aquest grau a ENTITAT-UB és la formació integral dels futurs / es programadors (developers), artistes (Artist) i productors (Producer) de jocs. A part, ENTITAT-UB forma part de dues xarxes d'excel·lència internacional que estan promovent projectes de recerca potents i aplicats en l'àmbit, com són JamToday i GameBIZ.
En Grau en continguts digitals i interactius, aprendràs a treballar en equip, a utilitzar metodologies àgils de gestió, a descobrir el teu rol en el si de la indústria de l'videojoc, creant el teu projecte i convertir-te en emprenedor des del minut zero. Tot això, amb una introducció progressiva de la llengua anglesa a les assignatures per poder incorporar-te a l'mercat global.

Temari

Primer curs
Primer semestre
• Història dels Jocs
• Matemàtica discreta i estadística
• Fonaments de Programació
• Introducció a la Psicologia
• Taller de disseny de Jocs

Segon Semestre
• Tecnologia de la Programació FB 6
• Àlgebra lineal i geometria FB 6
• Fonaments de computadors FB 6
• Usabilitat i Anàlisi de Jocs OB 6
• Projecte I

Segon curs
Tercer Semestre
• Disseny de Videojocs
• Programació en llenguatge interpretat
• Sistemes Operatius i Xarxes
• Principis de composició i disseny
• Projecte II

Quart Semestre
• Narrativa Audiovisual
• Mecànica
• Modelatge d'escenaris
• Informàtica gràfica
• Projecte II

Tercer curs
Cinquè Semestre
• Disseny d'Interfícies OB 6
• Tècniques d'intel·ligència artificial OB 6
• Fonaments de modelatge i animació de personatges OB 6
• Metodologies àgils de producció OB 6
• Projecte III OB 6

Sisè Semestre
• Programació de jocs en xarxa
• Disseny de nivells
• Producció de música i àudio digital
• Mecàniques de joc avançades
• Projecte III

Quart curs
Setè semestre
• Ampliació de disseny de jocs
• Eines de disseny i producció
• Distribució digital i màrqueting de productes digitals
• Models de negoci i escenaris de monetització en productes interactius

Vuitè Semestre
• Il·lustració Digital
• Projecte aplicat a videojocs
• Recerca en videojocs
• Programació de Jocs per a Consola
• Programació de Jocs per a Mòbils
• Tècniques Avançades d'Animació
• Pràctiques externes I
• Pràctiques externes II
• Treball Fi de Grau

Destinataris

Estudiants amb coneixements bàsics de física, de matemàtiques, de programació i ús d'aplicacions informàtiques, a el nivell que es tracten en l'itinerari de Ciències i Tecnologia de l'Batxillerat. Així mateix, amb coneixements d'anglès (nivell B1).

Requisits

Estar en disposició de l'Batxillerat i superar la prova d'accés universitària.
Ser estudiant d'un país de la UE, amb els quals Espanya hagi subscrit un acord internacional.
Ser estudiant d'un país estranger (no UE), prèvia sol·licitud d'homologació de l'títol d'origen a l'títol de batxillerat espanyol.
Està en possessió dels títols de Tècnic Superior corresponents als ensenyaments de Formació Professional i Ensenyament Artístic o de Tècnic Superior corresponents als Ensenyaments Esportius a què es refereixen els articles 44, 53 i 65 de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació .
Ser major de 25 anys, d'acord amb les previsions de la disposició addicional 25 de la Llei Orgànica 2/2001, d'Universitats. Acreditar experiència laboral o professional, d'acord amb l'article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d'Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
Que siguin majors de 45 anys d'acord amb l'article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d'Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
Estar en possessió d'un títol de grau o titulació equivalent.
Estar en possessió d'un títol universitari oficial de Diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, llicenciat, arquitecte, enginyer, corresponent a l'anterior legislació de titulacions universitàries.
Estudiants que hagin cursat estudis universitaris estrangers parcialment o acabant no hagin obtingut l'homologació a Espanya i desitgen continuar estudis en una universitat espanyola. Serà requisit indispensable que la universitat corresponent hagi reconegut un mínim de 30 crèdits.

Metodologia

Modalitat a temps complet.

Durada

240 crédits

Perspectives laborals

Desenvolupador / a d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils. Desenvolupador / a web. Desenvolupador / a Cross-Media (Instal·lació Interactiva). Desenvolupador / a de Videojocs. Desenvolupador / a de Jocs Aplicats. Cap de projecte en Continguts Digitals Interactius. Tècnic / a en «Vista general de» (QA). Especialista en simulació i realitat virtual. Emprenedor / a. Dissenyador / a de Jocs.
Grau en Continguts Digitals Interactius
ENTI -Escola de Noves Tecnologies Interactives
Campus i seus: ENTI -Escola de Noves Tecnologies Interactives
ENTI -Escola de Noves Tecnologies Interactives
Diputació, 231 08028 Barcelona
Cursos més populars
X