Grau Universitari en Criminologia

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El títol de Graduat en Criminologia per la Universitat a Distància de Madrid es troba homologat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i està plenament reconegut en tots els països de la Unió Europea.
Els estudis de Criminologia tenen una llarga tradició a Espanya.
La Criminologia, responia a una essencial preocupació antropològica i moral, d'abast reformista, però a més reclamava una base científica per a la seva fonamentació teòrica, i tractava de configurar un camp d'especialitat pràctica, l'objectiu final era la reforma i renovació del món de les institucions penitenciàries, i la substitució dels sistemes de penes i càstigs per sistemes educatius i regeneratius.
Actualment els estudis de Criminologia s'han concebut des d'un marc essencialment interdisciplinari.
En el mateix convergeixen les línies pròpies del Dret Penal, amb aquelles altres que provenen de la Sociologia, de l'Antropologia, la Psicologia Social i la psicopatologia, i les contribucions més especialitzades de la Medicina Forense, la Genètica, la Ciència del Treball, la Economia d'empresa, entre d'altres, atès que la conducta criminal humana s'expandeix a tots els àmbits on hi ha conducta humana i en especial, interacció social.

Temari

Tipus de matèria Crèdits
Formació Bàsica 60
Obligatòries 138
Optatives 36
Treball fi de grau 6
Total 240

Distribució d'assignatures:
El pla d'estudis que es proposa consta de les següents assignatures:

Assignatures:

    Tecnologia i gestió de la informació i del coneixement
    Introducció a la criminologia
    Sociologia General
    Introducció al dret
    Psicologia I (Motivació i Emoció)
    Psicologia II (Personalitat i Individualitat)
    Constitució i ordenament jurídic
    Dret penal. Norma penal, penes i responsabilitat penal
    Fonaments de Dret Públic
    Antropologia
    Dret penal. Delictes I
    Psicologia social
    Sistema de tutela judicial efectiva
    Teories de la desviació social i criminalitat


Optatives:

    Polítiques de seguretat pública i privada
    Criminologia general
    Dret penal. Delictes II
    Introducció a l'estadística
    Ètica i deontologia professionals
    Comunicació i persuasió (Psicologia de la Comunicació)
    Psicologia criminal
    Psicologia del desenvolupament
    Dret processal penal
    Metodologia d'anàlisi i informe criminalista
    Criminalitat i violència de gènere
    Victimologia
    Introducció a la medicina legal i forense
    Prevenció i tractament de la delinqüència
    Tècniques de policia científica
    Dret penitenciari
    Política criminal
    Criminologia econòmica
    Cibercriminología
    Treball de fi de grau

Competències per a les quals et prepara el curs

Utilitzar un llenguatge tècnic i conceptual amb què referir-se als fets delictius i conductes desviades, que reculli una perspectiva interdisciplinària i estigui ajustat a la perspectiva de gènere. Utilitzar el mètode científic, desenvolupant les tècniques d'observació, la quantificació, la inducció i verificació en camps teòrics i pràctics. Desenvolupar tècniques de resolució de problemes i presa de decisions, des d'una perspectiva global i sistèmica. Ser capaç d'organitzar i planificar una investigació, mitjançant l'aplicació d'una anàlisi crítica tant a les dades factuals com a les teories explicatives en vigor. Capacitar per al treball en equip, tant en contextos interdisciplinars com internacionals, amb comprensió davant la diversitat i la multiculturalitat. Desenvolupament d'una consciència crítica davant de la realitat social, desenvolupant punts de vista que respectin els drets humans i els principis constitucionals.

Destinataris

Perfil de l'estudiant:

El sistema d'ensenyament-aprenentatge d'aquesta universitat (a distància) proporciona la possibilitat de cursar aquest Grau a persones que, per diferents raons, prefereixin la docència virtual a la presencial.
En tot cas, els estudiants del Grau en Criminologia han de mostrar interès per aspectes relacionats amb la criminologia, tant pel que fa a la seguretat privada com a l'estudi dels delictes, delinqüents i les penes. Igualment, han de tenir facilitat per a un coneixement mínim del Dret en general i, específicament, del dret penal, processal penal i penitenciari, així com de la Psicologia i de les Ciències Criminològiques. Finalment, hauran de mostrar interès per les qüestions socials i polítiques nacionals i internacionals, capacitat d'anàlisi i síntesi, facilitat de comprensió i d'abstracció, facilitat d'expressió i tenir una àmplia visió del món.

Requisits

Podrà accedir qui compleixin alguna de les següents vies d'accés:
 • Accés des del Batxillerat, COU i altres títols de secundària del sistema educatiu espanyol.
 • Accés des de la prova d'accés per a majors de 25 anys.
 • Accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
 • Accés des de la prova d'accés per a majors de 45 anys.
 • Accés des d'un títol de Formació Professional.
 • Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent.
 • Accés des d'un Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent.
 • Accés a través de l'acreditació d'estudis i títols professionals que donen accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent.
 • Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014.
 • Accés per estudis estrangers no universitaris.
 • Accés des d'estudis estrangers universitaris.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre. El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als estudiants a aprendre fent. El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

Els estudis del Grau de Criminologia tenen com a objectiu la formació de professionals especialitzats en temes relatius a la delinqüència i seguretat ciutadanes, tant en la seva dimensió preventiva, com en aquells altres aspectes relatius a la seva persecució i superació. La RAE defineix aquesta ciència com a "ciència social que estudia les causes i circumstàncies dels diferents delictes, la personalitat dels delinqüents i el tractament adequat per a la seva repressió" (Diccionari de la RAE, darrera edició). A això s'ha d'afegir, com a element important, l'estudi relatiu a la personalitat de les víctimes, en tant que les conductes que són objecte d'estudi són bàsicament d'ordre interpersonal, i les característiques de qui pateix l'acció del delinqüent tenen, en moltes ocasions, una influència rellevant en la determinació de l'acte delictiu.

Preu

Consulteu el preu
Preu: Preu del crèdit 77,50 euros.

Borsa de treball

Borsa de Treball i Emprenedors facilita als alumnes i antics alumnes les millors oportunitats d'accés al mercat laboral.
Grau Universitari en Criminologia
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X