Grau Universitari en Dret

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El títol de Graduat en Dret resulta imprescindible en l'exercici de nombroses activitats professionals en què la interpretació i l'aplicació de l'ordenament jurídic és tasca principal o, si més no, preponderant. Per això, estem davant d'una titulació amb múltiples possibilitats professionals, ja sigui en el treball per compte propi com a advocat, o per compte d'altri en empreses i institucions públiques i privades. Així mateix és una titulació que habilita per a l'accés a diverses oposicions de l'Administració. A més, com a conseqüència de la normativa reguladora de l'exercici d'activitats professionals vinculades al Grau, en el curs 2012-2013, la UDIMA ha començat a impartir el Màster Universitari en Pràctica de l'Advocacia.
El nou Grau en Dret amplia el nombre d'assignatures optatives ofertes per la UDIMA, permetent a l'estudiant una major especialització en una àrea de coneixement relacionada amb la titulació d'acord amb els seus camps d'interès. L'estudiant haurà de cursar cinc assignatures (30 crèdits ECTS) a escollir d'entre tota l'oferta d'assignatures optatives.
A més, incorpora la possibilitat que l'estudiant que ho desitgi pugui adquirir una especialització complementària amb la menció a "Dret de l'Empresa". Per a això, s'ofereix la possibilitat que, entre les assignatures ofertades en aquesta branca, es cursin almenys cinc d'elles (30 crèdits ECTS) per aconseguir aquesta menció.

Temari

Pla d'estudis:

Els ensenyaments corresponents al Grau en Dret són oficials i el pla d'estudis està publicat al BOE número 108 de 6 de maig de 2015, sent la seva estructura la següent:

Tipus de matèria Crèdits
Formació Bàsica 60
Obligatòries 150
Optatives 30
Total 240

Distribució d'assignatures:

Assignatures:


El pla d'estudis que es proposa consta de les següents assignatures:
 • Tecnologia i Gestió de la Informació i del Coneixement
 • Introducció al Dret
 • Història del Sistema Jurídic
 • Constitució i ordenament jurídic
 • Fonaments de Dret Civil. Fonts i Dret de la Persona
 • Introducció a l'Economia
 • Sistema de Tutela Judicial Efectiva
 • Fonaments de Dret Administratiu
 • Organització de l'Estat. Drets i Llibertats
 • Dret penal. Norma penal, penes i responsabilitat penal
 • Dret Civil. Dret de les obligacions
 • Dret Romà
 • Dret Administratiu. Procediments, Actes i Contractes Administratius
 • Dret Internacional Públic
 • Dret Mercantil. Estructura de l'Organització Empresarial
 • Dret Civil. Dret dels contractes
 • Dret Administratiu. funcions Administratives
 • Dret penal. Delictes I
 • Dret Comunitari

Optatives:
 • Dret Civil. drets reals
 • Dret Mercantil. El Empresari Individual i les Societats
 • Dret penal. Delictes II
 • Introducció al Dret Tributari
 • Dret Civil. Drets Immobiliari i Registral
 • Dret Administratiu. Control de Legalitat dels Actes Administratius
 • Dret Processal Civil
 • Dret del Treball
 • Dret Civil. Drets de Família i Successions
 • Dret Mercantil. Els Contractes Mercantils
 • Dret processal penal
 • Fiscalitat de les Persones Físiques i Jurídiques
 • Dret de la Protecció Social
 • Dret internacional privat
 • Pràcticum
 • Treball Fi de Grau

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per i entendre i comprendre la importància d'un marc regulador en les relacions socials i de convivència. Capacitat per conèixer i comprendre el significat de les institucions públiques i privades en la seva dimensió política i social. Capacitat per conèixer i distingir les diferents concepcions de l'Estat, els sistemes polítics, les seves implicacions i les seves garanties en els àmbits econòmic i social. Capacitat per valorar la importància dels drets undamentales i llibertats públiques en un Estat social i democràtic de Dret, així com dels principis bàsics de convivència, com la igualtat d'oportunitats i el respecte mutu. Capacitat d'argumentació i defensa d'arguments, idees complexes, problemes i solucions. Capacitat per utilitzar les noves tecnologies i Internet com a instrument de treball en l'àmbit de les ciències socials i jurídiques. Capacitat per aplicar coneixements teòrics a la feina personal d'una forma professional.

Destinataris

La titulació es dirigeix ??als següents perfils d'estudiants:
 • Estudiants sense titulació universitària prèvia que realitzin el curs d'Accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys.
 • Estudiants interessats a participar com a agents implicats en l'àmbit jurídic que actualment ocupen tasques vinculades amb la pràctica del Dret.
 • Professionals o funcionaris en exercici d'activitats vinculades directament amb el Dret: assessories jurídiques, notaries, agents judicials, etc.
 • Estudiants de batxillerat sense experiència professional que volen dedicar-se a l'àmbit del Dret
 • Estudiants que ja han cursat estudis universitaris en qualsevol camp de coneixement de les Ciències Socials, de cara a un major desenvolupament professional i l'obtenció del títol de Grau.
 • Estudiants que ja han cursat alguns estudis universitaris en Ciències Empresarials, Economia, Dret, Ciències del Treball o altres similars i estan interessats a conèixer o ampliar els seus coneixements de cara a un major desenvolupament professional així com obtenir un títol de grau en Dret.

Requisits

Podran accedir els qui compleixin alguna de les següents vies d'accés: Accés des del Batxillerat, COU i altres títols de secundària del sistema educatiu espanyol. Accés des de la prova d'accés per a majors de 25 anys. Accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional. Accés des de la prova d'accés per a majors de 45 anys. Accés des d'un títol de Formació Professional. Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent. Accés des d'un Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent. Accés a través de l'acreditació d'estudis i títols professionals que donen accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent. Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014. Accés per estudis estrangers no universitaris. Accés des d'estudis estrangers universitaris.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre. El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als estudiants a aprendre fent. El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

L'objectiu general del títol és que els estudiants adquireixin la formació, els coneixements i les competències necessàries que els permetin el ple desenvolupament de les múltiples funcions relacionades amb la interpretació i aplicació de les normes que integren l'ordenament jurídic. Aquestes funcions es distribueixen en dos grans grups, segons siguin específiques del Grau en Dret, o genèriques i compartides per altres titulacions universitàries. Les funcions específiques s'exerceixen al seu torn a través de l'assessorament jurídic, a través de la defensa dels drets aliens davant els tribunals de justícia o mitjançant l'ingrés en els cossos jurídics de l'Estat o d'altres administracions públiques. Passa, a més, que al caràcter tradicional i consolidat dels estudis de Dret i de les professions jurídiques, s'uneix la dada de l'aparició de noves competències o habilitats que la societat requereix als titulats en Dret.

Preu

Consulteu el preu
Preu: Preu del crèdit 77,50 euros.

Borsa de treball

Borsa de Treball i Emprenedors facilita als alumnes i antics alumnes les millors oportunitats d'accés al mercat laboral.
Grau Universitari en Dret
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X