Grau Universitari en Economia

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Els estudis universitaris de Grau en Economia responen a la necessitat de proporcionar a la societat espanyola en sentit ampli, ia les nostres empreses de manera concreta, persones que comptin amb una qualificació professional que els permeti arribar a prestar els seus coneixements aplicant-los de la millor forma a un món en interrelació sota un procés de modificació contínua.
La UDIMA pretén amb la impartició d'aquest Grau satisfer necessitats que han estat posades de manifest en moltes ocasions, tant per empreses privades, com per institucions públiques espanyoles entre les que citem a l'Institut de Comerç Exterior (ICEX), amb el suport es realitza aquest grau en Economia.
Amb la implantació d'aquest Grau, la UDIMA pretén a més establir relacions intenses de cooperació amb totes aquelles empreses i institucions, tant nacionals com estrangeres que, afectades per necessitats de relació internacional, desitgin progressar en el millor coneixement d'aquesta realitat.

Temari

Pla d'estudis:

Els ensenyaments corresponents al Grau en Economia són oficials i el pla d'estudis està publicat al BOE número 75 de 28 de març de 2012, sent la seva estructura la següent:

Tipus de matèria Crèdits
Formació Bàsica 60
obligatòries 144
optatives 24
Treball fi de grau 12
Total 240

Distribució d'assignatures:

Assignatures:


El pla d'estudis que es proposa consta de les següents assignatures:
 • Tecnologia i gestió de la informació i del coneixement
 • Sociologia General
 • Introducció a l'Economia
 • Introducció al Dret
 • Matemàtiques
 • Dret Internacional Públic
 • Introducció a la comptabilitat
 • Introducció a l'Economia de l'Empresa
 • Matemàtiques per a economistes
 • Microeconomia
 • Dret fiscal espanyol
 • Dret Mercantil
 • Estadística
 • macroeconomia
 • operacions financeres
 • Comptabilitat internacional
 • dret Comunitari
 • Econometria
 • Medi ambient, Responsabilitat social corporativa i Deontologia professional
Optatives:
 • Economia espanyola i mundial
 • Gestió internacional de l'empresa
 • Institucions i mercats financers
 • macroeconomia internacional
 • fiscalitat internacional
 • Dret internacional privat
 • Polítiques econòmiques comparades
 • Màrqueting i globalització
 • Economia del comerç internacional
 • contractació internacional
 • Gestió de Riscos Financers i Actuarials
 • Història Econòmica Espanyola i Mundial
 • Economia dels països emergents
 • Gestió de recursos humans
 • Organismes Econòmics Internacionals
 • Treball final de grau

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per comprendre, analitzar i sintetitzar les diferents situacions i realitats econòmiques de tal manera que puguin desenvolupar solucions als problemes que es plantegin posant especial èmfasi en l'àmbit internacional. Capacitat de recerca i gestió de la informació en les principals fonts documentals relacionades amb l'economia, desenvolupant estratègies d'anàlisi enfront de la pluralitat de dades i informes que es troben en el món internacional, tant a nivell empresarial com d'institucions públiques. Capacitats metodològiques orientades a l'organització i la planificació d'activitats dins de l'àmbit empresarial adaptades al context des del qual es demanen. Capacitat per a la presa de decisions en els àmbits nacional i internacional i eventualment adoptar-les. Desenvolupament d'estratègies lingüístiques com ara, la comunicació verbal i escrita per desenvolupar el treball des de la professionalitat, emprant llenguatge tècnic.

Destinataris

 • Estudiants que treballen. En un alt percentatge, l'estudiant de la UDIMA serà una persona que treballa, que té ja una certa experiència laboral, que està preocupat per adquirir certa categoria professional i per promocionar en la seva ocupació, experimentat en la utilització de les noves tecnologies de la informació i comunicació, com Internet, correu electrònic ..., que bé ja va finalitzar els seus estudis oficials i pretén realitzar una segona carrera, o bé no va finalitzar els seus estudis o ni tan sols els va començar per motius professionals o familiars.
 • Persones que per raons geogràfiques, discapacitat, o qualsevol altra circumstància personal, no poden assistir regularment a classes presencials, sent l'ensenyament a distància una oportunitat per a la millora de la seva qualificació professional i per a l'obtenció d'un títol universitari de caràcter oficial.
 • Persones interessades en l'adquisició del coneixement científic de l'economia, en aprofundir en el maneig de les variables econòmiques i en adquirir la capacitat per interpretar la realitat econòmica, els mercats i les institucions que el conformen.

Requisits

Podrà accedir qui compleixin alguna de les següents vies d'accés: Accés des del Batxillerat, COU i altres títols de secundària del sistema educatiu espanyol. Accés des de la prova d'accés per a majors de 25 anys. Accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional. Accés des de la prova d'accés per a majors de 45 anys. Accés des d'un títol de Formació Professional. Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent. Accés des d'un Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent. Accés a través de l'acreditació d'estudis i títols professionals que donen accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent. Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014. Accés per estudis estrangers no universitaris. Accés des d'estudis estrangers universitaris.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre. El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als estudiants a aprendre fent. El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

L'objectiu general del títol de Grau en Economia és formar professionals capaços d'aplicar els seus coneixements en els departaments i unitats d'aquelles empreses que tinguin relació amb el món internacional. Igualment, el títol també ha de capacitar per a l'exercici de funcions pròpies en institucions públiques espanyoles i internacionals (Unió Europea, Bancs Internacionals, Organismes Internacionals, etc.).

Preu

Consulteu el preu
Preu del crèdit 77,50 euros

Borsa de treball

Borsa de Treball i Emprenedors facilita als alumnes i antics alumnes les millors oportunitats d'accés al mercat laboral.
Grau Universitari en Economia
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X